Reports | March 07, 2007 21:50

[lang_nl]De grootmeester aan zet[/lang_nl][lang_en]The grandmaster is to move[/lang_en]

[lang_nl]Het zal de oplettende dagbladlezer niet zijn ontgaan: volksoproer in Rusland, en dat alles onder leiding van oud-schaker Garry Kasparov. Chessvibes brengt u ?¢‚Ǩ‚Äú in samenwerking met Olaf Koens van Sargasso ?¢‚Ǩ‚Äú een stukje achtergrond. Wie is Garry Kasparov, en wat wil hij?

In december schreef ik (Olaf) eerder over de oppositie in Rusland, een bonte verzameling van alles wat links en rechts tegen Poetin is. De mars in Moskou was bepaald geen succes, en zelfs in Sint-Petersburg - een stad die wel eens eerder een revolutie gezien heeft ?¢‚Ǩ‚Äú had niemand er hoge verwachtingen van. Gelukkig bleek het tegendeel waar. Ruim vijfduizend mensen namen het op tegen de breedgeschouderde macht. Lees hier de verhalen van de gedrukte
pers die per trein in 'Piter' neerstreek.

Hoe goed was Garry Kasparov eigenlijk als schaker? Het antwoord luidt heel eenduidig: de beste aller tijden. Want daar zijn de experts het wel over eens. Hier een korte biografie, gevolgd door een analyse van een recente speech in New York.[/lang_nl][lang_en]The attentive daily newspaper readers won't have missed it: a citizens riot in Russia, and all this led by ex-chess player Garry Kasparov. Chessvibes brings you ?¢‚Ǩ‚Äú in cooperation with Olaf Koens of the Dutch quality blog Sargasso ?¢‚Ǩ‚Äú a piece of background. Who is Garry Kasparov, and what does he want?

In December I (Olaf) wrote before about the opposition in Russia, a richly coloured collection of all, left-wing and right-wing, who are against Putin. The march in Moscow was clearly not a success, and even in Saint Petersburg ?¢‚Ǩ‚Äú a city that has seen a revolution before ?¢‚Ǩ‚Äú nobody had great expectations. Luckily, the opposite appeared to be true. More than 5,000 people stood up against the broadly shouldered power. Read here the stories of the printed Dutch press that perched down in 'Piter' by train.

How strong was Garry Kasparov as a chess player? The answer is quite simple: the best, ever. Because that's what the experts agree on. Here a short biography, followed by an analysis of his recent speech in New York.[/lang_en]

[lang_nl]Garry Kimovitsj Kasparov werd op 13 april 1963 geboren in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. In 1981 werd hij de jongste kampioen van de Sovjet-Unie aller tijden. In 1984 verwierf de jonge Kasparov het recht om wereldkampioen Karpov uit te dagen en in hun tweede onderlinge match wist Kasparov Karpov te verslaan. Zo werd hij in 1985 de jongste wereldkampioen aller tijden.

Kasparovs grote kracht ligt enerzijds in zijn buitengewoon diepe openingsvoorbereiding, en anderzijds in zijn dynamische, agressieve en compromisloze speelstijl. Hij wordt gezien als de eerste volledig complete speler, die alle facetten van het spel op het hoogste niveau beheerst.

Als wereldkampioen ging Kasparov zich langzamerhand ook met schaakpolitiek bemoeien. Hij startte in 1986 met o.a. Bessel Kok, de CEO van Swift destijds, de Grandmaster Association (GMA), de vakbond van schaakprofessionals. Vervolgens draaide hij deze organisatie enkele jaren later eigenhandig de nek om toen hij na weer een ruzie met de wereldschaakbond samen met de Brit Nigel Short in 1993 een nieuwe schaakbond oprichtte, genaamd Professional Chess Association. Sindsdien kende de schaakwereld een scheuring met steeds twee bonden en twee kampioenen (tot de herenigingsmatch in 2006).

Zoals elke topsporter kon Kasparov uiterst slecht tegen zijn verlies. In mei 1997 verloor Kasparov een match van de computer Deep Blue, en beschuldigde IBM vrijwel meteen van valsspelen. Ook van zijn allerlaatste partij zijn beelden, en het ongeloof op zijn gezicht is dezelfde als bij al zijn nederlagen.

In 2000 verloor Kasparov zijn wereldkampioenstitel aan de Rus Vladimir Kramnik. In februari 2005, na afloop van het toernooi in Linares, maakte Kasparov bekend dat hij het schaakbord aan de wilgen hing. Sindsdien probeert hij het in de de politieke arena als oppositieleider en sterk criticus van Poetin.

Een paar weken geleden gaf de voormalig wereldkampioen een speech
voor de Foreign Policy Association, in samenwerking met het Amerikaanse National Endowment for Democracy in New York.

Het huidige regime onder Poetin is volgens Kasparov 'als een kanker'; hij hoopt dat ?¢‚Ǩ‚Äú in zijn eigen woorden ?¢‚Ǩ‚Äú weg te snijden zonder dat de patient komt te overlijden. Een man met een missie.

Kasparov spiegelt het Amerikaans publiek voor dat Irak eigenlijk maar een klein gedeelte is van het wereldwijde schaakbord, en dat de gevaren van een 'welvarende, agressieve en nucleaire oligargie als Rusland' niet onderschat moeten worden. Bovendien heeft Rusland een historisch 'recht' op democratie, zo goed als Palestina of Irak dat heeft.

Terecht stipt hij ook een drogreden aan die we vaak horen: 'het huidige regime is beter dan alles wat Rusland daarvoor gekend heeft'. De korte periode in de overgang tussen het communistische regime en de 'crackdown' van Poetin had als een fundament voor een echte democratie kunnen gelden.

Litvinenko? Politikovskaya? Kasparov is gewiekst genoeg die kaarten niet direct uit te spelen. Maar hij noemt het klimaat in Rusland waarin dit kan gebeuren het 'ware gezicht van het Poetin-regime'.

De grootste fout in het Amerikaanse buitenlandse beleid is 'passiviteit'. Toen de Koude Oorlog was afgelopen had er een tijd moeten volgen van Grote Idee?ɬ´n, Leiderschap en Visie. Daarentegen leek de wereldpolitiek rustig na te genieten van een overwinning. Volgens Kasparov maakte 9/11 officieel een einde aan die viering. Vervolgens probeerde men tien jaar passiviteit goed te maken, met desastreuse gevolgen. En nog een keer stipt Kasparov aan: 'Als Irak recht heeft op een democratie, waarom stond de G8 dan nog afgelopen zomer glimlachend bij haar gastheer in Sint Petersburg op de foto?'

Kasparov klinkt realistisch: het Russische volk moet haar eigen boontjes doppen. Het Westen kan hier slechts sporadisch aan bijdragen. Het verschil tussen het Sovjet-regime en de tegenwoordige tijd is dat het regime van Poetin veel 'krediet' in het buitenland heeft. Kasparov: "Het wordt tijd dat Poetin van het Westen gaat leren, waar al zijn geld bewaard wordt."

Kasparov weet zelf dat zijn kansen nihil zijn. Toch is er een lichtpuntje. Wil Poetin het na 2008 overleven, dan moet hij er voor zorgen een zwakke leider aan de macht te brengen. Hier ziet Kasparov een kans ?¢‚Ǩ‚Äú voor zichzelf, en voor het westen. De teerling is geworpen, en voorlopig blijft Kasparov aan zet.

Dit artikel is zowel op ChessVibes als op Sargasso gepubliceerd.

OLAF KOENS is student wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij woont en werkt in Moskou, en schrijft bij het kwaliteitsblog Sargasso over post-Sovjet ontwikkeling.

PETER DOGGERS is (eind)redacteur en beleidsmedewerker voor de gemeente Amsterdam. Hij is de hoofdredacteur van de internationaal succesvolle schaakblog ChessVibes.[/lang_nl]

[lang_en]Garry Kimovich Kasparov was born in Baku, the capital of Azerbeidzjan, on April 13th, 1963. In 1981 he became the youngest champion of the Soviet Union ever. In 1984 the young Kasparov earned the right to challenge world champion Karpov and in their second match Kasparov managed to beat Karpov, thus becoming the youngest world champion ever, in 1985.

Kasparov's big strenght lies both in his incredibly deep opening preparation, together with his dynamical, agressive style that leaves no room for compromize. He's considered to be the first complete player, who masters every facet of the game at the highest level.

As a world champion, Kasparov slowly started to become involved in chess politics. In 1986 he started, together with e.g. Bessel Kok, at the time the CEO of Swift, the Grandmaster Association (GMA), the union of chess professionals. In 1993 he killed this organisation with his own hands by establishing, together with Nigel Short after a new fight with FIDE, a new chess organisation called Professional Chess Association. Since then the chess world was divided into two parts with two organisations and two champions (till the reunification match in 2006).

Like every top sportsman Kasparov couldn't stand losing very well. In May 1997 he lost a match to the computer Deep Blue, and immediately accused IBM of cheating. There are also images of his very last game, and the disbelief on his face is the same as with all his losses.

In 2000 Kasparov lost his world champion title to the Russian player Vladimir Kramnik. In Februari 2005, right after the Linares tournament, Kasparov announced that he wouldn't play a serious game anymore. Since then he's trying his luck in the policital arena, being the leader of the opposition and a strong critic of Putin.

A few weeks ago the former world champion gave a speech for the Foreign Policy Association, together with the American National Endowment for Democracy in New York.

The current Putin regime is, according to Kasparov, "like a cancer"; he hopes that?¢‚Ǩ‚Äú in his own words ?¢‚Ǩ‚Äú to cut it away without killing the patient. A man on a mission.

Kasparov shows the American audience that Iraq is but a small part of the mondial chess board, and the danger of a "prosperous, aggressive and nucleair oligarchy like Russia" shouldn't be underestimated. Furthermore, Russia has an historical 'right' for for a democracy, just like Palestina or Iraq has this right.

He's right to pinpoint a well-known fallacy: "The current regime is better than everything Russia has known before". The short period of the transition between the communist regime and Putin's ?¢‚ǨÀúcrackdown' could have functioned as a the foundation of a true democracy.

Litvinenko? Politikovskaya? Kasparov is cunning enough to wait before playing out these cards. But he calls Russia's climate, in which this can happen, "the true face of Putin's Russia".

The biggest mistake in the Amerikaanse foreing policy is "passivity". When the Cold War ended there should have followed a period of Big Ideas, Leadership and Vision. Instead, mondial politics seemed to quietly enjoy the victory. According to Kasparov, 9/11 officially ends this celebration. And then people tried to make up for ten years of passivity, but with desastrous results. And again Kasparov pinpoints: "If Iraq has the right for a democracy, why were the G8 smiling together with their host in Saint Petersburg, on a picture taken last summer?"

Kasparov sounds realistic: the Russian citizens have to solve their own problems. The West can only help for a small part. The difference between the Soviet regime and today's time is that Putin's Russia has a great deal at stake outside of Russia. Kasparov: "It's time for Putin and his friends to learn there are rules in the West, where all their money is kept."

Kasparov knows himself that his chances are almost zero. But there is a ray of hope. If Putin wants to survive after 2008, he has to take care of giving power to a weak leader. Here Kasparov sees a chance ?¢‚Ǩ‚Äú for himself, and for the West. The die is cast and for now, it's Kasparov to move.

This article was posted both on ChessVibes and on Sargasso.

OLAF KOENS is a student of philosophy at the State University of Brussels. He lives and works in Moscow and writes for the Dutch quality blog Sargasso on post-Soviet development.

PETER DOGGERS is (final) editor and works for the municipality of Amsterdam. For a year now, he's editor-in-chief of the internationally succesful chess blog ChessVibes, which is innovating in the chess world by regularly publishing videos about main chess events.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Joris van Vuure's picture

Kasparov heeft het in zich om bij democratische verkiezingen tot president van Rusland te worden gekozen, zijn populariteit is nog steeds zeer groot en zolang hij geen al te gekke dingen doet zal dat niet veranderen.
Wie zich in Moskou midden in het centrum van de macht wil handhaven heeft echter een zeer brede basis in en rond het Kremlin nodig. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Kasparov die basis nu al heeft ergo de positie van Poetin lijkt momenteel nog veel te stevig voor welke poging tot machtsovername dan ook.
Door zich op te werpen als tegenkandidaat van Poetin zal er ook een hoop tegenstand tegen Kasparov worden georganiseerd, dat maakt de weg wellicht vrij voor andere idealisten/machtswellustelingen maar ik geloof niet dat Gary het daar voor doet. Kasparov mag politiek en bestuurlijk gezien dan een lichtgewicht zijn, hij is verschrikkelijk eigenzinnig en moeilijk te controleren. Dat laatste maakt een scenario waarbij hij als lichtgewicht naar voren wordt geschoven ook zeer onwaarschijnlijk.

Donner schreef over Tal dat het een gokker was die het wereldkampioenschap wel kon veroveren maar nooit zou kunnen verdedigen. Mocht Kasparov deze titel al veroveren dan kan hij de volgende dag meteen aan de slag; De voorbereiding van Kasparov heeft ons echter wel vaker verast. Of het goed voor Rusland is weet ik overigens ook niet.

Frank N. Stein's picture

I am very worried about Kasparov. It is obvious that Putin's machine will roll over anyone who gets in their way, and Garry is not safe. It's a corrupt country, has been for a long time, and there's no sense becoming a martyr for no hope of change.

ortanak's picture

Please let's stop this man talk. It's one of the most arrogant men, how does he think to bring justice back and only think about himself.

ortanak's picture

I mean every politic thinks only about themself, i don't see a change. Putin and Kasparov did more damage then nice thinks. You can't jutice some on how he is playing on the board. Plus the council(a few powerful people like Abromovich support there canidate) he is never been voted as president.

Alberto's picture

Ik hang de russische vlag uit..

KASPAROV FOR PRESIDENT !

KASPAROV FOR PRESIDENT !

kom oo iedereen samen...

KASPAROV FOR PRESIDENT !

jussu's picture

I, too, am somewhat worried about Kasparov, but let's hope he knows what he does. To the critics: yes, Kasparov is an arrogant man, like probably every world champion has been, but do not say that he and Putin are even close to comparable. One is an arrogant and smart and ambitious man, the other is a newly born Hitler who's consistently driving Russia into xenophobia and fascism.

d's picture

Olaf could get into trouble . You shouldn't reveal the correspondent's identity if he is living in Moscow. Otherwise, he might get into trouble.

Bert de Bruut's picture

@ortanak: In civilized countries politicians do not think about themselves in the first place, but act according to what is more or less generally recognized to be "the common interest". Now to what extend this applies to present day Russia is a delicate matter, but joining the chorus of whiners that dismiss all politicians because some act for theire own benefit is not a very usefull point of view.

Vosuram's picture

I believe in order to judge about something you have to be an "insider". In particular if you want to have a well balanced opinion about Russia, Putin, etc. you have to know history very well and to have contacts with many Russians from various community layers. I deeply respect Kasparov as a creative chess player, but that's all. Gentlemen, this website is about CHESS, PLEASE.

Cyric Streicher's picture

Perhaps Garry would like to go back to the good old days of Yeltsin and the Jewish Oligarchy ? Is that what he means by democracy ?

I do not think Russia needs an outsider telling them how do run their country. Most Russians feel Putin is a good leader which is restoring Russia to the station it belongs so russians can take pride once again in their country and their leader.

Kasparov should really have stuck with chess.

ortanak's picture

Sorry I didn't mean that I like Putin, but Kasparov is an one issue politic and what will he do about antisemitism and gay hate. And homeless on drug kids, just like Putin nothing.(@bert de bruut Bush started the war in Iraq because of the oil the president of Afghinstan was a oiladvisor. I think that says enough. The ex-minister of defence from Bush had an oilcompany. If you famous like Kasparov a lot of people want to be your friend. in the period after match against Short he already tought about himself, is he getting better) What will Kasparov do with the prices of the oil? What will he do in the area of Dagestan. we don't. What will he do to the corruption? I like to hear this from a real politician and not an ex-KGB agent like Putin or a arrogant Chessplayer.

beckett 74's picture

Kasparov may have been a great chess player (not the greatest, in my view at least). But listening to his mixture of rhetorics, jokes, and fairly simple perceptions on politics and economy I cannot help but feel uneasy. Is this a democrat, a man motivated by a vision or is it an arrogant former chess world champion who is more in love with his own words than the people he pretends to be fighting for? Through his gestures and phrases speak the love for applause and attention more than selfless engagement and readiness to suffer. Kasparov is playing another match, his opponent's name: Putin, the prize: Russia. Let's just hope he doesn't oversee a (possibly deadly) checkmate.

Ryan's picture

Kasparov has a right to a little arrogant. He is the best to ever play the game (in my view). Plus, I met him and he didn't seem arrogant to me

Latest articles