Reports | January 21, 2007 20:53

[lang_nl]Live verslaggeving: ronde 8[/lang_nl][lang_en]Live reporting: round 8[/lang_en]

[lang_nl]Laatste update: 19.18 uur

Ook de achtste ronde heeft ?ɬ©?ɬ©n toppartij op het programma: Topalov-Anand. De Indi?ɬ´r kan zich een nederlaag eigenlijk niet veroorloven en Topalov wil natuurlijk graag bij Radjabov aansluiten. De heren gaan het in een Dame-Indi?ɬ´r uitvechten. Ponomariov verrast Van Wely met een Knight's Tango, Tiviakov heeft opnieuw een Versnelde Draak op het bord tegen ditmaal Shirov, Radjabov-Aronian de Ragozin-variant van het Geweigerd Damegambiet, Kramnik-Carlsen een Catalaan, Motylev-Svidler een zeer scherpe 3.f3-Gr?ɬºnfeld en de Geweigerde Marshall is ook weer van de partij, in Karjakin-Navara.[/lang_nl][lang_en]Last update: 19.18 CET

Also the eighth round has one top match on the program: Topalov-Anand. The Indian can't really afford a defeat anymore and Topalov naturally likes to join Radjabov in the lead. The two gentlemen are fighting it over the board in a Queen's Indian. Ponomariov surprised Van Wely with a Knight's Tango, Tiviakov again played a Accelarated Dragon (this time against Shirov), Radjabov-Aronian have the Ragozin Variation of the Queen's Gambit Declined, Kramnik-Carlsen a Catalaan, Motylev-Svidler a very sharp 3.f3 Gr?ɬºnfeld and the Marshall Declined again joined the party, in Karjakin-Navara.[/lang_en]

[lang_nl]Update: 14.59 uur: Het is duidelijk welke partij de heren Topalov en Anand aan het volgen zijn vandaag: Sasikiran-Motylev, Aeroflot open (Moskou) 2006. Daarin werd 19.Pc4 Tad8 20.Ta2 Td5 gespeeld en uiteindelijke eindigde het in remise. Topalov doet dus 19.b4, wat er niet echt supergevaarlijk uitziet. Ponomariov zette dus een paard op c6 in een stelling waarin je dat zou afraden aan beginnende schakers, en Loek lijkt een klein plusje te hebben. De variant van Shirov-Tiviakov was al snel uit de theorie en na 14...Lxc3+!? wordt het interessant om te zien of het witte loperpaar inderdaad niks waard is. (Op het moment in ieder geval niet.) De ontwikkelingen in Radjabov-Aronian zien er niet ongunstig uit voor zwart en Carlsen ligt al met een been op de pijnbank van Kramnik.

Opnieuw hebben we al wat beelden van het begin van de ronde:

Update 15.49 uur: vandaag is GM Erik van den Doel er ook en ik vroeg hem om zijn oordeel over een aantal partijen. Hij vindt dat Topalov iets beter staat aangezien Anand niet echt los kan komen. De zet c6-c5 zal voorlopig niet mogelijk zijn en dus kan zwart weinig. Loeks pluspion is erg lastig te verzilveren volgens Doel en hij wist niet zeker of Radjabovs vrije d-pion voldoende compensatie betekende. Shirov heeft zojuist een pionoffer gepleegd om zijn witveldige loper te laten meedoen. Van de overige partijen kunnen we zeggen dat er vandaag allerlei zware gevechten aan de gang zijn!

Update 16.54 uur: TOPALOV VERSLAAT ANAND. Opeens stond er '1-0' onder het televisiescherm in de perskamer, waarop de journalisten naar de deur snelden die de gang met de speelzaal verbindt. Een aangeslagen Anand kwam net met zijn jas al aan naar buiten lopen. Iemand vroeg: "Vishy, what happened?" waarop de Indi?ɬ´r slechts antwoordde: "I resigned, that's what happened." De stelling leek nog niet verloren, dus het kwam goed uit dat Topalov bereid was tot uitleg met het demonstratiebord. Deze vroege persconferentie proberen we zo snel mogelijk online te zetten. Voorlopige conclusie: de stelling was niet verloren maar wel de hel om te spelen voor zwart.

Wat de andere partijen betreft: Navara is weer erg lekker bezig en vooral zijn 24...Pc4 was een 'koninklijke zet', zoals Arne het uitdrukte. Shirov is back, met een prachtige combinatie waarmee hij een goed tot gewonnen eindspel heeft bereikt oeps dat was te oppervlakkig gezien, het is remise geworden. Aronian consolideert steeds meer en voor Carlsen valt het mee hoewel Kramnik nog altijd voordeel heeft. Svidler lijkt te gaan winnen aangezien pion d5 ten dode opgeschreven is.

Update 18.44 uur: Aronian heeft het eindspel tegen Radjabov op fantastische wijze naar winst gevoerd, zodat Topalov nu aan de leiding gaat. Helaas komt Aronian geen persconferentie geven. Zijn uitleg: hij had een afspraak met vrienden en hij was al te laat...! Svidler wint weer vandaag en doet goede zaken (ratingtechnisch bijvoorbeeld). Bij van Van Wely ging het mis maar het ongelijkelopereindspel met een pion minder was niet te winnen voor Ponomariov. Karjakin-Navara wordt waarschijnlijk remise.

Met Danailov en Cheparinov verbleef Topalov nog lang in de perskamer. Aanvankelijk volgden ze Radjabov-Aronian op de voet, geholpen door de nodige beeldschermen van journalisten die allemaal Fritz of Chessbase open hebben staan. Wat dat betreft is de firma Chessbase toch wel de Microsoft van de schaakwereld. De baas, Frederic Friedel, is hier ook en met hem had Topalov een amusante conversatie. De Bulgaar riep opeens tegen Friedel dat Fritz9 niet sterker dan Fritz10Fritz10 niet beter is dan Fritz9, en daarvoor had hij het sluitende bewijs dat hij ?ɬ©?ɬ©n partij van Kramnik had geanalyseerd met beide engines. Friedel op zijn beurt probeerde Topalov ervan te overtuigen dat Rybka niet beter is dan Fritz.

Ondertussen heeft forest meer beelden geschoten en ge?ɬºpload van de ronde van vandaag:

Update 19.18 uur: Karjakin heeft het nog gewonnen, nadat Navara volledig instortte. Het ging mis rond de eerste tijdcontrole, waar 40...Lc6 niet de beste was en het simpele 41...Ta8 wat voordeel had gehouden. Daarna was 45...La4? een grote fout.[/lang_nl][lang_en]Update: 14.59 CET: It's clear which game the two gents Topalov and Anand are following today: Sasikiran-Motylev, Aeroflot open (Moscow) 2006. There 19.Nc4 Rad8 20.Ra2 Rd5 was played and it was a draw at the end. Topalov went 19.b4, which doesn't look very dangerous. So Ponomariov put his knight on c6 in a position where you wouldn't recommend that for novices, and Loek seems to have a small plus. The line in Shirov-Tiviakov left the theory quickly, and after 14...Bxc3+!? it's interesting to see whether White's bishop pair is indeed not so strong. (At the moment it isn't.) What's happening in Radjabov-Aronian doesn't look bad for Black and Carlsen is already in trouble against Kramnik.

Again we can already offer you footage of the start of the round:

Update 15.49 CET: today GM Erik van den Doel is here and I asked him about his opinion of some positions. He thinks Topalov has a slight advantage because Anand can't really break free. The move c6-c5 will for the moment not be possible, and so Black can do almost nothing. Loek's extra pawn is quite difficult to convert and Doel wasn't sure if Radjabov's extra pawn passed pawn meant enough compensation. Shirov just sac'ed a pawn to improve his white-squared bishop. For the rest we can say that a lot of interesting fights are going on!

Update 16.54 CET: TOPALOV BEATS ANAND. Suddenly there was '1-0' in the television screen in the press room, when the journalists ran to the door that's between the hallway and the playing stage. An emotional Anand kwam just came outside with his coat already on. Somebody asked: "Vishy, what happened?" and the Indian just replied: "I resigned, that's what happened." The position wasn't lost yet, so it came in handy that Topalov wanted to do some explanation with the demo board. We'll try to put this early press conferene online as soon as possible. The conclusion for now: it wasn't lost yet but it was like hell playing it with Black.

And about the other games: Navara is doing great again and especially his 24...Nc4 was a 'royal move', as Arne expressed it. Shirov is back, with a beautiful combination that gave him a good or even won ending oops, that look was too superficial, it's a draw now. Aronian is consolidating more and more and Carlsen is more okay that I thought, although Kramnik still has the advantage. Svidler seems to be winning because the pawn on d5 is dead lost.

Update 18.44: Aronian won his ending against Radjabov fantastically, so Topalov is now leading the field. Unfortunately Aronian isn't giving a press conference. The reason? He had an appointment with friends and he was already late...! Svidler wins again and is now doing excellent (also rating wise). It went wrong with Van Wely but the opposite coloured bishop ending with a pawn up was not won for Ponomariov. Karjakin-Navara will probably be a draw.

Together with Danailov and Cheparinov, Topalov stayed in the press room for a while. At first, they were following Radjabov-Aronian closely, helped by some laptop screens of journalists who are all using either Fritz or Chessbase. You could say the company Chessbase is the Microsoft of the chess world. Its general manager, Frederic Friedel, is here too and with him, Topalov had an amusing conversation. The Bulgarian suddenly shouted at Friedel that Fritz9 isn't stronger than Fritz10Fritz10 isn't stronger than Fritz9, and for that he gave the proof that he had analysed a Kramnik game with both engines. Then it was Friedel's turn, who tried to convince Topalov that Rybka isn't better than Fritz.

Meanwhile, forest shoot and uploaded some extra footage of today's round:

Update 19.18 CET: Karjakin did win at the end, after Navara went astray around the first time control. His 40...Bc6 wasn't the best move and simply 41...Ra8 would have kept some advantage, and then 45...Ba4? was a big mistake.[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Richard de Haas's picture

How well known is the exchange sacrafice in Topalov-Anand?
Richard

Bulgaria's picture

Topalov is the best player in the world !

someone's picture

There is no sac in Topalov's game. Please count the number of pieces... It is just B+N versus R+2P...

Thijmen Stal's picture

How can these chessplayers concentrate with all the flashing photographers a few feet from their boards?

peter's picture

The photographers are only allowed to do their work during the first 5 minutes.

Nas's picture

Kramnik looks HUGE in front of Carlsen!!! just in the end of the video!!! Scary!!! :p

snzz's picture

(4788591) Matthiesen,M - Schandorff,L [E15]
1 division 2001/2002 (6.2), 16.03.2002
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Sg2 c6 8.Sc3 d5 9.Je5 Jfd7 10.Jxd7 Jxd7 11.Jd2 0?¢‚Ǩ‚Äú0 12.0?¢‚Ǩ‚Äú0 Jf6 13.e4 dxe4 14.a4 Jd5 15.cxd5 Sxf1 16.d6 Sxg2 17.dxe7 Dxe7 18.Kxg2 Vad8 19.De2 f5 20.Jc4 c5 21.De3 cxd4 22.Sxd4 Vd5 23.Je5 Dd6 24.Jc4 Dd8 25.Sb2 Vd3 26.Df4 Vxb3 27.Sa3 Vf7 28.De5 h6 29.Jd6 Vf6 30.Vc1 Kh7 31.Vc3 Vxc3 32.Dxc3 Dd7 33.Dd4 Dc6 34.Kf1 e3 35.fxe3 Dh1+ 36.Kf2 Dxh2+ 37.Kf3 Vg6 38.De5 f4 39.Ke4 Dg2+ 40.Kd3 fxg3 0?¢‚Ǩ‚Äú1

(8772701) Sasikiran,K - Motylev,A [E15]
Aeroflot Open 2006 Moscow (8), 2006
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Sg2 c6 8.Sc3 d5 9.Je5 Jfd7 10.Jxd7 Jxd7 11.Jd2 0?¢‚Ǩ‚Äú0 12.0?¢‚Ǩ‚Äú0 Jf6 13.e4 dxe4 14.a4 Jd5 15.cxd5 Sxf1 16.d6 Sxg2 17.dxe7 Dxe7 18.Kxg2 f5 19.Jc4 Vad8 20.Va2 Vd5 21.Je3 Vd7 22.Vd2 f4 23.gxf4 Vxf4 24.Dh5 Vd8 25.Vc2 Vdf8 26.Se1 Df6 27.De5 Df7 28.b4 Vf3 29.Ve2 Vf4 30.Kf1 Dg6 31.Vc2 Dh6 32.Ke2 Dxh2 33.Kd1 Dh1 34.Dxe6+ Kh8 35.Dxc6 h6 36.d5 Vxf2 37.Vxf2 Vxf2 38.Dc8+ Kh7 39.Dg4 h5 40.Dg3 Va2 41.d6 Va1+ 42.Kd2 Vxe1 43.Dxe1 ?ã??¢‚Ǩ‚Äú?ã?

philippe's picture

superbe combinaison de maxime

Pablo's picture

Radjabovs extra pawn??
u mean passed pawn or am i wrong??
by the way brilliant coverage+page
and the videos are really great!!!!!
PAblo

slibbe's picture

Topalov - Anand 1-0

Pablo's picture

why did anand resign???
there were still chances^^

Doc99's picture

I think a possible Nf4 was dangerous for anand.

Pablo's picture

yes ok but would u resign???

Nedelcho's picture

Kramnik will be his next victim!

Doc99's picture

Do you think Rxf5 could be a move in Topalov-Anand?

count-blahblah's picture

congrats on this wonderful site! topalov's conference on his game against shirov and kramnik's on his win over anand were something really extraordinary.tks a lot for posting those. are you here to stay?
i didnt understand why anand resigned so soon, and hope topalov explains it later

forest's picture

he just has :)

Nedelcho's picture

Would you tell me where the conferences are posted?

peter's picture

here of course!!

thenewone's picture

good work for chessvibes.com especially about videos from the tourney!
thanks!

Pablo's picture

was there a press conference of topalov??

Ararat's picture

Aronian is No 1

Chris Breeden's picture

Thijmen Stal
2007-01-21 3.08 pm 4How can these chessplayers concentrate with all the flashing photographers a few feet from their boards?

Press are allowed to take pictures, just not allowed to use flash during the games. Besides that its kept well quiet and the players dont seem to show any inconvience from the spectators or press.

chessfan's picture

>"De Bulgaar riep opeens tegen Friedel dat Fritz9 niet sterker dan Fritz10,"
Bedoel je niet net omgekeerd? Waarom zou Fritz9 sterker zijn dan Fritz10?

>"en daarvoor had hij het sluitende bewijs dat hij ?ɬ©?ɬ©n partij van Kramnik had geanalyseerd met beide engines."
Nog steeds geobsedeerd door Kramnik? Ik vraag me toch sterk af of die ze nog alle 5 op een rij heeft. Een nieuwe Fischer?

Alberto's picture

Finally there is a peace offer...
Congratulations to all with your results, whether win or loose.

Y Shirov...spabila te

Niko Kitov's picture

"Pablo
2007-01-21 4.06 pm 11

why did anand resign???
there were still chances "

Chances of what ? Defeat after another few moves.

Jeroen's picture

Frederic Friedel trying to convince Topalov that Rybka isn't better than Fritz 10!? This guy is living in his own world! Rybka 32 bit is 100 elopoints stronger than Fritz 10, Rybka 64 bit around 150 elopoints.

Poor Frederic, he is trying to convince the world that not Italy is the worldchamp in soccer, but Germany :-))

Robin's picture

Here is a shootout of the game Topalov-Anand
by rybka(18 ply). It is a little prove that Anand made the right decision.

35. Nd3 Qe7 36. a5 Rcd8 37. Re3 Kg8 38. h5 Kh7 39. Ke2 Rd6 40. Nf4 Kg8 41.
Kf3 Qd7 42. Bb2 Rc8 43. Qe5 Re8 44. Re2 Qe7 45. Qc5 Qd7 46. Rc2 a6 47. Ng6 Rd8
48. Kg2 Qf7 49. Rf2 Qd7 50. Bc3 Kh7 51. Re2 Kg8 52. Re1 Qf7 53. d5 Rxd5 54.
Ne7+ Kh7 55. Nxd5 Rxd5 56. Qxc6 Qxh5 57. Qxe6 Rd3 58. Re3 Rd1 59. Be1 Rb1 60.
Qe5 Rd1 61. Qc7 Ra1 62. Re7 Ra2+ 63. Bf2 Qg4 64. Qc8 Ra3 1-0

Whitey's picture

Once again, great videos! For those of us who can't be there it's almost like the real thing.
Keep it up on this excellent site.

L B V PRASAD's picture

Dear Chess enthusiasts,

I have never played with RYBCA 2.2 or earlier versions -but own fritz 10 & having a gala time every evening when i'm back home from work.

The audio visual training mode is simply superb
with Chess Legends like gary kasparov & a host of others training/lecturing you on various aspects of chess game.

Besides the coach function is excellent.A lot can be learnt from F10.

Its wonderful watching Gary kasparov reel out queen's gambit theory right till the middle game -superb...that's what legends are made of???

suggest go for fritz 10-that should be great for you till another version with addl features hits the mall.

best regards/prasad lbv

Latest articles