Reports | April 01, 2008 17:28

[lang_nl]De honderdste informator[/lang_nl][lang_en]Chess Informant no. 100[/lang_en]

[lang_nl]Exclusief interview met hoofdredacteur Aleksandar Matanovic

Onlangs heeft de beroemde Schaakinformator een mooie mijlpaal bereikt: de honderdste editie is uitgekomen. Feiten, cijfers en een exclusief interview met de 77-jarige hoofdredacteur Aleksandar Matanovic.[/lang_nl][lang_en]Exclusive interview with editor-in-chief Aleksandar Matanovic

Recently, the famous Chess Informant reached a milestone: edition no. 100 was published. Facts, figures and an exclusive interview with 77-year-old editor-in-chief Aleksandar Matanovic.[/lang_en]

[lang_nl]Veertig jaar geleden hadden enkele schaakenthousiastelingen in het voormalige Joegoslavi?ɬ´ een paar interessante idee?ɬ´n. Ze wilden de meest vooraanstaande partijen uit de belangrijkste evenementen verzamelen, en ze publiceren. Hiervoor cre?ɬ´erden ze een 'universele schaaktaal' - een internationale code zoals in de wiskunde en muziek, voor alle schakers over de hele wereld te begrijpen. Ten slotte wilden ze in plaats van de traditionele openingsnamen gebruikmaken van een classificatie van schaakopeningen gebaseerd op de evaluatie van alle tot dan toe gespeelde partijen. In 1966 zag het eerste nummer van Chess Informant het levenslicht.

Binnen enkele jaren groeide hun publicatie (ook wel 'Informator' genoemd) uit tot d?ɬ© schaakbijbel (of moeten we zeggen bijbels?) voor de reizende schaakprofessional, die in die dagen meer schaakboeken in zijn koffer scheen mee te zeulen dan kleding - iets wat we ons nauwelijks nog kunnen voorstellen in het digitale tijdperk.

ECO
Mede als oplossing voor de groeiende stapel Informators kwamen de Joegoslaven op een bepaald moment met de minstens zo beroemde Encyclopaedia of Chess Openings ("ECO"), in vijf verschillende delen. In de jaren zeventig en tachtig waren dit de boeken die je in de koffers van grootmeesters kon vinden, en de pagina's waren volgeklad met potloodaantekeningen van updates of persoonlijke toevoegingen op analyses en evaluaties.

101.033 partijen
De uitgever van Chess Informant, Sahovski, kwam met nog meer nieuwe titels en inmiddels bevat hun lijst onder meer vijf delen van de Encyclopaedia of Chess Endings, de Anthology of Chess Combinations, de Small Encyclopaedia of Chess Openings, 1,234 Chess Problems en vele Monographs of Chess Openings. Totaal hebben ze 101.033 partijen gepubliceerd, een selectie van 3128 combinaties, 2503 eindspelen en 108 studies.

Korchnoi
Van Viktor Korchnoi vind je de meeste partijen in de Chess Informants - een adembenemend aantal van 1709, met als goede tweede Jan Timman (1703 partijen). Van de openingen is "ECO B33" de recordhouder: er werden 1498 partijen gepubliceerd in de Lasker-Pelikan Siciliaan, oftewel de Sveshnikov.

Interview
In moderne (internet)tijden is het doodeenvoudig om aan de laatste schaakpartijen te komen. Toch is elke Informator nog altijd een van de beste aankopen die de schaakstudent kan doen, met honderden door grootmeesters geanalyseerde partijen. Hier is een exclusief interview met de 77 jaar oude hoofdredacteur Aleksandar Matanovic, die het Informator-team vanaf het begin heeft geleid.

Wat is de beste partij die u zelf ooit heeft gespeeld?

Weinig schakers hebben een antwoord op deze vraag. Ze onthouden alleen de 'belangrijkste' partijen die beslissend waren voor de stand. Pragmatisme tegenover schoonheid.

Waarom bent u ooit begonnen met Chess Informant in '66? Wat voor doel had u voor ogen?

Een ondergeschiktheid aan de Sovjet-schakers, die dankzij hun achterliggende organisatie de beschikking hadden tot de meeste informatie. Ons doel was dus om alle schakers toegang te geven tot deze informatie.

Hoe groot was het team toen, en hoe groot is het nu?

Ons team was groter aan het begin. Nu hebben we meer medewerkers; de beste schakers uit de hele wereld.

Verwachtte u honderd nummers te halen?

Vele jaren geleden, toen we het eerste nummers van Chess Informant hadden gepubliceerd, zei ik in een gesprek met Mikhail Botvinnik dat hij niet meer zoveel boeken en verschillende kranten hoefde mee te nemen naar toernooien - die paar boeken zouden genoeg zijn. Mikhail Mojsejevich dacht erover na en zei: "En wat als er dertig nummers zijn? Hoe groot moet mijn koffer dan wel niet zijn! Op dat moment dacht ik: dertig nummers! Dat is niet mijn probleem. Degene die dat overleeft, lost dat maar op."

Wat is het grootste verschil, volgens u, tussen de schaakwereld van 1966 en die van 2008?

De grote hoeveelheid informatie heeft het belang van het geheugen van de schaker vergroot. Dat is ook de reden waarom de grootmeestertitel tegenwoordig al op veertienjarige leeftijd wordt behaald - de jeugd heeft een beter geheugen. De tijd en een toename in competitie hebben een aantal stereotiepen overwonnen, wat een constant proces is in de ontwikkeling van schaken. Schakers gaan nog maar zelden risico's en complicaties uit de weg vandaag de dag - er is meer 'rommel' op het schaakbord. Iemand beschreef het ooit als 'gecontroleerde chaos'.

Heeft u een persoonlijke favoriete partij, gepubliceerd in Chess Informant?

Spassky - Tal (15/518), Karpov - Kasparov (40/202), Psakhis - Geller (33/564)... Het is echter nog maar de vraag of je dit 'objectief' kunt bepalen en of dat nodig is. Er zijn hiervoor geen criteria.

Wat is volgens u het belangrijkste openingsnieuwtje ooit gepubliceerd in Chess Informant?

De tijd van Frank Marshall is voorbij. Nieuwtjes die een lang leven beschoren zijn, zie je nog maar zelden. Anand heeft enkele openingen heel duidelijk gecorrigeerd: Anand - Bologan (88/77), Anand - Adams (94/267). Een nieuwtje als in de partij Atalik - Sax (71/559) zal het nog wel even volhouden.

Wat vindt u van het gebruik van computersprogramma's?

Wat is het lot van het schaakspel? Zullen de computers overwinnen? Botvinnik zei: "Auto's en vliegtuigen zijn uitgevonden maar mensen lopen nog steeds de 100 of 1500 meter." Dank, Botvinnik! En wat als je alles uit je hoofd kunt leren, maar er geen verdediging is tegen een goed geheugen?

Hoe zal Sahovski het honderste nummer vieren?

Van de grote hoeveelheid partijen van hoog niveau die gespeeld zijn in de afgelopen vier decennia zullen de negenhonderd beste en honderd gouden partijen verzameld worden in ?ɬ©?ɬ©n boek. Het zal een schaakboek over schaakboeken zijn; het summum van wat de beste schakers van de wereld hebben gemaakt. Het boek zal deze lente uitkomen.


Hieronder twee goede partijen van Matanovic zelf, en daaronder de partijen die hij noemde in het interview.[/lang_nl][lang_en]Forty-two years ago, in the former Yugoslavia, some chess enthousiasts had a few interesting ideas. They wanted to collect the most distinguished chess games from all major events, and publish them. For this, they established a "chess language" - an international code akin to those used in mathematics and music, equally understandable to chessplayers all over the globe. Lastly, they subsitituted traditional opening names with a classification of chess openings based on evaluation of all the available hitherto played games. In 1966, the first volume of Chess Informant was published.

Within a few years, their publication (also called "Informator") became the one and only chess bible (or should we say: bibles?) for travelling chess professionals, who in those days were known to carry more chess books than clothes in their suitcases, something we can hardly imagine in the digital era.

ECO
As a solution for the growing piles of Informants, the Yugoslavs at some point started to publish their equally famous Encyclopaedias of Chess Openings ("ECO"), in five separate volumes. In the seventies and eighties, these were the books you could find in most GM's suitcases, and all pages would be cluttered with pencil notes, with updates or personal additions to analysis and evaluations.

101,033 games
The Chess Informant publishing house, Sahovski, continued to come with new titles, and by now they have produced five volumes of the Encyclopaedia of Chess Endings, the Anthology of Chess Combinations, the Small Encyclopaedia of Chess Openings, 1,234 Chess Problems and many Monographs of Chess Openings. In total, 101,033 games have been published, along with a selection of 3,128 combinations, 2,503 endings and 108 studies.

Korchnoi
Viktor Korchnoi has had the most games appear in Chess Informants - an awe inspiring total of 1,709, closely followed by Jan Timman's 1,703 over-the-board battles. Among the openings, ECO B33 holds the record: there were 1,498 games published with the Lasker-Pelikan Sicilian, Sveshnikov variation.

Interview
In modern (internet) times, it's as easy as ABC to get the latest games of chess. Still, every issue of Chess Informant is one of the best buys for the chess fan possible, with hundreds of analysed GM games. Here's an exclusive interview with 77-year-old editor-in-chief Aleksandar Matanovic, who has been leading the Informant team since the very beginning.

What is the best chess game you ever played yourself?

Not many chess players have an answer to this question. They remember "the most important" games that are decisive for the standings. Pragmatism against beauty.

Why exactly did you start with Chess Informant in '66? What goal did you have?

An inferiority to the Soviet chess players, whose organization ensured the most important information to them. So, our goal was to enable the access to information to all the chess players.

How big was the team back then, and how big is it now?

Our team was bigger at the beginning. Now we have more contributors, leading chess players from all over the world.

Did you expect to reach a 100 issues?

Many years ago, after publishing first volumes of Chess Informant, in a conversation with Mikhail Botvinnik I told him that he would not have to carry in the future so many books and different papers when he went to some tournament - those several volumes would be enough. Mikhail Mojsejevich thought of that: "And what when there are 30 volumes. How big suitcase will I need then!". At that moment I thought: " 30 volumes! That is not my problem. The one who lives to that, will be solving it."

What are the biggest differences, in your opinion, between the chess world of 1966 and the chess world of 2008?

A great quantity of information increased the importance of chess players' memory. That is the reason as well that a title of grandmaster is earned at the age of 14 - bigger memory goes with the youth. Time, increased competition contributed to overcoming some stereotypes - which is a constant process in development of chess. Chess players rarely avoid risks and complications today, there is more "mess" on the chessboard. Somebody has described it as a "controlled chaos".

Do you have a personal favorite game, published in Chess Informant?

Spassky - Tal (15/518), Karpov - Kasparov (40/202), Psakhis - Geller (33/564)... However, it is questionable whether an "objective" estimation is possible, necessary. There is no accounting for criteria.

What, in your opinion, is the most important opening novelty ever published in Chess Informant?

The time of Frank Marshall has passed. Rare are the theoretical novelties that live for a long time. Anand has corrected significantly some critical openings: Anand - Bologan (88/77), Anand - Adams (94/267). A novelty in the game Atalik - Sax (71/559) will be long living.

What is your opinion on the use of computer programs?

What's the destiny of chess? Will computers overtake? Botvinnik said: "Cars and airplanes have been invented, and still people run the 100 metres or 1500m". Gratitude to Botvinnik! And what if everything can be learnt, if there is no defence against good memory?

How will Sahovski celebrate the 100th issue?

Among hundreds of thousands of high quality games played over the last four decades, 900 best and 100 golden games will be collected in one book. It will be a chess book on books; the crown of creativity of the best chess players all over the world. It will be available this spring.


Here are two strong games by Matanovic himself, and below the games he mentioned in the interview.[/lang_en][lang_nl]Links:

  • Website Chess Informant
  • Meer statistieken over Chess Informant
  • New York Times Blog over Chess Informant no. 100

[/lang_nl][lang_en]Links:

  • Website Chess Informant
  • More statistics on Chess Informant
  • New York Times Blog on Chess Informant no. 100

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Spiros Ilandzis's picture

Yes, indeed, the "Informator" was the "bible" of chess-players all over the world, for at least three decades. And even after the advance of ChessBase and new technologies, it is still a useful tool of great value.
Thanks a lot, GM Matanovic, for all the great work you've done for us for so many years!
My best wishes to you and your team! Keep on for many years to go!

Spiros Ilandzis
Athens, Greece

Latest articles