Reports | May 05, 2008 23:22

[lang_nl]Carlsen, Gashimov & Wang Yue winnaars[/lang_nl][lang_en]Carlsen, Gashimov & Wang Yue win Baku[/lang_en]

[lang_nl]Door een overwinning op Bacrot heeft Carlsen zich in de laatste ronde nog bij de koplopers kunnen voegen en samen met de twee verrassingen van het toernooi, Gashimov en Wang Yue, is hij winnaar van Baku 2008.[/lang_nl][lang_en]By beating Bacrot, Carlsen caught the tournament leaders and together with the two surprises of the tournament, Gashimov & Wang Yue, he won Baku 2008.[/lang_en]

[lang_nl]De drie winnaars delen zowel het prijzengeld als de Grand Prix-punten. Gashimov is dus alleen morele winnaar op basis van weerstand.[/lang_nl][lang_en]The three winners share money and Grand Prix points, and so Gashimov is only the moral winner on tiebreak.[/lang_en]

[lang_nl]

Videoverslag ronde 13

[table=269]

grischuk-radjabov.jpgDe eerste partij die eindigde was Grischuk-Radjabov; remise. Vanuit een g3-Koningsindi?ɬ´r wikkelden de spelers snel af naar een eindspel waarin wit ietsje beter leek te staan. "7.b3 zag er wat vreemd uit maar het is allemaal theorie," zei Grischuk, "en 11...Pa6 was een zeldzame zetl ik denk dat het idee was 12...Lf5 13.Ld6 Pe4 dus ik deed maar meteen 12.Ld6." Radjabov beschreef 11...Pa6 als "vrij natuurlijk" en hoe was ook te spreken over zijn 12...Pg4: "de beste zet". Beide spelers dachten dat wit duidelijk beter stond na 17.Pd2 maar Radjabov vond een serie gedwongen zetten (17...Td8!, 21...Tb8!) en daarmee redde hij de partij.

Press conference Grischuk & Radjabovnavara-cheparinov.jpgNavara wist uiteindelijk nog met twee overwinningen Bakoe te verlaten; in de laatste ronde versloeg hij Cheparinov in een Slavische partij. "Hij deed wat rare zetten in de opening ," zei de Tsjech, "en ik stond wat beter dankzij het loperpaar. Maar toen verpestte ik het weer; ik miste dat 23...Lxd2 gewoon kon. Ik had geluk dat ik de zet 24.h5 had, maar ik heb begrepen dat de computer zegt dat zwart wint na 25...Kd7 in plaatst van 25...De4+." Cheparinov "zag ...Kd7 gewoon niet, die is niet makkelijk te vinden."

Press conference Navara & Cheparinovadams-gashimov.jpgGashimov, een van de koplopers, wist zijn zwartpartij tegen Adams Adams zonder al te veel problemen remise te houden. Volgens Adams was het goed van zwart om de witveldige lopers af te ruilen maar had "zwart de andere lopers beter op het bord kunnen houden". Gashimov was het daarmee eens en vond dat-ie ietsje minder stond in het eindspel met zware stukken, maar hij "speelde goed" daar en "36...De4 was erg sterk, het is slecht voor zwart als ik dat niet speel."

Press conference Adams & Gashimovkarjakin-kamsky.jpgOok remise werd het in Karjakin-Kamsky. "Vanuit de opening blunderde ik meteen, " zei Karjakin, doelend op 20.Ld3, dat 20...Pbxd5 toeliet. "Nadien stond ik minder maar ik speelde het erg precies. Misschien was 29...Dc5 beter dan 29...Da8." Kamsky, duidelijk niet tevreden over de tweede helft van zijn toernooi, hield het op de persconferentie bij een soort samenvatting van de woorden van zijn tegenstander.

Press conference Karjakin & Kamskysvidler-inarkiev.jpgNet als Navara wist Svidler zijn laatste twe rondes nog te winnen, en de Rus eindigde op een redelijke vijftig procent. Vandaag versloeg hij zijn landgenoot Inarkiev. "De twee partijen die ik met win won, heb ik met 1.d4 geopend, dus misschien is daar een les te leren," begon hij de persconferentie. "Ik ben zelf begonnen Konings-Indisch te spelen en ik heb naar veel partijen van Ernesto gekeken, de meester in dit soort stellingen. Na 13...e5 stond wit ietsje beter maar 14.a3 was onnauweurig: het verliest een tempo en verzwakt b3. Twee zetten later blunderde ik door 16...Pxb3 toe te laten maar zijn 18...axb5 is ook een grote fout – zwart moet die paarden niet ruilen. Daarna had ik veel aantrekkelijke voortzettingen en ik koos voor wat me het meest kansrijk leek." Inarkiev zei dat hij "een erg slechte partij had gespeeld". Zijn beste kans was 36...Txa7 37.bxa7 Da5! maar dat zag hij niet. "Maar ik denk dat wit ook daar gewonnen moet staan."

Press conference Svidler & Inarkiev with Svidler showing the final phasebacrot-carlsen.jpgBacrot-Carlsen werd gewonnen door de Noor en zo eindigde de first seed uiteindelijk nog als toernooiwinnaar. "Vanuit de opening kwam er een moeilijke stelling op het bord maar ik denk dat zwart wel ok?ɬ© stond. Toen maakte hij een fout met 24.Da4 want dat liet 24...Te3 met het idee om ergens op d3 te slaan. Daar stond ik ietsje beter maar hij had zich beter kunnen verdedigen. Ik had het ook beter kunnen spelen trouwens. Het eindspel met ongelijke lopers lijkt me verloren." Bacrot: "Het was een goede partij van Magnus. Ik had dat idee met Txd3 gewoon niet gezien."

Press conference Bacrot & Carlsenwangyue-mamedyarov.jpgDe laatste partij van de ronde, en van het toernooi, was Wang Yue-Gashimov, en niet onbelangrijk voor de stand. Mamedyarov bleef trouw aan zijn stijl en probeerde het met een gambietvariantje: 6…b5 in het Nimzo-Indisch. Wang Yue weigerde echter en koos voor veilig en solide. "Ik stond wat beter maar hij speelde het goed," zei co-winnaar Wang Yue, "Die pionnen op a6, b5 en d6 zien er niet goed uit. Maar toen miste ik zijn 15...Ph5 en 19...Tab8." Mamedyarov was duidelijk ontevreden; hij zei dat hij "altijd voor de winst gaat voor zijn thuispubliek" maar hij vond zijn partij van vandaag niet best. "Maar ik verdedigde goed."

Press conference Wang Yue & Mamedyarovfinalstandings.jpg[/lang_nl][lang_en]

Video report round 13

[table=269]

grischuk-radjabov.jpg
The first game that ended was Grischuk-Radjabov; a draw. From a g3 King's Indian the players quickly went into an endgame where White seemed slightly better all the time. "7.b3 looked a bit strange but it's all theory," Grischuk said, "and 11...Na6 was a rare move; I think the idea was 12...Bf5 13.Bd6 Ne4 so I played 12.Bd6 immediately." Radjabov described 11...Na6 as "quite natural" and he also liked his 12...Ng4: "the best move". Both players thought that White was clearly better after 17.Nd2 but Radjabov found a series of only moves (17...Rd8!, 21...Rb8!) that saved the game.

Press conference Grischuk & Radjabovnavara-cheparinov.jpgNavara eventually managed to leave Baku with two victories; in the last round he beat Cheparinov in a Slav Defence with White. "He played some strange moves in the opening," the Czech said, "and I was a bit better thanks to the bishop pair. But then I spoilt it again; I missed that 23...Bxd2 was possible. I was lucky to have the move 24.h5, but I heard that the computer says Black is winning after 25...Kd7 instead of 25...Qe4+." Cheparinov just "couldn't see this ...Kd7 move, it's not so easy to find."

Press conference Navara & Cheparinovadams-gashimov.jpgGashimov, one of the tournament leaders, managed to draw his game with Black against Adams without too much problems. According to Adams it was good for Black to exchange the light-squared bishops, but "he should have kept the other bishops on the board". Gashimov agreed and so Black was slightly worse in the ending with heavy pieces, but he "played well" there, and "36...Qe4 was very strong, it's bad for Black if I don't play this."

Press conference Adams & Gashimovkarjakin-kamsky.jpgAnother draw was reached in Karjakin-Kamsky. "Right after the opening I blundered," Karjakin said, referring to 20.Bd3, which allowed 20...Nbxd5. "Afterwards I was worse, but I then played precisely. Maybe 29...Qc5 was better than 29...Qa8." Kamsky, obviously not happy with his second half of the tournament, more or less summarized his opponent's version of the game at the press conference.

Press conference Karjakin & Kamskysvidler-inarkiev.jpgLike Navara, Svidler managed to win his last two games, finishing on a reasonable fifty percent score. Today he beat his compatriot Inarkiev. "The two games I won with White, I played 1.d4, so perhaps there's a lesson there," he started the press conference. "I have started playing the King's Indian myself and I had looked at some of Ernesto's games, the master in these positions. After 13...e5 White is slightly better but 14.a3 was inaccurate, losing a temp and weakening b3. Two moves later I blundered and allowed 16...Nxb3, but 18...axb5 is a big mistake – Black shouldn't exchange these knights. Afterwards I had many attractive possibilities and I chose the one that seemed to give me the most chances." Inarkiev said he played a "very bad game". His best chance was 36...Rxa7 37.bxa7 Qa5! but he just didn't see it. "But I think White should be winning there too."

Press conference Svidler & Inarkiev with Svidler showing the final phasebacrot-carlsen.jpgBacrot-Carlsen was won by the Norwegian, and so in the end the number one seed became one of the tournament winners. "Out of the opening we got a very complicated position but I think Black was OK. Then he made a mistake with 24.Qa4 which allowed 24...Re3 with the idea to take on d3 at some point. There I was slightly better but he could have defended better. I could also have played stronger. The opposite-coloured bishop ending is won I think." Bacrot: "It was a good game by Magnus. I just missed this Rxd3 idea."

Press conference Bacrot & Carlsenwangyue-mamedyarov.jpgThe last game of the round, and of the tournament, was Wang Yue-Gashimov, and quite an important one for the standings. Mamedyarov, true to his style here in Baku, went for the 6…b5 pawn sacrifice in the Nimzo-Indian. Wang Yue didn't accept it but decided to play solidly instead. "I was a but better but he played very well," co-winner Wang Yue said, "Those a6, b5 and d6 pawns are bad. But then I missed his 15...Nh5 and 19...Rab8." Mamedyarov obviously wasn't satisfied; he said he "always plays for a win for this home crowd" but he didn't like his game of today. "But I defended well."

Press conference Wang Yue & Mamedyarovfinalstandings.jpg[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

mark's picture

Yes. Carlsen needs to produce an immortal game to really show his ability.=)

Ron's picture

Agree with Carl, Carlsen is awesome in results. Although I still have to see 'classic' games from him (like Kramnik-Anand Wijk aan Zee 2006, or Kasparov-Topalov at the same place).

arne's picture

Still, mark, it seems to me Ron has a point, even though it's not a fair one towards Carlsen. But it's true chess lovers are more interested in games than in players.
For instance, what do you know of the classic tournament of Hastings 1895: who actually won it, or its most famous game (Steinitz-Von Bardeleben)?

Xtra's picture

interesting that +3 was enough to win both this tournament and the WCC tournament that Anand won. every extra 1/2 point is extremely important.

mamedyarovfan's picture

Thank you for the superior coverage of Baku, Peter, especially your clear voice on the video reports and your textual comments too. I hope that GM Mamedyarov wins the Dortmund June 28th-July 6th tournament as his form seems to be returning, and I hope that Chessvibes will ask you to go to there to report on it :-)

Espectacular resultado de Gashimov y Yue
Carlsen suma y sigue.

Xtra's picture

+4 I mean, to win alone.

Carl's picture

Carlsen is doing extremely well, Its really interesting to see at what level he'll be in 2 years....................................

Latest articles