Reports | December 03, 2007 19:37

"Het eten raakte ik niet aan.""I didn't dare eat the food."

[lang_nl]"Natuurlijk is het onnauwkeurig om te stellen dat het hoofd van politie de leiding had. KGB-officieren in burger hadden overduidelijk de regie, zelfs op het politiebureau, en de arrestatie was net zo van tevoren ge?ɬØnstrueerd als de berechting die zou volgen. Toen de Politie-eenheid voor Speciale Doeleinden (OMON) zich een weg baanden om mij te arresteren, konden we allemaal "zorg dat je Kasparov meeneemt" op hun walkie-talkies horen." Gisteren schreef Garry Kasparov in The Wall Street Journal over zijn vijfdaagse opsluiting. "Ik heb niet de intentie om een martelaar te worden."[/lang_nl][lang_en]"Of course it is inaccurate to say that the police commander was the one in command. KGB officers in plain clothes were clearly in charge even at the police station, and the arrest itself was as choreographed as the trial to come. When the special security forces known as OMON pushed in past everyone else to arrest me, we could all hear "make sure you get Kasparov" on their walkie-talkies." Yesterday Garry Kasparov wrote about his five-day detention in The Wall Street Journal. "I have no intention of becoming a martyr."[/lang_en]

[lang_nl]Garry Kasparov is een vaste medewerker van The Wall Street Journal en toen hij donderdag werd vrijgelaten, verklaarde hij dat hij voldoende tijd had gehad om te broeden op een nieuw stuk. Die werd gisteren gepubliceerd. Enkele quotes:

"Al jaren proberen de regeringen van de VS en Europa Vladimir Poetins Rusland als een gelijke te accepteren. Westerse diplomaten geven nu toe dat er verschillen zijn tussen Rusland en het Westen, maar ze beweren dat deze verschillen minimaal zijn, en ?¢‚Ǩ‚Äú in de woorden van ?ɬ©?ɬ©n official van de EU ?¢‚Ǩ‚Äú 'binnen een acceptabele marge." Voor mij en een aantal van mijn medewerkers bestond deze 'acceptabele marge' uit 11 vierkante meter. Dat is de grootte van de gevangingscel waar ik vijf dagen in heb gezeten als straf voor het 'niet gehoorzamen van de bevelen van een politieagent' tijdens een oppositiemars in Moskou afgelopen zaterdag."

"Vanaf het moment van onze opsluiting werd ons niet toegestaan onze advocaten te zien, zelfs toen we werden ondervraagd op het politiebureau. Toen de zitting drie uur bezig was, zei de rechter dat er zou worden geschorst tot de volgende dag. Toen verliet de rechter haar bank en keerde vervolgens terug om te zeggen dat we haar verkeerd hadden verstaan, en dat de berechting door zou gaan. Ongetwijfeld weer een voorbeeld van 'telefoongerechtigheid'."

"Mijn andere zorg was voedsel, aangezien het buiten kijf stond dat we niets konden consumeren dat door het personeel werd gebracht. (Ook vlieg ik niet met Aeroflot. 'Paranoia' is al lange tijd een noodzakelijk verouderd concept voor degenen die oppositie tegen Poetin bedrijven.) Als gevolg van groeiende druk van buitenaf werd me vanaf zondag toegestaan voedselpakketen van thuis te ontvangen."

Zoals we al eerder schreven, heeft Anatoli Karpov geprobeerd zijn oude rivaal te bezoeken maar hij werd niet toegelaten tot Kasparov. In een interview met Dagobert Kohlmeyer zegt Karpov dat hij Kasparov een schaaktijdschrift wilde brengen. Hij ging er voor 'puur humanitaire redenen' heen.

"Het was de derde dag dat hij vast zat en ik begrijp hoe moeilijk het is om opgesloten te zitten. Ik wilde gewoon kijken of hij behoorlijk behandeld werd. (...) Zelfs in de zwaarste tijden was er altijd diplomatiek contact tussen ons. (...) Ik denk dat het sowieso een fout was van Kasparov om zijn schaakcarri?ɬ®re te be?ɬ´indigen en in de politiek te gaan."

Gisteren won de partij van Ruslands president Vladimir Poetin de verkiezingen met meer dan zestig procent van de stemmen. De oppositie kondigde aan de resultaten aan te vechten. Volgens een partijfunctionaris zijn er op de verkiezingsdag 'schendingen die alle acceptabele normen overschrijden' geweest. Steeds meer signalen van verkiezingsfraude halen inmiddels het nieuws. "Onze advocaten zijn al begonnen met het voorbereiden van een klacht aan het hooggerechtshof", zei Vadim Solovjev, het hoofd van de juridische afdeling van de Communistische Partij. The New York Times heeft een goede analyse van de situatie.[/lang_en][lang_en]Garry Kasparov is a regular contributor to The Wall Street Journal and when he was released from detention last Thursday, he said he had had enough time to ponder on a new piece. It was published yesterday. Some quotes:

"For years the governments of the U.S. and Europe have tried to accept Vladimir Putin's Russia as an equal. Western diplomats now acknowledge that there are differences between Russia and the West, but say these differences are minor, and ?¢‚Ǩ‚Äú in the words of one European Union official ?¢‚Ǩ‚Äú within an "acceptable range." For me and for a dozen of my associates last week, that "acceptable range" was 120 square feet. That's the size of the jail cell I occupied for five days as punishment for "disobeying the orders of a police officer" at an opposition rally in Moscow last Saturday."

"From the moment of our detention, we were not allowed to see our lawyers, even when charged at the police station. Three hours into the trial, the judge said it would be adjourned to the following day. But the judge then left the bench and returned to say that we had misheard her, and that my trial would go forward. No doubt another example of what we call "telephone justice."

"My other concern was food, since it was out of the question to consume anything provided by the staff. (Nor do I fly Aeroflot. "Paranoia" long ago became an obsolete concept among those in opposition to the Putin regime.) On Sunday, thanks to growing external pressure, they allowed me to receive food packages from home."

As written before, Anatoli Karpov tried to visit his old rival but wasn't allowed to see him. In an interview with Dagobert Kohlmeyer, Karpov said he wanted to bring Kasparov a chess magazine. He went for "pure humanitarian reasons."

"It was the third day of his detention, and I understand how difficult it is to be locked up. I just wanted to see whether he was treated decently. And when they had let me through, I would have spent some time with him. (...) Even in the most difficult times, there was always diplomatic contact between us. (...) I think it was a mistake in the first place for Kasparov to end his chess career and go into politics."

Yesterday the party of Russia's president Vladimir Putin won the elections with more than 60 percent of the vote. The opposition vowed to challenge the outcome, claiming widespread ballot-rigging in the vote. More and more signals of fraud during the elections are entering the news. The Communists, likely to be the only opposition force in parliament, said they would challenge the result in the Supreme Court. The New York Times has a good analysis of the situation.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

marc's picture

adorinsian. this is not about Kasparov as a person. This about Human Rights and the freedom to choose. Read and weep: "Across Russia in recent weeks, members of opposition parties said they had been subjected to intense harassment from the authorities, and people who worked for government agencies and companies that received state financing reported that they had been ordered to vote for United Russia. In some areas, employees were told to get absentee ballots and mark them at their workplaces for United Russia while their supervisors watched." Putin stands for a rigid regime. Listen what Kasparov has to say about the situation. http://www.youtube.com/watch?v=HRvb9gO-XDA

Henk Schmitz's picture

Even over de vertaling van Kasparov's artikel in de Wall Street Journal:
het Engelse woord obsolete betekent niet 'noodzakelijk' maar iets als verouderd.
(In: 'Nor do I fly Aeroflot. "Paranoia" long ago became an obsolete concept among those in opposition to the Putin regime.')

peter's picture

Dank, ik had het verkeerd begrepen vanwege de aanhalingstekens. Nu is-ie me duidelijk: paranoia=verouderd, oftewel achterdocht=normaal tegenwoordig.

adorinsian's picture

Kasparov is great chess player but not good man - i dont trust him.

hatsekidosie's picture

Nee, obsolete betekent in deze context eerder "achterhaald". Paranoia is een psychiatrische aanduiding van achtervolgingswaan, maar tegenstanders van de gevaarlijke Poetin kun je niet van "waan" beschuldigen. Hun "paranoide" gedrag is het gedrag dat ieder rationeel mens in hun situatie zou vertonen (aldus Kasparov); vandaar dat de aanduiding "paranoia" achterhaald is.

Overigens is dit een oude discussie. Wat is paranoia in een dictatuur? In het Oostblok moest je inderdaad bang zijn dat je buurman je afluisterde en je verraadde aan het regime. Een verspreking kon dodelijk zijn.

Vosuram's picture

Dear Marc,

In particular, almost all what Kasparov said about elections is, softly speaking, not consumable. As a politician (third ancient profession...) he's trying to get points by any means and since he has no any real support inside the country, he is appealing abroad.

In general, I propose to stop political discussions at this web site. Can we talk about chess? Kasparov played many beautiful games as a chess player.

Latest articles