Reports | September 02, 2007 4:50

[lang_nl]Navara en Timman de sterksten in Praag[/lang_nl][lang_en]Navara and Timman the strongest in Prague[/lang_en]

[lang_nl]Update: een analyse van GM Sergei Movsesian is toegevoegd.

David Navara en Jan Timman hebben in Praag hun rapidmatches gewonnen tegen respectievelijk Nigel Short en Jana Jackov?ɬ°. Navara versloeg Short met overtuigende cijfers: 7-3. Short wist slechts eenmaal te winnen van de jonge Tsjech die ook zo op dreef was in Mainz. Timman deed het zelfs nog iets overweldigender met 7,5-2,5 tegen Jana Jackov?ɬ° maar verloor tweemaal.[/lang_nl][lang_en]Update: an analysis by GM Sergei Movsesian has been added.

In Prague David Navara and Jan Timman both won their rapid matches against Nigel Short and Jana Jackov?ɬ° respectively. Navara beat Short convincingly: 7-3. Short managed to beat the young Czech, who was so succesful in Mainz, only once. Timman's victory was even bigger, 7,5-2,5, though he lost twice.[/lang_en]

[lang_nl]De match Short-Navara begon vredelievend met twee remises, hoewel er in partij 2 werd doorgespeeld tot er nog twee koningen op het bord stonden. In de derde partij was het Navara om als eerste toe te slaan, nadat hij zijn 1...e5 van partij 1 had ingeruild voor een Najdorf. De manier waarop Short het kwaliteitsoffer van zijn jonge tegenstander aannam, verraadde dat hij toen al zijn dameoffer had gepland, maar het was iets t?ɬ© briljant. Deze partijen werden donderdag gespeeld. Gisteren begon Navara zijn voorsprong te vergroten door Short nog tweemaal te verslaan, daarmee het klassieke gedeelte van de match in zijn voordeel beslissend. In partij 4 zag 28...Te8 er verdacht uit en partij 5 leek gewoon een erg sterk eindspel van Navara (met opnieuw een andere opening, ditmaal speelde David het Frans!). De laatste partij was een tactische remise en zo staat Navara's reputatie als sterke rapidspeler nog als een huis.

In het Chess960-gedeelte van vandaag (4 partijen) kon Short zijn eigen reputatie enigszins veiligstellen. Zijn eerste partij was een mooie show in de style van zijn oude held Bobby, waarin hij Navara overspeelde in Fischers favoriete eindspel loper tegen paard. Na een remise in de tweede offerde Short opnieuw zijn dame in partij 3. Dit lijkt een nieuwe gewoonte van hem (herinner je je zijn partij tegen Bluvshtein nog in Montreal?) maar tot dusver nog zonder succes. De laatste werd beslist na een aardige, niet zo moeilijke (achteraf dan) tactische wending van Navara, die daarmee een indrukwekkende 7-3 op het scorebord bracht.

(Voor de Chess960-partijen zie onder.)

De match Timman-Jackov?ɬ° was in het rapidgedeelte toch wel echt een walk-over. Onze landgenoot begon net als Navara met 2,5 uit 3 op de eerste dag. De eerste partij was Timman op zijn best: een rustig eindspel vanuit de Spaanse ruilvariant rechtlijnig naar zijn hand zetten. De tweede zag er ook goed uit in een oude liefde van hem, de Pirc-verdediging, en de derde werd remise nadat Jackova beter op de Spaanse ruilvariant reageerde. De vrijdag had Timman geen enkele genade meer en hij won achtereenvolgens met zwart in een Scheveninger, met wit in een Dame-Indi?ɬ´r en daarna nog met zwart in wat volgens mij het Hongaars heet.

Vandaag ging Timman aanvankelijk vrolijk verder en hij won partij 1, maar daarna wist Jackova hem zowaar te verslaan. Misschien dat de Nederlander daar nog wat van slag was toen hij in partij 3 in slechts 9 zetten wist te verliezen! Partij 4 won hij echter weer zodat deze match uiteindelijk slechts ?ɬ©?ɬ©n remise kende en in 7,5-2,5 voor Timman eindigde.

De Chess960-partijen van beide matches:

Nadat we dit artikel hadden gepubliceerd, ontvingen we van de organisatie ook nog een analyse door GM Sergei Movsesian van de derde matchpartij Short-Navara:

GM Short ?Ǭ? ?Ǭ? 0 0 0 ?Ǭ? 1 ?Ǭ? 0 0 3.0
GM Navara ?Ǭ? ?Ǭ? 1 1 1 ?Ǭ? 0 ?Ǭ? 1 1 7.0


GM Timman 1 1 ?Ǭ? 1 1 1 1 0 0 1 7?Ǭ?
WGM Jackov?ɬ° 0 0 ?Ǭ? 0 0 0 0 1 1 0 2?Ǭ?


De persconferentie voor het begin van de rondes


De speelzaal in het Best Western Hotel Kampa in Praag


Actie op het podium


Jackov?ɬ°-Timman


De commentator Lubosh (maar dit weekend weer even Lubomir) Kavalek


Kavalek, Timmand en Navara


David Navara


Ehm... een creatieve fotograaf, zullen we maar zeggen.

De foto's zijn van Jan Rasch behalve de laatste die werd genomen door Filip Reinoso.[/lang_nl][lang_en]The match Short-Navara started peacefully with two draws, although in the second game they played on till there were only two kings left on the board. In the third game Navara was the first to struck, after he changed his 1...e5 of the first game for a Sicilian Najdorf. With the way Short accepted the exchange sacrifice of his young opponent, he had probably already planned the queen sacrifice afterwards but it was a bit too brilliant. These games were played on Thursday. Yesterday Navara started increasing his lead by beating Short twice more, thereby deciding the classical part of the match in his favour. In game 4, 28...Re8 looks suspicious and game 5 just looks like a very strong ending by Navara (again after a different opening; David tried the French there!). The last game was tactical draw, and so Navara's reputation as a strong rapid player still holds.

In the Chess960 part of today (4 games) Short could safe his own reputation a bit. His first game was a nice show in the style of his old hero Bobby, where he outplayed Navara in Fischer's favourite ending bishop against knight. After a draw in the second game Short again sacrificed his queen in the third. It seems a new habit of his (remember his game against Bluvshtein in Montreal?) but so far he only scored losses with it. The last game was decided after a nice, not so difficult (from hindsight) tactical blow by Navara, bringing an impressive 7-3 on the scoreboard.

(For the Chess960 games see below.)

The rapid part of the match Timman-Jackov?ɬ° has to be called a walk-over. The Dutchman started, just like Navara, with 2,5 out of 3 on the first day. In the first game we saw Timman at his best: in a quiet ending from the Ruy Lopez Exchange Variation outplaying his opponent slowly but surely. The second also looked good from an old Timman favourite, the Pirc Defence, and the third game ended in a draw after Jackova reacted better to the Ruy Lopez Exchange. But on Friday Timman didn't show any more mercy and beat his female opponent with Black in a Scheveningen, with White in a Queen's Indian and then again with Black in what I think was a Hungarian Defence.

Today, at first Timman looked like using the same force when he won game 1, but then suddenly Jackova managed to beat him. Perhaps the Dutchman was still a bit in shock because he lost game 3 in just 9 moves! But then he decided the last game in his favour again and so this match only saw one draw and finished 7,5-2,5 for Timman.

The Chess960 games of both matches:

After we published this article, the organizers sent us an analysis by GM Sergei Movsesian of the third match game Short-Navara:

GM Short ?Ǭ? ?Ǭ? 0 0 0 ?Ǭ? 1 ?Ǭ? 0 0 3.0
GM Navara ?Ǭ? ?Ǭ? 1 1 1 ?Ǭ? 0 ?Ǭ? 1 1 7.0


GM Timman 1 1 ?Ǭ? 1 1 1 1 0 0 1 7?Ǭ?
WGM Jackov?ɬ° 0 0 ?Ǭ? 0 0 0 0 1 1 0 2?Ǭ?


The press conference before the start of the rounds


The playing hall in the Best Western Hotel Kampa in Prague


The action on stage


Jackov?ɬ°-Timman


The commentator Lubosh (but for this weekend Lubomir again) Kavalek


Kavalek, Timmand and Navara


David Navara


Well... a creative photograper, let's keep it at that.

Photos by Jan Rasch except for the last one which was taken by Filip Reinoso.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles