November 09, 2007 15:55

[lang_nl]Schaker geschorst voor gebruik PocketFritz[/lang_nl][lang_en]Dutch chess player banned after using PocketFritz[/lang_en]

[lang_nl]Zie ook de poll rechts, in de grijze kolom.

Afgelopen zaterdag werd een Nederlandse schaker tijdens een competitiepartij buiten de speelzaal betrapt met een PDA in zijn hand. Op het schermpje was een schaakstelling zichtbaar. Het bleek dat de actuele stand van de partij door de betreffende speler in PocketFritz was ingevoerd. Zijn partij werd voor hem verloren verklaard en gisteren werd hij er door de competitieleider van de KNSB zwaar voor gestraft: een schorsing tot en met het eind van seizoen 2009-2010.[/lang_nl][lang_en]Last Saturday, while playing a game for his club, a Dutch chess player got caught outside the playing hall, holding a PDA. On the screen, a chess position was visible. It appeared that the player had entered the actual position of the game into PocketFritz. His game was declared lost, and yesterday the player was punished severely by the competition manager of the Dutch Chess Federation: a ban till the end of the season 2009-2010.[/lang_en]

[lang_nl]In de wedstrijd Bergen op Zoom-AAS van afgelopen zaterdag, gespeeld in de KNSB 2e klasse C, werd Willem Moene, de teamleider van AAS die op bord 6 speelde, door de wedstrijdleider betrapt op het gebruik van zijn PDA. Moene was met toestemming buiten de speelzaal om wat frisse lucht op te zoeken, waar de wedstrijdleider hem betrapte op het gebruik van PocketFritz. In beeld was de actuele partijstelling. De wedstrijdleider verklaarde de partij verloren en stelde na de wedstrijd de KNSB op de hoogte van het incident. Vandaag deed de competitieleider de zware uitspraak dat Moene niet alleen voor de rest van dit seizoen, maar ook voor de komende twee seizoenen geschorst is voor deelname aan de KNSB-competitie en KNSB-bekercompetitie. De competitieleider paste artikel 20.3 van het KNSB-competitiereglement toe:

"Als een speler of een teamleider de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) of het KNSB-competitiereglement heeft overtreden, is de competitieleider bevoegd deze persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van betrokkenheid als speler en/of teamleider bij KNSB-competitiewedstrijden. Deze periode kan niet langer zijn dan tot het einde van het lopende seizoen vermeerderd met drie seizoenen. (...)"

Utrechtschaak
Op het forum van Utrechtschaak werd het incident zondagochtend gemeld en Moene zelf liet reeds zondagmiddag al een reactie achter, waarin hij stelde dat hij de partij niet had ingevoerd om de stelling te analyseren, maar om een elektronische database van zijn eigen partijen aan te leggen. Dit leidde tot een hausse aan reacties de afgelopen dagen. Opvallend was dat Moene hier en daar volkomen afgebrand werd, waarbij sommige anonieme reageerders veel te ver gingen, terwijl de meeste ingelogde forumbezoekers (die wel de guts hebben om onder hun eigen naam berichten achter laten) milder reageerden.

"Vreselijke fout"
Waar iedereen het over eens is: het was geen slimme actie, en dat vindt Moene zelf ook. In een telefonische reactie vertelde hij me "grote spijt" te hebben van deze "vreselijke fout". Willem was zeer ontdaan en vertelde dat hij van alles overweegt op dit moment, stoppen met schaken, niet stoppen, wel of niet meedoen met Corus... Hij vindt het bovendien 'misschien maar goed' dat hij gestraft is vanwege de signaalwerking. "Ik had het natuurlijk niet moeten doen, ook al was ik niet bezig de stelling te analyseren. Je mag zo'n ding gewoon niet gebruiken, het is regelrecht tegen de regels in, dus daar hoort een flinke straf bij."

Unieke zaak
Welke straf precies, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ook de competitieleider van de KNSB, Ron Bleeker, vroeg ik om een reactie. Waarom een schorsing van twee extra seizoenen? Volgens het FIDE-reglement had hij de speler maximaal tot het eind van het seizoen 2010-2011 kunnen schorsen, hoewel een schorsing tot en met het eind van dit seizoen misschien ook zwaar genoeg was geweest. En in het verlengde hiervan: hoe komt men tot een strafmaat bij unieke zaken als deze?

Bleeker: "Het is, voor zover ik weet, de eerste keer dat dit artikel wordt toegepast, maar het is dan ook inderdaad een unieke zaak. Voor de zwaarte van de straf ben ik op mijn gevoel afgegaan: ik vind het een zeer zware overtreding en dus is een zware straf hier nodig. Het is inderdaad niet de maximumstraf. Die kan ik eventueel gebruiken voor nog zwaardere overtredingen, zoals bijvoorbeeld fysiek geweld. Ik hoop natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn."

Ook vroeg ik Bleeker of hij in de uitspraak rekening heeft gehouden met de bewering van Moene rekening dat hij de analysefunctie van PocketFritz niet gebruikt zou hebben. "Met de bewering dat de analysefunctie niet gebruikt zou zijn heb ik rekening gehouden, evenals met de bewering van de wedstrijdleider dat deze functie wel gebruikt zou zijn. Het was voor mij echter niet van groot belang. Alleen het gebruik al, en de poging om dat gebruik verborgen te houden, was voor mij voldoende."

Internationaal
Internationaal zijn er inmiddels vele voorbeelden bekend van spelers die tijdens de partij hulp zochten van buitenaf. Al in januari 2003 werd op het open toernooi van Lampertsheim een speler betrapt op valsspelen. Hij gebruikte PocketFritz op het toilet. Vorig jaar werden twee spelers op het World Open in New York betrapt met wireless oortjes waarmee ze in contact stonden met anderen en schaaktechnische hulp ontvingen op het toilet. Enkele maanden later werd een Indiase schaker maar liefst tien jaar geschorst toen ontdekt werd dat hij zijn buitengewone ratingsprong te danken had aan een bluetoothapparaatje dat vastgenaaid zat aan zijn pet, waarmee hij in contact stond met vrienden die een computer tot hun beschikking hadden.

Het is in Nederland de eerste keer dat een speler betrapt wordt bij het gebruiken van externe digitale hulpbronnen. Een serieuze straf is gegeven voor een serieuze overtreding. De competitieleider heeft een duidelijk signaal willen afgeven. Geen mens is onfeilbaar, en Willem Moene is een keer uitgegleden. Maar ga gewoon door met het spelletje, Willem, het moge voor schakend Nederland duidelijk zijn dat dit jou niet meer gaat overkomen.[/lang_nl][lang_en]In the match Bergen op Zoom-AAS of last Saturday, played in Dutch League 2C, the arbiter caught the team captain of AAS (who was playing himself on board 6), using a PDA. The player was outside the playing hall, with permission, to get some fresh air. The arbiter had followed him and caught him using PocketFritz. On the screen, the actual position of the game was shown. The arbiter declared the game lost and informed the Dutch Federation about the incident. Yesterday the competition manager communicated a heavy penalty: the player has been banned to play in the Dutch League and Cup matches, not only for this season, but also for next two seasons. The competition manager applied article 20.3 of the Federation's competition regulations:

"When a player or captain breaks the rules of the FIDE or those of the Federation's competition, the competition manager has the right to ban this particular person for a certain period for playing or being team captain in Dutch League matches. This period cannot be longer than till the end of the running season plus three more seasons.(...)"

Utrechtschaak
At the Dutch forum Utrechtschaak the incident was mentioned on Sunday morning. The player himself left a comment already on Sunday afternoon, stating he wasn't entering the game to analyse it, but to build an electronical database of his personal games. This lead to a storm of comments during the last few days. It was striking that the player was burnt down completely sometimes, and some anonymous commentators went much too far in this, while chess players who were logged in (and do have the guts to leave comments under their own name) reacted more mildly.

"Terrible mistake"
Everybody agrees on one thing: it wasn't a smart thing to do, and the player himself thinks so too. On the phone, he said he "deeply regrets this terrible mistake". He was quite disheartened and said he was considering all kinds of things, quit chess, not quitting chess, play Corus or not... Furthermore, he thinks it's "probably the best" that he's punished because of the signal that's been given. "Of course I shouldn't have done it, even though I wasn't analysing the position. You just can't use such a thing, it's 180 degrees against the rules, so a big penalty fits here."

Unique case
Which penalty, that's the question of course. I also asked the Dutch Federation's competition manager, Ron Bleeker, to comment. Why a ban for two extra seasons? According to FIDE regulations it would have been possible to ban the player till the end of season 2010-2011, although a ban till the end of the current season might have been heavy enough too. And what about the philosophical question, how to come with a proper penalty in such unique situations?

Bleeker: "It is, as far as I know, the first time this article is being applied but yes, it's a unique case. For deciding on the penalty I used my intuition: I think it's a very heavy offence and so a heavy penalty is needed. And no, it's not the maximum penalty. That I can still use for even heavier offences, like physical violence. Naturally I hope I won't need this." I also asked Bleeker whether he, while deciding on the penalty, had taken into account the player's statement he wasn't using the analysis function of PocketFritz. "I took into account both the statement that the analysis function was off, and also the arbiter's statement that it was on. But to me this is not very important. Merely using it, and the attempt to hide using it, was enough for me."

Other examples
Internationally, several examples are known of players seeking external assistence while playing a game. Already in January 2003, at an open tournament in Lampertsheim, a player was caught cheating. He was using PocketFritz at the toilet. Last year two players at the World Open in New York were caught with wireless earphones with which they were in contact with others and received chess related messages, also on the toilet. Several months later an Indian chess player was banned for no no less than ten years, after it was discovered that his enormous rating jump had something to do with a bluetooth device stitched into his cap to receive external computer assistance.

For The Netherlands it's the first time somebody is caught while using external (digital) assistance. A serious penalty has been given to a serious offence. It's obvious that the competition manager wanted to give a clear signal. No human being is perfect, and this chess player slipped. But don't quit the game, I would say to him. It should be clear to everyone that to him, this certainly won't happen again.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers
Chess.com

Comments

batista's picture

I think their should be punishment- 3 years ban of playing chess tournaments.

Jan's picture

@ Maarten S(olleveld?) Strange reasoning. Have you ever been a playing teamcaptain? If you put yourself on a high board, the team thinks you're arrogant. If you put yourself on a lower board, they think that you want to make a high score. Etc Etc. And in fact it doesn't matter as long as the team wins.

Ron's picture

Ren?ɬ© als je van het spelletje houdt, is 2,5 jaar geen externe spelen behoorlijk draconisch.

pieter's picture

ik ken willem van sv amstelveen
t is een eerlijke jongen
t lijkt me stug dat ie vals zou spelen

van mij hoeft ie dus ook geen straf

overigens promoot deze site de aanschaf van pokke frits
24 uur per dag...

Garrick's picture

Ik ben de slechste schaker dat er bestaat. Maar zou nooit zoiets willen/kunnen doen. What a cheater!!!

Martin Whitman's picture

The player has destroyed his own reputation. How can you come back after being caught using a computer? Who will take you seriously?

schaakje's picture

pieter
hij is door de scheids op heterdaad betrapt, meneer had zich achter een container verstopt om zijn stelling met fritz te analyseren. Omdat meneer liegt ,ik wou enkel partij ingeven, terwijl hij zefls ploegleider is (voorbeeldfunctie) verdient hij de zwaarst mogelijke straf om duidelijk te maken dat dit gedrag onaanvaardbaar is.

Dat je, statistisch gezien, zelden bij een eerste vergrijp gepakt wordt en hij door de scheidsrechters al in de gaten gehouden werd zijn nog eens verzwarende omstandigheden.

Pieter, Deze meneer is geen eerlijke mens. Hij is een ordinaire valsspeler van de ergste soort.

Bootvis's picture

Deze straf is helemaal niet zwaar of draconisch.

Hij heeft het spelletje voor al zijn toekomstige tegenstanders verziekt. Die kunnen hem nooit meer helemaal vertrouwen. Zeker niet als hij plotseling een paar sterke zetten achter elkaar speelt.

Tim Spanton's picture

I see AAS are top of the table:

http://www.ericr.nl/schaken/knsb0708/2c.html

No doubt a position they fully deserve

thorex's picture

"No human being is perfect, and this chess player slipped. But don?¢‚Ǩ‚Ñ¢t quit the game, I would say to him. It should be clear to everyone that to him, this certainly won?¢‚Ǩ‚Ñ¢t happen again."

Well, i don't see a slip here. A slip might be, if a young lad takes a glance at his classmates solutions.

But in our case, the cheating was planned and arranged long before. He bought a PDA, installed Fritz, took it with him to the game, entered the position, etc. This doesn't happen accidentally. In my opinion it takes a lot of criminal intent to do this.

The penalty gives him the chance to reconsider why he's actually playing chess. If it is not anymore about the beauty of the game itself, but about prestige, he should perhaps quit.

Theo's picture

Schakers die valsspelen met computers, dat is een echte schande! Die hebben helemaal geen respect voor het spel! Levenslange ban als je het mij vraagt!!

Komaan zeg, wie doet nou zo iets!?!
En waarom dan? Voor die 5 Elo-puntjes? Lees een goed boek en studeer wat eindspel, dat brengt je al snel 200 punten op!!

Het is een echte schande!

T'Sas's picture

Ik ken Moene niet, maar blijkbaar wordt hij beladen met alle zonden van Isra?ɬ´l, wellicht als compensatie voor al zijn voorgangers die niet zijn betrapt. Je mag er namelijk zeker van zijn dat al heel wat spelers hem zijn voorgegaan door tijdens een partij openingen op te zoeken in boeken of in persoonlijke notities. In alle 'discretie' dan. Net zoals er jaarlijks tientallen spelers zijn die zetten terugnemen als niemand even kijkt. Of zo'n zware straf daar verandering in zal brengen? Ik durf het te betwijfelen. Fair play is een attitude, geen afdwingbare regel.

Kevin Cotreau's picture

It seems to me that giving someone the "death penalty" for cheating by using computers is necessary to preserve the integrity of chess and discourage further cheating by others.

Redmar Damsma's picture

Wat een verademing, een goed afgewogen artikel over deze problematiek waarin beide kanten hun verhaal hebben kunnen doen, na al dat gescheld op Utrechtschaak.

Eo's picture

Naiditsch the GM was even caught cheating during a nothing internet tournament. Reason Given: Everyone else cheats too.

Bart's picture

Ik vind niet dat je de persoon zelf hier moeten zitten aanvallen, maar de nuanceringen die hier om persoonlijke redenen worden gegeven zijn in mijn ogen totaal niet objectief. Ik begrijp dat de persoonlijke relatie met iemand het moeilijk maakt objectief te blijven, maar kom zeg: "ik stond achter een container, buiten, met mijn PF maar was niet aan het analyseren". Toen Frank Vandenbroucke zei dat zijn doping voor zijn honden was, werd hij door heel de wereld uitgelachen om die uitspraak, en terecht!

Je kan begrip hebben voor zijn spijt, je kan zijn excuses aanvaarden, maar deze straf is totaal niet te zwaar, zeker als je hoort dat de persoon al in het oog werd gehouden door de scheidsen. Dit was geen "slipper", he, dit was een iets met voorbedachten rade en het feit dat hij al gewaarschuwd was ooit, doet vermoeden dat het niet de eerste keer was dat men het verdacht vond.

Over het systeem: het ligt niet aan elo dat mensen valsspelen voor hun ego. Als we zo gaan beginnen, schaf dan de sporten af. Iedere sport werkt met rankingsystemen en het band-systeem zoals in judo lijkt me totaal niet leuk voor schaken: net als in tennis wil je toch weten wie waar staat. Als mensen daar niet mee om kunnen gaan, moeten ze maar stoppen met schaken.

jan's picture

IS er iemand die weet heeft van dat verhaal?

Amnesik's picture

this guy was cheating, this is a good (but light) punishment ! that's all ! He should have been banned for ten years !

Lajos Arpad's picture

I think a cheat might cheat again. His punishment should be for life(if chess wasn't a game). Considering the nature of chess, this cheating wasn't harming anybody, except the other players. I think they should decide the penalty. Let him play, if his opponents forgive him, ban him for life, if they want that. I think this is the most justified possible judgement, because only his opponents can feel the consequences of his (probably existed) previous cheating. He also should pay some money to the national federation because he made a joke of it's event.

Dave Smith's picture

"he may not play corus again"
Cheek of him, me neither then. Publish the name so that we can follow him to the topalov if we are unlucky enough to meet him somewhere other than the Dutch league.
Dave Smith

Gerrit Visser's picture

Wat mij opvalt aan de reacties: Straffen, punishment, zwaarder straffen...
Bijna niemand bedenkt, of komt op het idee dat 'deze uitwas' komt door ons getalletjes systeem, Elo systeem, je ego in schaken wordt bepaald door je getalletje. Je angst om te verliezen waardoor je een lager getalletje krijgt en dit gaat weer ten koste van je ego. Dat is de essentie van deze gebeurtenis.
Je kon er op wachten dat dit een keer zou gebeuren. Misschien moeten we erover nadenken om onze 'getalletjes' kultuur op de helling te zetten. Bijvoorbeeld een bredere band (zoals bij judo) introduceren.
Ook moeten wij ons realiseren dat schaken een 'begrips' spel is. In het engels 'Knowledge driven'. Hoe meer begrip hoe beter je spel.
Een paar maanden geleden was ik in Arnhem bij een tournooi waar Genna Sosonko de partijen bekommentarieerde. Wat een genot was het om zijn analyses aan te horen en zelfs interactief eraan deel te nemen. Dat soort bijeenkomsten overstijgt die getalletjes-cultuur.

Bert de Bruut's picture

Daders hebben altijd spijt als ze betrapt zijn, maar lang niet altijd van hun misdrijf. Dat blijkt in dit geval ook weer eens uit de schaamteloze verklaring van Moene dat hij niet zou hebben geanalyseerd met zijn pocketFritz. Dat is er eentje uit de categorie "I didn't inhale"... En oliestaat Iran heeft natuurlijk dringend kernenergie nodig! Bah. Anders dan Peter meent lijkt het me vanwege deze huichelarij hoogst onwaarschijnlijk dat deze dader van het voorval iets heeft geleerd, of het moest zijn er in het vervolg beter voor te zorgen niet op heterdaad betrapt te worden.

Tim Spanton's picture

If this is a "severe" punishment for being a cheat, I'd like to know what a mild punishment would be.

Henk Schmitz's picture

Voor het verhaal over dat 13-jarige Turkse meisje (elo 1650) die met 20 'Rybka' zetten van een Russische WGM (elo 2380) wint bij het Europese Clubkampioenschap, zie deze link: http://www.e3e5.com/article.php?id=1538

Aard Daanen's picture

Mensen, prachtig toch dat die computers tegenwoordig zo sterk spelen! Geniet ervan, zou ik zeggen.

jan's picture

excuses, het was geen Turks meisje denk ik

Dennis Brouwer's picture

Zelf denk ik dat als je de verklaring van Willem Moene en zijn tegenstander naast elkaar legt en objectief bekijkt moet concluderen dat de persoon in kwestie schuldig is. Je kunt je afvragen onder welke omstandigheden je wel iemand kunt betrappen op het gebruik van Fritz, als je
de verklaring van Moene voor waar aanneemt.
Een aspect wat ik heb gemist in de hele discussie is hoe dhr Moene reageerde op het moment dat hij betrapt werd. Als hij daadwerkelijk alleen zijn partij aan het invoeren was, waarom heeft hij dat dan niet direct aan de scheidsrechter gemeld en getoond. Of schoot deze
verklaring hem pas later te binnen ?!

Ik zou hierop graag de reacties van de scheidsrechter
en dhr. Moene zelf lezen.

Zelf vind ik deze kwestie zeer ernstig. Tot nu toe was het "PDA-spook" iets abstracts (een 1200 speler met een pruik die in een open toernooi de ene titelhouder na de andere verslaat) Nu komt het wel heel dichtbij (WM speelt interne competitie bij dezelfde club als ik)
Tijdens een schaakwedstrijd wil ik bezig zijn met het spelletje en niet met verdenkingen van mij richting mijn tegenstander of omgekeerd omdat ik bijv. weinig aan het bord zit en wel goede zetten doe. 2 weken terug dacht ik hier nooit aan, ik verwacht dat het in de toekomst een (hopelijk beperkte) rol zal spelen. Hoe dan ook ben ik niet van plan om ooit nog tegen WM te schaken en ik vraag me af wie dat wel wil.
Het lijkt me een lastig probleem voor de KNSB om aan te pakken. De kans om
iemand op het toilet te betrappen is praktisch nul. Je wilt niet naar de situatie toe dat je mensen gaat fouilleren in de derde klasse KNSB. Je wilt het ook niet op zijn beloop laten. Wat dan? De KNSB zal duidelijke straffen moeten creeren voor de aanwezigheid van PDA's en PocketFritz in speelzalen, maar hoe effectueer je zo'n verbod?

Sjaak Kamps's picture

Je bent wel erg snel met je conclusie dat het Schakend Nederland duidelijk zal zijn dat dit Moene niet nog een keer zal overkomen. Dit moet nog blijken. Als je tijdens een partij besluit om de stelling met een computer te analyseren dan is er iets vreemds met je aan de hand. Blijkbaar is de wil om te winnen (of niet te verliezen) zo sterk geworden dat je morele normen vervagen. Zolang Moene dat probleem niet aanpakt, zal dit gevoel in de toekomst blijven terugkeren. Het kan zijn dat de straf hem in het vervolg op het rechte pad houdt, het kan ook zijn dat hij naar slimmere manieren gaat zoeken om bedrog te plegen.

Jaap's picture

"For deciding on the penalty I used my intuition"

Ik zou het toch heel wat fijner gevonden hebben als hier had gestaan. In overleg met anderen binnen de knsb of..... en raadplegen van de regels. Ipv iemand die iets bepaalt op basis van zijn intuitie. Klinkt vrij dubieus. Ik meende dat wij niet in een samenleving leven waar 1 iemand iets bepaalt op basis van zijn intuitie...
Straf prima maar dan wel wat beter onderbouwt dan iets vaags als de intuitie van 1 man...

jan's picture

In Kreta op het EK was er bij de vrouwen ook een opmerkelijke overwinning: een Turks meisje van 1600 elo won er van een IM na 20 zetten na elkaar de sterkste zet van Rybka gespeeld te hebben. Ook hoogst verdacht.

Ren?ɬ©'s picture

Ik was zelf als speler aanwezig bij bovengenoemde wedstrijd AAS - Middelburg en ik weet dat meerdere van mijn teamgenoten ervan overtuigd zijn dat ook toen al gefraudeerd is met behulp van Pocket Fritz.

Uiteraard heeft niemand het gebruik van Fritz tijdens de partij waargenomen, maar het is toch frappant als direct na afloop van de partij Pocket Fritz "als analysehulp" boven tafel komt.

Zolang niets bewezen wordt mogen vermoedens, hoe sterk ook, niet meewegen bij het bepalen van de strafmaat. De relatief lichte straf lijkt mij daarom ook terecht. Als ik het goed begrijp is dhr Moene alleen geschorst voor teamwedstrijden in de komende 2,5 jaar. Als ik correct tel zijn dat 24 potjes tussen nu en mei 2010, ik begrijp dan ook niet waarom sommigen dit een (te) zware straf noemen.

Dr Alexander Jablanczy's picture

I half agree with the poster advising the Draconian punishment execution. The only reason not fully because there was no proper if you like chess court. Cheating is theft robbery unjust appropriation of what belongs to another. It is a crime and a sin. This bum is clearly not to be trusted in any area of life, he will cheat his spouse he will cheat on his income taxes he will cheat on his final exams he will poach hunting and fishing he will betray his friends. All area of life is fundamentally unjust and humans have invented the otherwise meaningless and useless activities of games and sports specifically to establish a zone of gentlemanly conduct of fair play and civility. Obviously this criminal bum didnt get it.
Any notion of mistake is garbage, I knew when I was ten and played marbles or button soccer what was cheating and what wasnt. We immediately expelled any cheaters no argument. Clearly he is morally deficient immature and does not deserve fair play in any area of human life, he is persona non grata.
He should be named and expelled from all sport and any competition for the rest of his life. If he had planned to make a carreer of it tough luck, its your crime your choice.
Sport is infested with cheating judges and criminal players, they should be named permanently shamed retired expelled. Thats the minimum, a few thousand euros or a few millions fine in the case of stars and a few years in jail would help to concentrate their mind even more.

Otherwise sport is becoming not the purest but the filthiest human activity.

peter's picture

@ Sjaak
Na bijna een uur met Moene gesproken te hebben, was mij ?ɬ©?ɬ©n ding wel duidelijk geworden: dat Willem ervan geleerd heeft.

arne's picture

I agree with Jaap: intuition is always a lousy argument. Weren't there really any precedents with people looking in (opening-)books in the past? (It's the same type of offense, I'd say.) And what about examples from other countries and federations? What about looking at other sports offenses? Even the penalty for AC Milan in the Italian soccer scandal last year seems rather mild compared to the punishment Moene received.

Frans's picture

He, Bart. Dat gevalletje van VDB, daar viel laatst een muntje bij mij toen ik een docu zag op de BRT.

Wsl zei Franck: "Het is voor d'Hondt" en is dat later een lachertje geworden. d'Hondt is een bekende dope-dealer in het wielercircuit die ook banden had met VDB.

Jan's picture

Interessant is dat Willem Moene ook in de wedstrijd tegen Kennemer Combinatie (1e ronde) in de gaten werd gehouden door de wedstrijdleider, aangezien hij (te) veel tijd doorbracht in het toilet. De partij eindigde in remise. Zou KC de winst kunnen claimen in deze partij? Het werd weliswaar remise, maar ook met PDA moet je zelf zetten doen (bijvoorbeeld als de tegenstander snel zet zodat je niet naar de WC kunt rennen).

BRUZ's picture

If you don't punish cheaters severely, others will find it quite tempting to cheat as well.
I read about an Indian player a few month ago who got a 10 year ban of playing. That is the right thing to do IMO.

All potential cheaters should know that if they get caught it really will hurt...
BRUZ

Bergsson's picture

This summer I witness a friend of a player use Pocket Fritz. His friend sometimes played very well, but when the guy with the PF could not "perform", he played very badly. I complained to the arbiters, but they apparantly did not know what Pocket Fritz was and did nothing!

I was furious, but what could I do!??

centercounter's picture

Most of us enter our games after they are finished. If he "stepped outside" to do this, i.e. out of the common view, he knew he was acting wrongly. The sentence is fitting.

Perhaps an amendment to shorten the sentence given a statement of responsibility (basically, he was not "entering a game" but analyzing) and an apology is in order for a first-time (or first-time caught) offender. Or provide some type of chess-related community service.

I understand he is despondent now, and I believe he is also repentant, genuinely sorry for the action and not just for the penalty. I hope he harnesses this opportunity to energize himself to continue playing - human vs. human - rather than to give up the game.

batista's picture

How to learn dutch guys?

Paul Denham's picture

I think this is a very interesting and unfortunate case.

What I think is unfortunate is that the player contravened the rules and entered the game into a chess playing program during a game. Not sure how he managed to do this and reach the game position without fiddling in his pockets at the table - either that or it was early in the opening and he could remember all the moves in just a few breaks. Even if he wasnt cheating by getting it to calculate moves he put himself in a position of doubt and in a place where the chess world have a right to question his integrity.

I say the case is interesting for the following reason;

Q) IF PLAYERS COULD ENTER MOVES INTO A DEVICE (e.g MONROI TYPE DEVICE) WHICH COULD NOT EDIT OR DELETE MOVES (IE PREVENT ENTERING A VARIATION LOOKING AT IT THEN DELETING IT) AND WHICH SERVED IN PLACE OF A SCORESHEET, BUT IT ALLOWED THE PLAYER TO STRETCH AND WALK AROUND AND LOOK AT THE CURRENT POSITION, THEN WOULD IT BE A USEFUL ADDITION TO CHESS? AFTERALL GRANDMASTERS CAN GET UP AND SEE THEIR GAME DISPLAYED ON A MONITOR IN BIG TOURNAMENTS

schaakje's picture

Mr Moene heeft de ziel van het schaakspel geraakt.
hij is weliswaar al compleet verbrand maar in zijn geval, de allereerste, moet je onmiddelijk een keihard voorbeeld stellen om het idee af te raden.

1O jaar verbanning uit knsb en fide, zoals die aziaat, lijkt me niet slecht. uiteraard kan hij niet welkom meer zijn op al die weekendtornooien en uiteraard zou hij geschrapt moeten worden uit zijn club.

Hou je de straf bij een paar wedstrijden dan is dat onvoldoende. Een paar wedstrijden maar toch promoveren is het risico bijna waard.

Mels's picture

Bij de wedstrijd AAS (Aalsmeer) - Middelburg op 25 maart 2006 (!!) was er al een zware verdenking tegen de man.
In de schaakrubriek in de PZC van 17 juni 2006 is daar door de schaakmedewreker Cor Jansen al gewag van gemaakt.
De club AAS moet er ook van op de hoogte zijn geweest. Als dat bewezen kan worden (maar hoe?), moet het team van AAS uit de competitie worden genomen of twee klassen terug worden gezet.

Rob's picture

Two years for a first offence and life ban for a repeated offence seems good to me. The reason why this is more serious than looking at opening books is that computer cheating has the potential to destroy competitve chess. I don't think books were ever that kind of threat.

Marin's picture

I agree with thorex: "the cheating was planned and arranged long before. He bought a PDA, installed Fritz, took it with him to the game, entered the position, etc. This doesn?¢‚Ǩ‚Ñ¢t happen accidentally. In my opinion it takes a lot of criminal intent to do this."

The punishment should be severe and not mild like the one he got. I mean, "a ban till the end of the season 2009-2010"? Boo-hoo.

Minimum 10-year ban from all rated events (not only domestic!) is what I would call appropriate for first-time offense. He can still play weekend unrated tournaments is he can stand the ridicule.

Maarten S's picture

Having played at the same club as Willem Moene for several years, I am inclined to agree with Sjaak Kamps. I remember a few occasions on which Moene tried to improve his score by means that are considered unethical, (even ? ;-) ) amongst chess players. For example, during a particular season, it must have been around 2002, Moene happened to be captain of Amstelveen 3. Although he was one of the strongest players of that team, he dilaberately put himself on a low board every time, enabling him to score something like 8/9. (Remarkably, it has to be added that he always took the black pieces!) After a few rounds his teammates urged Moene to take one of the top boards, but he ignored this request repeatedly.

Furthermore I observed a typical scene in the internal competition of Amstelveen. In this game, which did count for any elo-rating, Moene faced a talented youngster. The game started rather late, and only around midnight an ending was reached, which was slightly better for Moene but clearly drawn. At this stage the youngsters father was already waiting for some time to bring his son home. Instead of taking the draw, Moene used the increment to play useless moves until the tired boy collapsed, around half past twelve.

Whether or not the given punishment is just I cannot judge. However, I do believe that Moene has to learn to cope with this exaggerate desire to win before returning to the chess arena.

Bert de Bruut's picture

"Zolang niets bewezen wordt mogen vermoedens, hoe sterk ook, niet meewegen bij het bepalen van de strafmaat. " Dit is onjuist, want alleen in het strafrecht worden dergelijke rigoureuze vereisten gesteld aan "bewijs" en met reden. Het is elke sportbond toegestaan disciplinaire maatregelen te treffen als zij dat in het belang van de sport acht, ongeacht hoe "hard" het bewijs daarvoor is: de sanctie strekt zich immers ook niet verder uit dan het terrein van de betreffende sport(bond). Achteraf kan het eventueel aan de leden van de bond zijn om te beoordelen of een sanctie in verhouding staat tot een overtreding of niet.

Om terug te komen op de hierboven geuite verdenking: het zou bij structurele fraude wel vreemd zijn als geen van de teamgenoten of andere clubleden van de betrapte nooit iets heeft opgemerkt. Mochten er inderdaad nadere aanwijzingen bestaan (of zelfs maar slechts "logisch consistente" verdenkingen) dat het hier niet om een incident gaat en een individuele dader, maar om structureel bedrog door een team of zelfs een vereniging, dan kan louter het (sterke) vermoeden daarvan afdoende grond zijn voor de KNVB om zonodig tot drastische sancties over te gaan. Om misverstanden te voorkomen: de KNSB zal daarvoor echt wel wat meer vereist vinden dan alleen een op een website geuite losse opmerking. Misschien dat het voor AAS verstandig, zo niet noodzakelijk is om tot zelfonderzoek over te gaan.

Sander's picture

Geen straf. Amen.

Maarten S's picture

@ Jan Well spoken! In my limited experience as a playing captain this issue never arose. Usually I just put myself on board one, having the highest rating anyway ;-)
Yet, I believe this does not contradict my previous reasoning, taking into account that I heard this from some of Moene's team members.

Gert's picture

Inderdaad een terechte straf. Maar wat doe je met elektronische toestellen waarmee sommige spelers hun zetten noteren?
Als wedstrijdleider kan je onmogelijk uitmaken of er al dan niet een analyse-machine in deze apparaten verborgen zit. Zelf zou ik ze bij voorkeur verboden zien, hetzelfde geldt voor hoofddeksel (waarin het niet moeilijk is een oortje of iets dergelijks te plaatsen).

Gert.

Pages

Latest articles