Reports | November 21, 2007 15:50

[lang_nl]Resultaten van de Executive Board Meeting op het 78e FIDE Congres[/lang_nl][lang_en]Results of the Executive Board Meeting at the 78th FIDE Congress[/lang_en]

[lang_nl]Ilyumzhinov gaat door met zijn pogingen om van schaken een Olympische sport te maken, Kramnik heeft het contract voor de match tegen Anand al getekend maar Vishy heeft 'enkele eisen naar voren gebracht' en het contract tussen FIDE en Global Chess is eindelijk getekend. Dit zijn enkele van de uitkomsten van de Executive Board Meeting op het 78e FIDE Congress, dat van 11 tot 16 november werd gehouden in Antalya, Turkije. De bestuursleden keken terug op de ontwikkelingen in de schaakwereld sinds de Olympiade in Turijn, beoordeelden het werk van de FIDE Commissies en maakten hun toekomstige plannen bekend.[/lang_nl][lang_en]Ilyumzhinov will continue his efforts to make chess an Olympic sports, Kramnik has signed the contract for the match against Anand already but Vishy "raised several points" and the contract between FIDE and Global Chess has finally been signed. These are some of the results of the Executive Board Meeting at the 78th FIDE Congress, held from November 11 till 16 in Antalya, Turkey. The members reviewed the developments of the chess world since the last Olympiad in Turin, examined the work of the FIDE Commissions and offices and communicated their future plans.[/lang_en]

[lang_nl]
De 'Executive Board' van FIDE

Olympische Spelen
De 'Executive Board'-bijeenkomst van het 78e FIDE Congres begon met een speech van FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov over de activiteiten van FIDE sinds haar laatste Congres in Turijn (mei 2006) toen hij werd herkozen als president. In zijn jaarlijkse voordracht concentreerde de president zich vooral op de Olympische Spelen. "Er zijn wereldwijd meer mensen ge?ɬØnteresseerd in schaken dan dat andere mensen in andere sporten zijn, die wel al bij de Spelen zitten," formuleerd hij het wat krom. Hij benadrukte ook dat het een van hoofdtaken van de FIDE is om schaken onder te brengen in de familie van Olympische sporten die onder de IOC-regels vallen.

Schaakgebouwen & musea
De president blikte terug op vele FIDE-evenementen, zoals het WK in Mexico City, en hij introduceerde ook een nieuw project voor de ontwikkeling van schaakgebouwen en musea in steden in alle FIDE-landen. Dit project zal worden geleid door dhr. David Kaplan, de recentelijk benoemde Development Director.

Anand-Kramnik
Ilyumzhinov informeerde de leden dat hoewel Kramnik de condities voor de WK-match in 2008 al heeft geaccepteerd en het contract al heeft getekend, Anand nog met enkele punten is gekomen. De Deputy President, Giorgios Makropoulos, informeerde vervolgens het bestuur over de status van de onderhandelingen met UEP, Anand en Kramnik. In het persbericht van FIDE werd niet veel meer duidelijk hierover, maar op Susan Polgars blog schreef de gedelegeerde van de Amerikaanse schaakbond, Bill Kelleher:

"[Makropoulos] zei dat Anand nog een paar eisen naar voren had gebracht, voordat hij het contract voor de match zou tekenen. Makropoulos zei ook dat hij het gevoel had dat Anands eisen allemaal wel ingewilligd konden worden, behalve een. Anand wil het recht van de kampioen, dat deze bij een gelijke eindstand kampioen blijft, in ere herstellen. Makropoulos vond dat FIDE hier tegen zou moeten zijn en de Executive Board was het daarmee eens. Maar toen nam de gedelegeerde uit India het woord en zei dat er nog een belangrijk punt was, niet genoemd door de Deputy President: Anand staat erop dat de match gespeeld wordt op 'neutraal terrein'. De Executive Board ging hier niet op in vanwege de gevoeligheid voor de huidige onderhandelingen.

En het is duidelijk waarom. Dit onderwerp is meer tricky dan het lijkt. Nog voor het WK in Mexico heeft FIDE al een contract getekend met een Duits bedrijf, Universal Events Productions (UEP), om de WK-match van 2008 te sponsoren. Er was toen overeengekomen dat de match gespeeld zou worden in Duitsland. Het lijkt erop dat Anand Duitsland niet ziet als 'neutraal terrein' aangezien Kramniks manager, Carsten Hensel, een Duitser is en nauwe relaties heeft met UEP. Er zijn ook geruchten dat UEP Kramnik 'extra heeft aangespoord' om de match in Duitsland te spelen. Dit onderwerp zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat het hele feest niet doorgaat."

Global Chess
Bij de Executive Board is de overenkomst tussen FIDE en Global Chess eindelijk afgerond en werd het contract getekend. De overeenkomst behelst onderwerpen als de promotie van schaken wereldwijd, de organisatie van het nieuwe WK-systeem met World Cups en Grand Prixs, en de verantwoordelijkheid over de FIDE-website. Ilyumzhinov beschreef Global Chess BV als "een kind wiens melk nogal duur is" en zei dat hij al vijf miljoen euro aan het bedrijf heeft uitgegeven. "Het is echter niet het kind van Bessel of mezelf... Het zijn de kinderen van het schaken. De wereld verandert en we moeten ons aanpassen."

Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ±
Hierna deed Geoffrey Borg (vice-president van de FIDE en directeur van Global Chess BV) afstand van zijn post binnen de FIDE om volledige openheid te verzekeren en om elke mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Ilyumzhinov bedankte de waarschijnlijk meest dynamische schaakpoliticus ter wereld en vroeg het bestuur om de president van de Turkse schaakbond, Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ±, als Borgs opvloger aan te nemen. Yaz?Ѭ±c?Ѭ± werd gekozen als vice-president van de FIDE en hij nam plaats in het bestuur in de daarop volgende sessie.

Damesevenementen
Een ander onderwerp dat aandacht kreeg was damesschaak. Er werd overeenstemming over bereikt dat er in principe meer damesevenementen zullen komen in de toekomst. Linares, bijvoorbeeld, gaat ook een damestoernooi organiseren. Bovendien zal het Grand-Prix-systeem worden aangepast voor dames.

Niewe Olympiade-regels
Met ingang van de komende Olympiade in Dresden volgend jaar zullen er nieuwe regels worden toegepast. Zowel de heren- als damesteams zullen gaan bestaan uit vier spelers plus ?ɬ©?ɬ©n reserve. (Op dit moment bestaat het team bij de heren uit vier spelers en twee reserves en de damesteams uit drie spelers ?ɬ©?ɬ©n reserve.) Het aantal rondes wordt teruggebracht van veertien naar elf. De score zal ook veranderd worden van bordpunten (zoals nu) naar matchpunten.

Toewijzingen
Daarna stond de sessie voor het toewijzen van FIDE-toernooien op het programma. Turkije zal in 2009 het WK Jeugd organiseren (inderdaad, het toernooi dat nu aan de gang is, ook in Turkije!) en in 2009 het WK voor teams. Het dames-WK zal eind juni 2008 worden gehouden in San Luis, Argentini?ɬ´. Er waren ook presentaties van de Olympiade van 2008 in Dresden, het WK Jeugd van 2008 in Vietnam en een presentatie van een 'universele schaakportal', nog een project van Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ± waarmee getracht wordt de webportal van de Turkse Schaakbond uit te breiden tot een universele webportal voor schaken wereldwijd.

Meer over de Executive Board van het 78e FIDE Congress bij FIDE en op de website van de Turkse Schaakbond. Met dank aan ?É‚Äìzg?ɬºr Akman voor het beschikbaar stellen van zijn materiaal.[/lang_nl][lang_en]
The executive board of FIDE

Olympics
The Executive Board of the 78th FIDE Congress started with a speech of FIDE President Kirsan Ilyumzhinov, about the activities of FIDE since its last Congress in Turin (May 2006) when he was re-elected as President. In his regular annual delivery, the President mainly concentrated on the issue of chess becoming part of the Olympics. "There are more people interested in chess around the world than some other people are in some sports that are already in the Olympics." He also stressed that it is one of FIDE's main tasks to bring chess into the family of Olympic sports under IOC rules.

Chess houses & museums
The President looked back at many FIDE events, like the World Chess Championship tournament in Mexico City, and he also introduced a new project for development, including a package which would create chess houses and museums in cities in all FIDE countries. This project will be guided by Mr. David Kaplan, the newly appointed Development Director.

Anand-Kramnik
Ilyumzhinov informed the members that whilst Kramnik had accepted the conditions for the World Championship Match in 2008 and had signed the contract, Anand had raised several points. Deputy President, Giorgios Makropoulos, then briefed the board about the status of the negotiations with UEP, Anand and Kramnik.

As the USCF Delegate to FIDE, Bill Kelleher, wrote on Susan Polgar's blog:

"[Makropoulos] said that Anand had put forward a number of demands before he would sign a contract to play the match. Makropoulos said that he felt all of Anand's demands could be accommodated except one. Anand wants to restore the right of the champion to claim victory if the match ends in a tie. Makropoulos said FIDE should oppose this and the Executive Board agreed. However the delegate from India then spoke and said that there was another sticking point not mentioned by Deputy President: Anand is insisting that the match be played at a ?¢‚Ǩ?ìneutral venue?¢‚Ǩ? The Executive Board did not discuss this issue because of the sensitivity of ongoing negotiations.

And it is clear why. This is a trickier issue than it seems. Prior to the World Championship tournament in Mexico City, FIDE had signed a contract with a German company, Universal Events Productions (UEP), to sponsor the 2008 World Championship Match. It was agreed that this match would be played in Germany. It appears that Anand does not regard Germany as a ?¢‚Ǩ?ìneutral venue?¢‚Ǩ? because Kramnik's manager, Carsten Hensel, is a German citizen and has close relations with UEP. Also there are rumors that UEP gave Kramnik ?¢‚Ǩ?ìextra inducements?¢‚Ǩ? to play the match in Germany. This issue is a potential showstopper."

Global Chess
At the Executive Board the agreement between FIDE and Global Chess was finalized and the contract signed. The agreement covers topics including the promotion of chess around the world, the organization of the new world championship system with World Cups and Grand Prixs, and the responsability over the FIDE website. Ilyumzhinov described Global Chess BV as "a child whose milk is quite expensive" and said he'd already spent 5 million euros on the company up to now. "However, it is not the child of Bessel or mine... It is the children of chess. The world is changing and we have to adapt ourselves."

Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ±
After the finalization of the agreement, Geoffrey Borg (FIDE Vice President and CEO of Global Chess BV) resigned from his post in FIDE to ensure complete openness and to prevent any conflict of interest. Ilyumzhinov thanked probably the most dynamic chess politician in the world and suggested the Board to accept the Turkish Chess Federation's President Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ± as Borg's successor. Yaz?Ѭ±c?Ѭ± was elected as FIDE Vice President and sat down among the Presidential Board in the next session.

Women's events
Another topic that was paid attention to, was women's chess. It was agreed in principle that there is going to be more women's elite tournaments in the future. Linares for example is also going to organize a women's event. Furthermore, the Grand-Prix system will also be modified for women.

New Olympiad rules
Starting with the coming event in Dresden next year, there will be new rules for Olympiads. Both the men's and women's teams will consist of 4 players plus 1 reserve. (Currently the men's team consists of 4 players plus 2 reserves and the women's team consists of 3 players plus 1 reserve.) The number of rounds will be reduced from 14 to 11. The scoring will be changed from the current game points to match points.

Biddings
Then the bidding session for FIDE tournaments was on the agenda. Turkey is going to organize the 2009 World Youth Chess Championship (yes, the tournament that's going on right now, also in Turkey!) and the 2009 World Team Championship. The Women's World Championship will be held in late June 2008 in San Luis, Argentina. There were also presentations of the 2008 Chess Olympiad in Dresden, the 2008 World Youth Chess Championship in Vietnam and a presentation of a "Universal Chess Portal", another project of Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ± which tries to extend the Turkish Chess Federation's web portal to a universal portal voor global chess.

More on the Executive Board of the 78th FIDE Congress at FIDE and at the Turkish Chess Federation's website. Thanks to ?É‚Äìzg?ɬºr Akman for allowing me to use his material.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Accuttodo's picture
Ruben's picture

This is not actuel anymore in 2013.

Latest articles