Reports | April 07, 2008 22:43

[lang_nl]FIDE lanceert 'nieuwe' website[/lang_nl][lang_en]FIDE launches "new" website[/lang_en]

[lang_nl]De F?ɬ©d?ɬ©ration Internationale des ?É‚Ä?checs (FIDE) heeft een vernieuwde website gelanceerd. Niet alleen is de site in een nieuw jasje gestoken, maar bovendien zijn er enkele nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd.[/lang_nl][lang_en]The F?ɬ©d?ɬ©ration Internationale des ?É‚Ä?checs (FIDE) has renewed her website. Not only has de site been redesigned, but some new functionalities have been added as well.[/lang_en]

[lang_nl]Vandaag is de vernieuwde FIDE.com (overigens zonder bijgaand persbericht) live gegaan, gecre?ɬ´erd door technici van de Turkse Schaakbond. (Er is een kans dat je nog steeds de oude FIDE-site ziet, wat iets te maken heeft met DNS-servers. Dit wordt waarschijnlijk binnen 24 uur opgelost.)

Het eerste wat opvalt is de bovenste balk, waarin niet alleen het FIDE-logo is vastgebakken maar ook die van Global Chess BV. Dit symboliseert Global Chess als FIDE's rechterhand, aangezien het bedrijf, dat is opgezet door Kirsan Ilyumzhinov en Bessel Kok om schaken wereldwijd te promoten en marketen, steeds belangrijker wordt.

Global Chess is nog altijd in onderhandeling met FIDE over een commerci?ɬ´le licentie maar is ondertussen al gestart met veel van haar geplande activiteiten, zoals de organisatie van de Grand Prix-serie. Vanaf het eerste begin is een nieuwe FIDE-website een van de prioriteiten van Global Chess geweest. (Nu een eerste stap is gezet naar een meer commercieel georganiseerde FIDE slaat het eindelijk ergens op dat de website een dot com is in plaats van een dot org!)

Rommelig
Hoewel het nieuwe design absoluut beter is en moderner aanvoelt, is de eerste indruk ook 'rommelig', om verschillende redenen.

Om te beginnen raakt het menselijk oog in de war van de manier waarop de foto's/plaatjes zijn geplaatst. Gebruikers worden eerst naar het grote plaatje in het midden gelokt, die van het belangrijkste nieuws. Daarna schieten je ogen naar de twee video's rechts. (Videos! Applaus daarvoor natuurlijk!) Daarna zie je de drie (relatief onbelangrijke) plaatjes van Ilyumzhinov, de Trainer Academy en de Newsletter. Dus... waar gaan we op klikken?

Ten tweede is er geen duidelijke kolomstructuur. Onderaan de header begint de site ogenschijnlijk met drie kolommen: een smalle met recent nieuws, een brede met het hoofdartikel en dan weer een smalle met video's. De drie plaatjes daaronder lijken een andere driekolomstructuur te suggereren, maar met een andere breedtje, en daaronder zit een tweekolomstructuur. Allemaal wat verwarrend.

Gebruiksvriendelijk
FIDE's nieuwe website is duidelijk gebruiksvriendelijker dan de oude. Veel aandacht is besteed aan de navigatie ?¢‚Ǩ‚Äú misschien te veel: behalve de traditionele drop-downmenu's in de header zijn de verschillende plekken van de site ook te bereiken via het blauwe menu rechts. Hoewel het aardig gedaan is, wordt hiermee waardevolle ruimte verkwanseld.

Maar als je dan klikt opt "Member Federations," kom je op een van de hoogtepunten van de nieuwe site: de FIDE Directory. Deze pagina maakt gebruik van een wereldkaart met een mouse-overtechniek die bekend is van websites als Lonely Planet.

Het is een comfortabele manier om de subpagina's van de aangesloten bonden te bereiken, inclusief een lijst met arbiters.

Nog niet af?
Het werd tijd dat FIDE eens met een nieuwe website kwam natuurlijk, want de oude stamde nog uit de Middeleeuwen. Maar ze hadden misschien toch wat langer moeten wachten met lanceren, want op verschillende plekken is de site nog niet af.

Rechtsboven bijvoorbeeld kun je nog niet klikken op de talen EN, RU en FR. Ten tweede zijn verschillende onderdelen nog hetzelfde als op de oude site (de ratingsectie gebruikt zelfs nog het oude design) en ten derde is veel content nog in embryostatus, zoals de Clubs-afdeling (probeer bijvoorbeeld een club in Apeldoorn te vinden. Er staat "Apeldorn" en levert rare info op.)

Facebook
Je zou de indruk kunnen krijgen dat de FIDE een zeer moderne strategie toepast bij het implementatieproces, zoals bijvoorbeeld Facebook altijd heeft gepropageerd: gewoon de site online gooien en dan verdergaan met ontwikkelen, gebruikmakend van de idee?ɬ´n van de gebruikers. In werkelijkheid heeft de FIDE een andere reden om zich te haasten, zoals Geoffrey Borg, CEO van Global Chess en Commercial Director van de FIDE, over de telefoon uitlegde.

"Het is de eerste stap van een veel groter proces. Eerst moesten we de oude site migreren naar het nieuwe ontwerp, omdat we echt iets behoorlijks moeten hebben als we onze sport aan grote sponsoren gaan tonen. Maar inderdaad zullen er nog ontwikkelingen volgen in de nabije toekomst. Meer modules zullen worden toegevoegd, inclusief een manier om met user-generated content te gaan werken. Want we vinden dat de website van de leden is, en de leden moeten bijdragen kunnen leveren."

Borg voegde eraan toe dat het ook van belang was de website te lanceren voor het begin van het eerste Grand Prix-toernooi, omdat de nieuwe FIDE-website zal gaan fungeren als een parapluwebsite: toernooien en matches die onder de FIDE-vlag worden gehouden, zullen worden gecoverd op een subdomein van fide.com (de url voor de Grand Prix-serie zal waarschijnlijk http://grandprix.fide.com worden), waarmee het bezoekersaantal van fide.com een injectie krijgt, wat weer gunstig is voor de site als marketingtool. Een tweede voordeel is dat FIDE-evenementen websites zullen hebben die gebruikmaken van dezelfde infrastructuur als fide.com, zodat er niet steeds compleet nieuwe sites gebouwd hoeven worden.

Web 2.0
Trouwens, over Facebook en user-generated content gesproken: we hopen dat de 'nieuwe modules' waar Borg het over heeft, meer een "Web 2.0"-website maken van fide.com. Op dit moment is het nog steeds een website waar informatie eendimensionaal wordt overgedragen, terwijl internetgebruikers het tegenwoordig gewend zijn om controle te hebben over hun data.

Op een ideale fide.com kan een gebruiker zich registreren (met OpenID!), zijn unieke homepage cre?ɬ´ren waar hij zijn rating ziet, zijn eigen bond, toernooien die eraan komen in eigen land en specifieke content die automatisch is geselecteerd uit het aanbod van de algemene homepage. Op deze manier kan hij nieuws over Kirsans verjaardag of over de bruiloft van Sheikh Sultan bin Khalifah Al Nahyan ontwijken, als hij dat wil.

Andere 2.0-aspecten die missen: tagging, social indexing, en de belangrijkste: syndicatie (wat meestal 'RSS' of 'feed' genoemd wordt). Het is ongelofelijk dat tegenwoordig belangrijke sites als The Week in Chess, Chessbase en FIDE.com nog steeds geen basisfunctionaliteit als RSS-feed aanbieden.

Als schaakfans moeten we FIDE een kans geven, aangezien Global Chess goede bedoelingen heeft en het nieuwe design een eerste stap is naar een professionelere website. Maar aangezien er vandaag de dag zoveel meer mogelijk is op het web, kunnen we niet wachten op de nieuwe toevoegingen.[/lang_nl][lang_en]Today, the newly designed FIDE.com went live (without an accompanying press release by the way), developed by technicians of the Turkish Chess Federation. (There's a small chance your will still see the old FIDE site, which has something to do with DNS servers. This will probably be solved within 24 hours.)

The first thing that attracts attention is the header, in which not only the FIDE logo is incorporated, but also that of Global Chess BV. This symbolizes Global Chess as FIDE's right hand, since the company that was set up by Kirsan Ilyumzhinov and Bessel Kok to promote and market chess worldwide, is getting more and more important.

Global Chess is currently finalising negotiations with FIDE for a commercial licence, but has started many of her planned activities already, like the organisation of the Grand Prix Series. From the start, a new FIDE website was one of Global Chess's main priorities. (Now that the first steps to a more commercially organized FIDE have been made, it finally makes sense to have the website as a dot com instead of a dot org!)

Disordered
Although the new design is definitely much beter, and has a more "modern feel", the first impression is also a disorderly one, for different reasons.

Firstly, the way the photos / images are placed, confuses the human eye. Users are first drawn to the big image in the centre, which represents the latest news article. Then the eye moves to the two video images on the right. (Videos! Many kudos for that of course!) Then you look at the three (relatively unimportant) images of Ilyumzhinov, the Trainer Academy and the Newsletter. So... where to click on?

Secondly, there isn't a clear column structure. Below the header, the site seems to start with three columns: a narrow one with recent news, a broader one with the main article, and another narrow one with videos. The three images below seem to represent a three-column structure as well, but with a different weight, and below, there's a two-column structure. All this is quite confusing.

User-friendly
FIDE's new website is clearly more user-friendly than the old one. Much attention has been given to navigation ?¢‚Ǩ‚Äú perhaps too much: besides the traditional drop-down menus in the header, the different locations of the site can also be reached via the blue menu on the right. Although it's nicely done, the blue menu is wasting precious space.

However, clicking on "Member Federations" will lead you to one of the highlights of the new website: the FIDE Directory. This page uses a world map mouse-over technique that's known from websites such as Lonely Planet.

It's a very comfortable way to reach subpages of member federations, including a list of arbiters.

Not ready?
It was about time for FIDE to have a new website of course, because the old one was using a design from the Middle Ages. Still, they could have waited a bit more perhaps before launching the site, because at several points it's not ready yet.

For example, on the top right, it's not yet possible to click on the three languages EN, RU and FR. Secondly, different sections haven't really changed compared to the old site (the rating section is even using the same design) and thirdly, some content is still in its infancy, like the Clubs section (e.g. try to find a club in Apeldoorn, The Netherlands. It says "Apeldorn" and gives funny info.)

Facebook
One might get the impression that FIDE is applying a very modern strategy in their implementation process, like e.g. Facebook has always been advocating: just launch the site and then keep on developing it, based on the ideas of the users. In reality, FIDE has a different reason to hurry, as Geoffrey Borg, CEO of Global Chess and Commercial Director of FIDE, explained on the phone.

"It's the first step of a much bigger process. First, we had to migrate the old website into a new design, because we really need something more decent if want to show our sport to big sponsors. But yes, many more developments will follow in the near future. More modules will be added, including ways to work with user-generated content. Because we believe the website belongs to the members, and the members should be able to contribute."

Borg added that it was also important to launch the new website a short while before the first Grand Prix tournament, because the new FIDE website will function as an umbrella site: tournaments and matches organized under the FIDE flag, will be covered on a fide.com subdomain (for instance, the url for the new Grand Prix Series will probably be http://grandprix.fide.com), thereby boosting fide.com's web statistics, making it more valuable as a marketing tool. A second advantage is that FIDE events will have websites using the same infrastructure as fide.com, so they won't need to create new websites all the time.

Web 2.0
By the way, speaking of Facebook and user-generated content: our hopes are that the "new modules" mentioned by Borg will make fide.com more of a "Web 2.0" website. Right now it's still a website where information is transferred one-dimensionally, while these days internet users are used to having control over their data.

At an ideal fide.com, a user would register (using OpenID!), create his unique home page where he would see his rating, his federation, upcoming tournaments in his country and only specific content that he's interested in, chosing subjects automatically from the main content that is published on the general home page. This way he can avoid reading about Kirsan's birthday, or the wedding of Sheikh Sultan bin Khalifah Al Nahyan, if he wants to.

Other 2.0 aspects that are still missing: tagging, social indexing, and most importantly: syndication (usually referred to as "RSS" or "feed"). It's incredible that these days, important websites such as The Week in Chess, Chessbase and FIDE.com are still lacking a basic functionality as RSS feed.

As chess fans, we have to give FIDE a break, since Global Chess's intentions are good and the new design is a first step to a more professional website. But as so much more is possible on the web these days, we can't wait to see those new additions.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

peter's picture

Yes, and that's what this site is also using to automatically present their headlines on the main page. I somehow managed to forget that, perhaps because they still don't have a link to it on their page.

erik van den doel's picture

I have a new site too.

Janis Nisii's picture

Cool. Now all the links to the FIDE rating cards of players, linked in million sites, are just broken. ;)

Peter's picture

OK, now is this funny or what??

I went to http://babelfish.altavista.com to translate "F?ɬ©d?ɬ©ration Internationale des ?É‚Ä?checs" from French to English, because I think it would say International Chess Federation, not World Chess Federation.

And you know what came out? "International federation of the Failures" !!

Peter's picture

'Internationaal Grootmeester' sounds very funny in english! I like your site, anyways! You won a lots of tournaments!

jesgar's picture

Yes, Erral! RSS please please please!!!!" ;)

Andreas Andreou's picture

rss feed from http://feed43.com/fide_news.xml should work

peter's picture

Thanks, interesting. But unfortunately the last four articles aren't yet included, so for me it's not good enough...

erral's picture

RSS Please !

ChessBase has RSS for some months... http://www.chessbase.com/contact/mail/RSSfeed/news.aspx

dan's picture

This looks like a Chinese knock-off of a Versace bag. Apologies?¢‚Ǩ‚Ñ¢ to Chinese, they do a better job.

Andreas Andreou's picture

Well, looks like they enabled feeds after all... http://www.fide.com/index.php?format=feed&type=rss

Felix's picture

Too many scripts on that site - is it really necessary to use java/flash combibnations for a menu? As a result I can't see the entire menu entry "ratings" since the menu on the right is displayed on top of the head menu. Well, my browser/OS combination (Opera/Ubuntu GNU/Linux) is relatively rare, but I guess I'm not the only one who has problems with that... a simple php menu would have done the job, too...

someone's picture

?É‚Ä?chec means failure in French. Usually addinbg an "s" at the end implies plural. So in some chess, the word "chess" means "failures" :-). This is what babel fish translated.

Btw, I had a funny story with this. I had some French exams long ago (I was horrible in that) and I saw the results released and next to my name they had "Echec". I was really puzzled how they knew I was playing chess, and why on earth this was written there... Then I noticed at other names they had "reusir" which means "to succed". That I knew, and figured out that they were not aware of my playing chess abilities, but rather of my speaking french in-capability :-)

Peter's picture

Chess History page could be improved, too, if we want the world to recognize chess for what it was and is. Not many sports have such fascinating history. Hiring the right man for this job may not be easy to find him/her. Let's not "?É‚Ä?chec" on this one?

http://www.fide.com/fide/fide-history

Latest articles