Reports | January 09, 2007 22:33

[lang_nl]Prachtzetjes uit Paderborn[/lang_nl][lang_en]Great little moves from Paderborn[/lang_en]

[lang_nl]Eind december 2006 werd het zestiende International Paderborn Computer Chess Championship gehouden. Het toernooi werd gespeeld in het fraaie Heinz Nixdorf-museum in Paderborn en Rybka won met 6,5 uit 7 nadat ze alleen remise had afgestaan aan het programma Spike. Tweede werd Shredder, dat na de nederlaag tegen Rybka verder alles won. Martin van Essen bespreekt enkele leuke stellingen uit het toernooi.[/lang_nl][lang_en]At the end of December 2006, the 16th International Paderborn Computer Chess Championship was held. The tournament was played in the beautiful Heinz Nixdorf Museum in Paderborn and Rybka won with 6,5 out of 7, after she only allowed a draw against the program Spike. Second was Shredder, who who all games except the loss against Rybka. Martin van Essen shows us some nice fragments from the tournament. [/lang_en]

[lang_nl]Inmiddels heeft Rybka 2.2 met een CEGT-rating van 3015 een echt magische grens doorbroken. De enige serieuze concurrent, Deep Shredder (6), werd in de onderlinge partij verslagen. De rest deed er amper toe. Bij het doorscannen van de partijen stuitte ik op een paar mooie dingen:

Gandalf X - Rybka
Paderborn, 2006

32. ..., Dxf2!! 33. Txf2, axb3 en we staan met open mond te kijken dat er voor wit plotseling geen houden meer aan is op de damevleugel. 34. Tf1, bxc2 35. Tc1 helpt niet want zwarts b-pion komt er aan. Wit zag niets beters dan 34. Dxb4, bxc2 35. Txc2, Txc2 waarna de zwarte torens op hun gemak nog twee pionnen oppeuzelden en wit tot overgave dwongen.

Rybka-Jonny
Paderborn, 2006

11. ..., Pc5!? Leuke zet. Is dit theorie? 12. dxc5, Pxc5 13. Lxf5! De oplossing: wit geeft de dame. 13. ..., Pxb3 14. axb3, d4 15. Pxd4, Lxh2+ 16. Kxh2, Dxd4 Wits drie stukken overmanden uiteindelijk zwarts dame plus pion.

Een bizarre partij van Rybka's concurrent:


Diep ?¢‚Ǩ‚Äú Deep Shredder
Paderborn, 2006

Wit heeft zojuist op b7 een loper geslagen. In plaats van terug te slaan speelde zwart:
26. ..., Pg5!?
Een Tal-zet van het zuiverste water. Er volgde 'natuurlijk' 27. Dxe8+, Txe8 28. Txe8+, Kg7 29. Lc8 alles hangt zo'n beetje bij wit en deze zet gaat het onaangenaam uitziende Pxh3+ tegen en dekt ook het paard, maar achteraf kan ik me voorstellen dat wit beter de torens elkaar had kunnen laten dekken, bijvoorbeeld 29. Lg4, Dxb7 30. Tce1. Maar deze duizelingwekkende complicaties moeten liever door een supersterk programma worden bestudeerd.

Zwarts dame staat nu tegen een overmacht aan te kijken en desondanks gooit zwart er nog maar een stuk tegenaan:
29. ..., Pf3+!
De pointe is natuurlijk 30. gxf3, Dg5+ en 31. ..., Dxc1, waarna wit nog wel een probleem houdt met de coordinatie van zijn drie overgebleven stukken, maar hoe moet de stelling worden beoordeeld? Wit speelde 30. Kh1 waarna 30. ..., Dd2 31. Tf1, Dd3! (oew wat mooi) een achtervolging inzette op de witte toren. Na 32. Ta1, Dd4 33. Tc1, Df4 werd het voor wit inmiddels wel tijd om het paard te nemen. Misschien had wit een zet eerder gewoon zetherhaling moeten pakken. Hij moet er wel voortdurend rekening mee houden dat die toren op e8 er ook pardoes af kan vliegen. Enfin, zwart inde de kwaliteit, waarna het opstomen met de pionnen op de koningsvleugel voldoende was om wit op zijn rug te leggen (0-1, 49). Het paard en de loper kwamen niet meer van hun plaats. Prachtige partij!

Nog een mooie:

Deep Shredder-Gridchess
Paderborn, 2006

Wit liet met 20. Thd1 toe dat Gridchess met 20. ..., g5 de loper insloot. Dit zou je dus een speculatief stukoffer kunnen noemen! Let wel, we hebben het hier over schaakprogramma's. 21. Lxg5, hxg5 22. Tg4, Kd8 23. Txg5+, Kf8 24. h4 Deze pion bracht wit naar de 7e rij, en daar kwamen er vervolgens nog twee bij, hetgeen op de 50e(!) zet (alles op z'n gemak) een uniek plaatje opleverde:


Stelling na 50. e6-e7.

Wit staat nog steeds een stuk achter, maar het moge duidelijk zijn dat hij meer dan adequate compensatie heeft :) (1-0, 55). Het lijkt trouwens net alsof zwart in deze partij lang gerocheerd heeft, echter niets is minder waar (13. ..., 0-0).

Met dank aan Martin van Essen voor dit verslag.

[/lang_nl][lang_en]By now, Rybka 2.2 has a CEGT rating of 3015 and so passed a magical boundary. The only serious competitor, Deep Shredder (6), was defeated in the mutual encouter. The rest hardly mattered. While scanning through the games, I run into some great stuff:

Gandalf X - Rybka
Paderborn, 2006

32. ..., Qxf2!! 33. Rxf2, axb3 and we're watching in complete astonishment how White is completely lost because of a decisive breakthrough on the queenside. 34. Rf1, bxc2 35. Rc1 doesn't help because Black's b-pawn is coming. White didn't see anything better but 34. Qxb4, bxc2 35. Rxc2, Rxc2 when the two black rooks easily consumed two more pawns and forced White to resign.

Rybka-Jonny
Paderborn, 2006

11. ..., Nc5!? Nice move. Is it theory? 12. dxc5, Nxc5 13. Bxf5! The solution: White gives the queen. 13. ..., Nxb3 14. axb3, d4 15. Nxd4, Bxh2+ 16. Kxh2, Qxd4 White's three pieces turned out to be stronger than the black queen and pawn.

A bizar game by Rybka's competitor:


Diep ?¢‚Ǩ‚Äú Deep Shredder
Paderborn, 2006

White just took a bishop on b7. Instead of taking back, Black played:
26. ..., Ng5!?
A true Tal move. 'Of course' there followed 27. Qxe8+, Rxe8 28. Rxe8+, Kg7 29. Bc8 Almost every white piece is hanging and this move is directed against the nasty-looking Nxh3+ and also protects the knight, but from hindsight I can imagine White had better let his rooks protect each other, e.g. 29. Bg4, Qxb7 30. Rce1. But these dazzling complications should rather be studied by a program!

Black's queen is now facing a superiority but still, Black throws in another piece:
29. ..., Nf3+!
Of course, the pointe is 30. gxf3, Qg5+ and 31. ..., Qxc1, when White still has some problems with his piece co-ordination, but how should we judge the position? White played 30. Kh1 when 30. ..., Qd2 31. Rf1, Qd3! (wow how nice) started chasing the white rook. After 32. Ra1, Qd4 33. Rc1, Qf4 the time had come for White to take the knight. Perhaps a move earlier White should have accepted the move repetition. He should constantly take into account that the rook on e8 can also drop all of a sudden. Well, Black grabbed the exchange, after which the pawn avalanche on the kingside was enough to get White on its back (0-1, 49). The knight and the bishop didn't make a single move anymore. Great game!

Another good one:

Deep Shredder-Gridchess
Paderborn, 2006

With 20. Rhd1 White allowed Gridchess to shut in his bishop with 20. ..., g5. This you could call a speculative sacrifice! But note that we're talking about chess programs. 21. Bxg5, hxg5 22. Rg4, Kd8 23. Rxg5+, Kf8 24. h4 This pawn was eventually brought to the seventh rank, and two more were added there which on the 50th (!) move (we're taking it easy) led to a unique picture:


Position after 50. e6-e7.

White is still a piece down, but it's clear that he has more than adequate compensation. :) (1-0, 55). By the way, it seems like Black has castled queenside in this game but that's not true (13. ..., 0-0).

Thanks to Martin van Essen for this report.

[/lang_en]

Editors's picture
Author: Editors
Chess.com

Comments

Bjorn Verstraate's picture

Verbazingwekkend waar computers tegenwoordig mee op de proppen komen... Ik heb een vraagje: Zouden deze 4 partijen in een viewer op de site kunnen komen? Ze lijken mij in ieder geval interessant om te bekijken van begin tot eind.

Bjorn

peter's picture

At your service ;-)

Arjon's picture

Bij Deep Shredder - Gridchess is de stelling na 50. e7 inderdaad mooi, maar niet zo mooi als het diagram er naast. Er mist een torentje op d8 (volgens de partij in de viewer daar onder)

peter's picture

Verbeterd inmiddels.

Bert de Bruut's picture

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Diep-Deep Shredder doet (ook) mij aan Tal-Panno denken...

Corrector's picture

who who all games except the loss against Rybka

Little typo there. But great write ;-)

Martin van Essen's picture

@Bert de Bruut: Precies vanwege die partij Tal-Panno noemde ik het een 'Tal-zet' !

Bert de Bruut's picture

@Martin, dat nam ik al aan (vandaar mijn "(ook)"). Onthutsend ermee in te moeten stemmen dat het spel van een computer met Tal wordt vergeleken...

rocket french's picture

rocket french...

rocket french...

Latest articles