Reports | February 09, 2007 21:06

[lang_nl]'Valsspelen Topalov vastgelegd'[/lang_nl][lang_en]'Cheating Topalov recorded'[/lang_en]

[lang_nl]Er is al geruime tijd ophef in de schaakwereld over vermeend valsspelen door 's wereld hoogste ratinghouder Veselin Topalov uit Bulgarije. Geruchten die begonnen na zijn daverende succes bij het WK in San Luis (Argentini?ɬ´), eind 2005, werden versterkt door het artikel van Martin Breutigam in de S?ɬºddeutsche Zeitung. De Russische krant Kommersant beweert nu een filmpje in het bezit te hebben van een Nederlandse schaakfan die vorig jaar, tijdens Corus 2006, verdachte gebaren van Topalovs manager Silvio Danailov zou hebben vastgeleged. Even voor de duidelijkheid: wij van Chessvibes waren het niet![/lang_nl][lang_en]For quite a while now, in the chess world there is a big fuzz about alleged cheating by the world's highest rated player Veselin Topalov from Bulgaria. Rumours that started after his huge success at the Wch in San Luis (Argentina), at the end of 2005, that were intensified by the article by Martin Breutigam in the S?ɬºddeutsche Zeitung. The Russian newspaper Kommersant now claims to have in their possession a video made by a Dutch chess fan, who claims to have put on tape suspicious gestures of Topalov's manager, Silvio Danailov. Just for the record: it wasn't Chessvibes![/lang_nl]

[lang_nl]Kommersant zegt een video in bezit te hebben die een Nederlandse schaakfan opstuurde, die onbekend wil blijven. Het filmpje is opgenomen tijdens een van Topalovs partijen bij Corus 2006. De opname kan hier bekeken worden maar de video lijkt het helaas niet te doen.

Tot dusver heeft Chessvibes zo min mogelijk gerapporteerd over het onderwerp valsspelen. Zowel Vladimir Kramnik als Veselin Topalov is van valsspelen beschuldigd, maar nooit zagen we een spoor van echt bewijs. Tot dusver besloten we te focussen op grootse spelers en grootse partijen.

Het kan echter niet genegeerd worden dat de geruchten over valsspelen blijven groeien. Bovendien zijn er de laatste jaren enkele serieuze incidenten geweest op amateurniveau. In deze moderne tijden met mobiele telefoons als complete mini-pc's is het gewoon te eenvoudig om hulp te krijgen vanuit buiten de speelzaal. Daarom is het volkomen terecht dat zowel de FIDE als de Association of Chess Professionals het onderwerp valsspelen inmiddels erg serieus nemen.

Berik Balgabaev, adviseur van FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov, zei tegen Kommersant dat, als ze officieel worden benaderd, de organisatie wellicht een onderzoek start naar de Bulgaarse schaker. "Maar we mogen niks beginnen zonder dat we benaderd zijn", voegde Balgabaev toe. "Een speciale commissie is al aangesteld binnen de FIDE, geleid door Geoff Borg, om het onderwerp valsspelen aan te pakken. De commissie krijgt advies over het onderwerp in het algemeen, en zal voorstellen doen om het op te lossen. Geloof me, we zien het als een serieus probleem."

Pavel Tregubov, president van de Association of Chess Professionals, zei tegen Kommersant dat zijn organisatie klaar is om een onderzoek te starten naar de geruchten dat Topalov advies zou ontvangen van Danailov, die computeranalyses zou gebruiken. "Ik weet nog niet welke maatregelen genomen zouden kunnen worden, maar het probleem wordt steeds nadrukkelijker", zei Tregubov tegen Kommersant. "Voor de computers had het voor een vooraanstaande grootmeester geen zin om advies aan te nenem. De persoon die het advies gaf, was niet beter dan de speler achter het bord. Dergelijke incidenten kwamen voor bij kinder- of amateurcompetities. Maar nu is het mogelijk dat het probleem het eliteniveau heeft bereikt. En ik denk dat de FIDE het probleem moet oppakken, eventueel samen met de ACP. Als er genoeg zwaarwegend bewijs is, zullen we contact opnemen met de bond."

Deze tijden zouden weleens kritiek kunnen blijken voor het schaakspel. Iedereen moet zijn best doen om te voorkomen dat de naam van ons prachtige spel bezoedeld wordt. De laatste sponsoren die nog over zijn, zullen collectief wegrennen als schaken gedegradeerd is tot een sport die je niet meer serieus kunt nemen. Laten we allemaal proberen dit te voorkomen.

Update 10 februari: Om zeker te zijn, moet ik even ?ɬ©?ɬ©n ding duidelijk maken. Het hele Chessvibes-team is van mening dat de video niets bewijst. Daarom was de kop van het artikel tussen aanhalingstekens gezet, aangezien het beschrijft wat Kommersant beweerde. We besloten vooral dit artikel te schrijven om duidelijk te maken dat het filmpje niet van ons was en om eindelijk onze mening over dit onderwerp eens over het voetlicht te brengen, iets waar veel van onze bezoekers om gevraagd hebben.[/lang_nl][lang_en]Kommersant say they have obtained a video recording sent by a Dutch fan, who asked to remain unnamed and was recorded at one of Topalov's matches at Corus 2006. The recording can be viewed here but unfortunately the video doesn't seem to work.

So far, Chessvibes has refrained from reporting much on the subject of cheating. Both Vladimir Kramnik and Veselin Topalov have been accused of cheating, but never was there any hard evidence. So far, we decided to focus on great players and great games.

It cannot be ignored however, that the suspicions about cheating keep on growing. Furthermore, in recent years there have been some serious incidents on amateur level. In these modern times with mobile phones turning into complete mini pc's, it's simply too easy to use help from outside a playing hall. Therefore, it's fully justified that both FIDE and the Association of Chess Professionals are taking the subject of cheating very seriously.

Berik Balgabaev, advisor to FIDE president Kirsan Ilyumzhinov, told Kommersant that, if contacted officially, the organization may organize an investigation of the accusations against the Bulgarian chess player. ?¢‚Ǩ?ìBut we have no right to undertake anything before being contacted,?جø¬?? Balgabaev added. ?¢‚Ǩ?ìA special commission has already been established in FIDE headed by vice president Geoff Borg to address the problem of cheating, that is receiving advice, as a whole, and will make proposals to solve it. Believe me, we consider it a serious problem.?جø¬??

Pavel Tregubov, president of the Association of Chess Professionals, told Kommersant that his organization is ready to investigate suspicions that Topalov would be receiving advice from Danailov, who would use computer analysis. "I don't know yet what measures could be taken, but the problem has become pressing," Tregubov told Kommersant. "Before computers, there was no sense in a leading grandmaster taking advice. The person giving the advice would not be a better player than the one at the board. Such incidents occurred at children's or amateur competitions. But now it is possible that the problem has reached the elite level. And I think FIDE should take up the problem, possible jointly with the ACP. If there is weighty enough evidence, we will contact the federation."

Times like these might turn out to be critical for the game of chess. Everybody must do their best to prevent our beautiful game from being besmirched. The last sponsors that are left, will run away collectively when chess has been degraded to a sport that cannot be taken seriously anymore. Let us all try to prevent this.

Update February 10th: To be sure, I have to make one thing clear. The whole Chessvibes team is of the opinion that the video doesn't prove anything. Therefore the header of the article has been put between quotation marks, since it describes what Kommersant was implying. We decided to write this article mainly to express that Chessvibes didn't make the video and to finally express our opinion about the whole matter, something a lot of viewers have asked for.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

jxjonny's picture

As an avid baseball player in college we had similar signs from the coach which looked very natural. Three finger to the side of the face meant something different than two fingers, right side of the face meant something different than left. Finger pulled under nose is not usual. Fingers at the side of the neck are not usual. He seems to leave quickly at one point but video doesn't confirm tupolov's having seen him. Tupo is a nut job either way. Hiring an occult warlock to put spells on Kramnik during their match makes Bobby Fischer's antics seem "normal". But it would be interesting to see if Tupo's game moves match top picks of rybka et. al.

Pages

Latest articles