Reports | November 04, 2006 22:53

Commemorating in style

[lang_nl]Het is de tijd van het herdenken en wij schakers, en dan vooral in de regio Amsterdam, hebben onze eigen Theo van Gogh: Micha Leuw. Een (te) vergaande vergelijking misschien hoewel ik minimaal twee overeenkomsten zie: het typische sigaretje in de hand en de scherpzinnige geest van beiden. In december is het alweer twee jaar geleden dat Micha verdronk tijdens een snorkeltocht in Thailand, kort voordat de tsunami er huishield. (Typisch Micha trouwens dat hij het net even anders deed dan de rest van de slachtoffers aldaar.) Herdenken in stijl doe je met een toernooi dus werd tijdens het Eijgenbrood-toernooi van vorige week in Amsterdam de tweede Micha Leuw Memorial gehouden en het aardige was dat Enrico Vroombout, de underdog die zich via het Eijgenbrood van vorig jaar had geplaatst, de meeste aandacht opeiste en op een mooie tweede plek eindigde.[/lang_nl][lang_en]It's the time of commemorating and we chess players, certainly in the region of Amsterdam, have our own Theo van Gogh: Micha Leuw. A somewhat outrageous comparison perhaps but I do see some similarities: the omnipresent sigaret and the sharp spirit both were gifted with. In December it's already two years ago that Micha drowned while snorkeling in Thailand, shortly before the tsunami arrived. (Typically Micha by the way to do it a bit differently than all the other victims over there.) Commemorating in style is done with a tournament so during the Eijgenbrood Tournament, last week in Amsterdam, the second Micha Leuw Memorial was held and it was nice to see that Enrico Vroombout, the underdog of the group because he qualified via the Eijgenbrood Tournament of last year, attracted most attention and finished at an excellent second spot.[/lang_en]

[lang_nl]Het Eijgenbrood is een toernooi dat al vele jaren steeds in oktober in Amsterdam wordt georganiseerd voor spelers onder de 2250 (lange tijd was dat onder de 2200). Vorig jaar werd daarnaast, ter nagedachtenis van Micha, een zeskamp georganiseerd met als opzet drie titelhouders en drie talentvolle spelers. Toen wonnen GM Karel van der Weide en IM Yochanan Afek het toernooi, voor Niek Narings, Henk-Jan Visser, Michael Wunnink en GM Dimitri Reinderman. De eindstand van dit jaar was:

 1 GM Karel van der Weide (2471) 4
 2 Enrico Vroombout (2145)    3,5
3/4 FM Sybolt de Boer (2353)
  Martin van Maanen (2294)   2,5
 5 FM Xander Wemmers (2393)    2 
 6 FM Arno Bezemer (2320)    0,5

Van der Weide was veruit de sterkste ditmaal en deed zijn plicht. Hij schreef al over een fragment op de website van de schaakbond. Daarom hier (schaaktechnische) aandacht voor de prachtige prestatie van Enrico Vroombout. Ik bemachtigde reeds een stuk van zijn hand, dat ongetwijfeld in het clubblad van Ca?ɬØssa Amsterdam geplaatst zal worden. Enrico beschrijft zijn gevoelens terwijl hij op de fiets zat richting het toernooi: "Zulke hoge ratings en zulke sterke schakers. Wat kan ik daartegen? Tijdens de korte fietstocht had ik hetzelfde gevoel wat Lodewijk de zestiende moet hebben gehad toen hij naar het schavot werd gebracht om onthoofd te worden. Wordt het 0 uit 5? Of gaat het meevallen?"

Het viel inderdaad mee. Meer dan dat zelfs. Enrico's start was al redelijk met een overwinning op Van Maanen, een remise tegen Wemmers en een nederlaag tegen Van der Weide. De zondag was echter een 'magistrale slotdag', zo schrijft Vroombout zelf. Allereerst verslaat hij Sybolt de Boer in de aanval:

Vroombout-De Boer
MLM 2006

"Wit heeft een prettige aanvalsstelling opgebouwd, terwijl zwart zich bekwaam heeft verdedigd. Maar nu breekt het uur van de waarheid aan. Hoe moet wit verder? Offeren op h5 of toch zoals in de partij?
23.Pf6+
Na deze zet blijkt wit winnend voordeel te hebben. Maar waar heeft zwart het dan eigenlijk fout gedaan?
23...Pxf6
Ook de andere zet is verliezend. In de analyse dachten we dat 23...Lxf6 beter zou zijn voor zwart. Maar Fritz9 is het er niet mee eens. Voer voor nadere studie lijkt me.
24.gxf6 Txc3?
Sybolt misrekent zich. Hij dacht te kunnen counteren, maar....
25.bxc3 Pg4 26.Lxg4 Txe4
Dat moest het dus zijn. De toren dreigt op g4 te slaan met damewinst. Maar er volgde:
27.fxg7! De8 In plaats van opgeven. Na het geplande 27...Txg4+ 28.Dxg4 hxg4 29.Th8+ gaat de zwarte dame verloren. Het dappere g-pionnetje heeft het laatste woord! Sybolt speelde nu nog enkele zetten, maar had net zo goed op kunnen geven.
28.Lf4 Dc6 29.Lf3 Dc5+ 30.Df2 Df5 31.Lxe4 Dxe4 32.Df3 1-0"

In de laatste ronde pakte Vroombout met zwart ook nog Bezemer, die niet zijn toernooi had:

Bezemer-Vroombout
MLM 2006

"Mijn allerbeste zet dit toernooi was tevens mijn laatste:
24...Txc2!!
Een zet van oogverblindende schoonheid. Het is in ?ɬ©?ɬ©n klap helemaal uit. Er dreigt nu 25...Tc1 mat en 25...b3 met 'ondekbaar' mat op a2. Er zijn vele zetten mogelijk, maar het is onmogelijk om beide dreigingen gelijktijdig af te weren. 0-1"

>> speel bijna alle partijen van het toernooi na[/lang_nl][lang_en]The Eijgenbrood is a tournament that's been organised for years, in October in Amsterdam, for players under 2250 (this was under 2200 for a long time). Last year, to remember Micha, during the Eijgenbrood an extra tournament of six players was organised with the idea that three title holders would play three talented players. Then GM Karel van der Weide and IM Yochanan Afek won the tournament, above Niek Narings, Henk-Jan Visser, Michael Wunnink and GM Dimitri Reinderman. The final standings this year were:

 1 GM Karel van der Weide (2471) 4
 2 Enrico Vroombout (2145)    3,5
3/4 FM Sybolt de Boer (2353)
  Martin van Maanen (2294)   2,5
 5 FM Xander Wemmers (2393)    2 
 6 FM Arno Bezemer (2320)    0,5

Van der Weide was of course the strongest and fulfilled his duty. He already wrote about a game fragment at the federation's website. Therefore here we pay (chess technichal) attention to the excellent result of Enrico Vroombout. I managed to get hold of a document written by him, which no doubt will be published in the next club magazine of chess club Ca?ɬØssa Amsterdam. Enrico describes his feelings while sitting on his bike on the way to the tournament: "Such high ratings and such strong players. What can I do? During the short ride on the bike I had the same feeling Louis the sixteenth must have had when he was directed to the gallows to be decapitated. Will it be 0 ouf of 5? Or perhaps it won't be that bad?"

It wasn't that bad. Even better than that! Enrico's started quite allright: he beat Van Maanen, drew Wemmers and lost to Van der Weide. But the Sunday was a 'masterly last day', as Vroombout wrote himself. First he beat Sybolt de Boer with an attack:

Vroombout-De Boer
MLM 2006

"White has built up a nice attacking position, while Black has defended skilfully. Now the moment of truth has come. How to continue? A sacrifice on h5 or like the game itself?
23.Nf6+
After this move White seems to be winning. But then, what did Black do wrong?
23...Nxf6
The other move also looses. In the post-mortem we thought 23...Bxf6 would be better for Black. But Fritz9 doesn't agree. Food for further study I guess.
24.gxf6 Rxc3?
Sybolt miscalculates. He thought he could counter but...
25.bxc3 Ng4 26.Bxg4 Rxe4
That was the idea. The rook threatens to take on g4 winning the queen. But there followed...
27.fxg7! Qe8 Instead of resigning. After 27...Rxg4+ 28.Qxg4 hxg4 29.Rh8+ the black queen is gone. The brave little g-pawn has the last word! Sybolt now plays on for a while but could have resigned here.
28.Bf4 Qc6 29.Bf3 Qc5+ 30.Qf2 Qf5 31.Bxe4 Qxe4 32.Qf3 1-0"

In the last round Vroombout with Black also beat Bezemer, who lacked form completely this tournament.

Bezemer-Vroombout
MLM 2006

"My best move of the tournament is also the last one:
24...Rxc2!!
A move of dazzling beauty. Suddenly it's all over. The threat is 25...Rc1 mate and 25...b3 with inevitable mate on a2. A lot of moves are possible but it's not possible to parry both threats. 0-1"

>> replay almost all games of the tournament[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

de man's picture

Prachtige potten!

gaat er ook op doggers-schaak een verslag van het Eijgenbrood komen?! Ik kan namelijk behalve de namen van de winnaars er niets over terugvinden.

doggy's picture

ik ook niet. dus waarschijnlijk niet.

SanderPT's picture

Inmiddels staat de uitslag van het Eijgenbrood-toernooi op de site van Caissa (http://www.caissa-amsterdam.nl/eijgenbrood/eindstand2006.html) beetje later dan gepland, maar toch nog dus.

Latest articles