Reports | November 09, 2007 15:55

[lang_nl]Schaker geschorst voor gebruik PocketFritz[/lang_nl][lang_en]Dutch chess player banned after using PocketFritz[/lang_en]

[lang_nl]Zie ook de poll rechts, in de grijze kolom.

Afgelopen zaterdag werd een Nederlandse schaker tijdens een competitiepartij buiten de speelzaal betrapt met een PDA in zijn hand. Op het schermpje was een schaakstelling zichtbaar. Het bleek dat de actuele stand van de partij door de betreffende speler in PocketFritz was ingevoerd. Zijn partij werd voor hem verloren verklaard en gisteren werd hij er door de competitieleider van de KNSB zwaar voor gestraft: een schorsing tot en met het eind van seizoen 2009-2010.[/lang_nl][lang_en]Last Saturday, while playing a game for his club, a Dutch chess player got caught outside the playing hall, holding a PDA. On the screen, a chess position was visible. It appeared that the player had entered the actual position of the game into PocketFritz. His game was declared lost, and yesterday the player was punished severely by the competition manager of the Dutch Chess Federation: a ban till the end of the season 2009-2010.[/lang_en]

[lang_nl]In de wedstrijd Bergen op Zoom-AAS van afgelopen zaterdag, gespeeld in de KNSB 2e klasse C, werd Willem Moene, de teamleider van AAS die op bord 6 speelde, door de wedstrijdleider betrapt op het gebruik van zijn PDA. Moene was met toestemming buiten de speelzaal om wat frisse lucht op te zoeken, waar de wedstrijdleider hem betrapte op het gebruik van PocketFritz. In beeld was de actuele partijstelling. De wedstrijdleider verklaarde de partij verloren en stelde na de wedstrijd de KNSB op de hoogte van het incident. Vandaag deed de competitieleider de zware uitspraak dat Moene niet alleen voor de rest van dit seizoen, maar ook voor de komende twee seizoenen geschorst is voor deelname aan de KNSB-competitie en KNSB-bekercompetitie. De competitieleider paste artikel 20.3 van het KNSB-competitiereglement toe:

"Als een speler of een teamleider de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) of het KNSB-competitiereglement heeft overtreden, is de competitieleider bevoegd deze persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van betrokkenheid als speler en/of teamleider bij KNSB-competitiewedstrijden. Deze periode kan niet langer zijn dan tot het einde van het lopende seizoen vermeerderd met drie seizoenen. (...)"

Utrechtschaak
Op het forum van Utrechtschaak werd het incident zondagochtend gemeld en Moene zelf liet reeds zondagmiddag al een reactie achter, waarin hij stelde dat hij de partij niet had ingevoerd om de stelling te analyseren, maar om een elektronische database van zijn eigen partijen aan te leggen. Dit leidde tot een hausse aan reacties de afgelopen dagen. Opvallend was dat Moene hier en daar volkomen afgebrand werd, waarbij sommige anonieme reageerders veel te ver gingen, terwijl de meeste ingelogde forumbezoekers (die wel de guts hebben om onder hun eigen naam berichten achter laten) milder reageerden.

"Vreselijke fout"
Waar iedereen het over eens is: het was geen slimme actie, en dat vindt Moene zelf ook. In een telefonische reactie vertelde hij me "grote spijt" te hebben van deze "vreselijke fout". Willem was zeer ontdaan en vertelde dat hij van alles overweegt op dit moment, stoppen met schaken, niet stoppen, wel of niet meedoen met Corus... Hij vindt het bovendien 'misschien maar goed' dat hij gestraft is vanwege de signaalwerking. "Ik had het natuurlijk niet moeten doen, ook al was ik niet bezig de stelling te analyseren. Je mag zo'n ding gewoon niet gebruiken, het is regelrecht tegen de regels in, dus daar hoort een flinke straf bij."

Unieke zaak
Welke straf precies, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ook de competitieleider van de KNSB, Ron Bleeker, vroeg ik om een reactie. Waarom een schorsing van twee extra seizoenen? Volgens het FIDE-reglement had hij de speler maximaal tot het eind van het seizoen 2010-2011 kunnen schorsen, hoewel een schorsing tot en met het eind van dit seizoen misschien ook zwaar genoeg was geweest. En in het verlengde hiervan: hoe komt men tot een strafmaat bij unieke zaken als deze?

Bleeker: "Het is, voor zover ik weet, de eerste keer dat dit artikel wordt toegepast, maar het is dan ook inderdaad een unieke zaak. Voor de zwaarte van de straf ben ik op mijn gevoel afgegaan: ik vind het een zeer zware overtreding en dus is een zware straf hier nodig. Het is inderdaad niet de maximumstraf. Die kan ik eventueel gebruiken voor nog zwaardere overtredingen, zoals bijvoorbeeld fysiek geweld. Ik hoop natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn."

Ook vroeg ik Bleeker of hij in de uitspraak rekening heeft gehouden met de bewering van Moene rekening dat hij de analysefunctie van PocketFritz niet gebruikt zou hebben. "Met de bewering dat de analysefunctie niet gebruikt zou zijn heb ik rekening gehouden, evenals met de bewering van de wedstrijdleider dat deze functie wel gebruikt zou zijn. Het was voor mij echter niet van groot belang. Alleen het gebruik al, en de poging om dat gebruik verborgen te houden, was voor mij voldoende."

Internationaal
Internationaal zijn er inmiddels vele voorbeelden bekend van spelers die tijdens de partij hulp zochten van buitenaf. Al in januari 2003 werd op het open toernooi van Lampertsheim een speler betrapt op valsspelen. Hij gebruikte PocketFritz op het toilet. Vorig jaar werden twee spelers op het World Open in New York betrapt met wireless oortjes waarmee ze in contact stonden met anderen en schaaktechnische hulp ontvingen op het toilet. Enkele maanden later werd een Indiase schaker maar liefst tien jaar geschorst toen ontdekt werd dat hij zijn buitengewone ratingsprong te danken had aan een bluetoothapparaatje dat vastgenaaid zat aan zijn pet, waarmee hij in contact stond met vrienden die een computer tot hun beschikking hadden.

Het is in Nederland de eerste keer dat een speler betrapt wordt bij het gebruiken van externe digitale hulpbronnen. Een serieuze straf is gegeven voor een serieuze overtreding. De competitieleider heeft een duidelijk signaal willen afgeven. Geen mens is onfeilbaar, en Willem Moene is een keer uitgegleden. Maar ga gewoon door met het spelletje, Willem, het moge voor schakend Nederland duidelijk zijn dat dit jou niet meer gaat overkomen.[/lang_nl][lang_en]In the match Bergen op Zoom-AAS of last Saturday, played in Dutch League 2C, the arbiter caught the team captain of AAS (who was playing himself on board 6), using a PDA. The player was outside the playing hall, with permission, to get some fresh air. The arbiter had followed him and caught him using PocketFritz. On the screen, the actual position of the game was shown. The arbiter declared the game lost and informed the Dutch Federation about the incident. Yesterday the competition manager communicated a heavy penalty: the player has been banned to play in the Dutch League and Cup matches, not only for this season, but also for next two seasons. The competition manager applied article 20.3 of the Federation's competition regulations:

"When a player or captain breaks the rules of the FIDE or those of the Federation's competition, the competition manager has the right to ban this particular person for a certain period for playing or being team captain in Dutch League matches. This period cannot be longer than till the end of the running season plus three more seasons.(...)"

Utrechtschaak
At the Dutch forum Utrechtschaak the incident was mentioned on Sunday morning. The player himself left a comment already on Sunday afternoon, stating he wasn't entering the game to analyse it, but to build an electronical database of his personal games. This lead to a storm of comments during the last few days. It was striking that the player was burnt down completely sometimes, and some anonymous commentators went much too far in this, while chess players who were logged in (and do have the guts to leave comments under their own name) reacted more mildly.

"Terrible mistake"
Everybody agrees on one thing: it wasn't a smart thing to do, and the player himself thinks so too. On the phone, he said he "deeply regrets this terrible mistake". He was quite disheartened and said he was considering all kinds of things, quit chess, not quitting chess, play Corus or not... Furthermore, he thinks it's "probably the best" that he's punished because of the signal that's been given. "Of course I shouldn't have done it, even though I wasn't analysing the position. You just can't use such a thing, it's 180 degrees against the rules, so a big penalty fits here."

Unique case
Which penalty, that's the question of course. I also asked the Dutch Federation's competition manager, Ron Bleeker, to comment. Why a ban for two extra seasons? According to FIDE regulations it would have been possible to ban the player till the end of season 2010-2011, although a ban till the end of the current season might have been heavy enough too. And what about the philosophical question, how to come with a proper penalty in such unique situations?

Bleeker: "It is, as far as I know, the first time this article is being applied but yes, it's a unique case. For deciding on the penalty I used my intuition: I think it's a very heavy offence and so a heavy penalty is needed. And no, it's not the maximum penalty. That I can still use for even heavier offences, like physical violence. Naturally I hope I won't need this." I also asked Bleeker whether he, while deciding on the penalty, had taken into account the player's statement he wasn't using the analysis function of PocketFritz. "I took into account both the statement that the analysis function was off, and also the arbiter's statement that it was on. But to me this is not very important. Merely using it, and the attempt to hide using it, was enough for me."

Other examples
Internationally, several examples are known of players seeking external assistence while playing a game. Already in January 2003, at an open tournament in Lampertsheim, a player was caught cheating. He was using PocketFritz at the toilet. Last year two players at the World Open in New York were caught with wireless earphones with which they were in contact with others and received chess related messages, also on the toilet. Several months later an Indian chess player was banned for no no less than ten years, after it was discovered that his enormous rating jump had something to do with a bluetooth device stitched into his cap to receive external computer assistance.

For The Netherlands it's the first time somebody is caught while using external (digital) assistance. A serious penalty has been given to a serious offence. It's obvious that the competition manager wanted to give a clear signal. No human being is perfect, and this chess player slipped. But don't quit the game, I would say to him. It should be clear to everyone that to him, this certainly won't happen again.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Tom M's picture

Fysieke straf. Theo Wijnhoven heeft hiertoe gedreigt in de 3e KNSB wedstrijd tussen de pion en veenendaal. Zie utrechtschaak...

Steve Giddins's picture

Has he destroyed his own reputation? He appears to be anonymous. How come his name is never disclosed?

peter's picture

Because I was of the opinion that he's been punished enough by now, Steve.

Tim Spanton's picture

Excuse me if I don't shed a tear - why not organise a whip-round to buy him a present as a consolation for all the stress he's suffering?

Kai Schiffer's picture

We don't want any cheaters in our game.

Just imagine playing yourself against a guy who you suspect to cheat, and who leaves tournament hall or visits toilet on every move. It's terrible. It's absolutely intolerable. It destroys our game.

So even a lifetime ban (or make it a tenth of a lifetime) is not out of the question, as far as there is a chance he might cheat again.

Sorry for being that blunt, but that's my thoughts.

Pages

Latest articles