Reports | April 26, 2008 4:01

[lang_nl]Wang Yue voegt zich bij Grischuk[/lang_nl][lang_en]Wang Yue & Grischuk share lead[/lang_en]

[lang_nl]Veel schokkends gebeurde er niet in de vijfde ronde hier in Bakoe, behalve dan dat Wang Yue, toch niet echt de favoriet voor het toernooi, zich naast de koploper Grischuk heeft genesteld in het klassement. En Cheparinov is van de nul af. Nu ook met persconferenties![/lang_nl][lang_en]Not much happened in the fifth round of Baku 2008, except for the fact that Wang Yue, not exactly the favorite for tournament victory, climbed up to a shared first place. And Cheparinov scored his first half point by the way. Now with videos too![/lang_en]

[lang_nl]Vrijdag 25 april was een rustige dag in het Hyatt Congress Centre in Bakoe. Om onverklaarbare redenen was de perskamer nog verlaten op het moment dat de partijen begonnen (hoewel het tien minuten later weer vol zat) en misschien was dat een voorteken voor de ronde: niet minder dan zes remises. Wang Yue was de enige die won nadat tegenstander Sergey Karjakin blunderde in een toreneindspel. De Chinees staat nu bovenaan, samen met Alexander Grischuk.[/lang_nl][lang_en]Friday, April 25 was a quiet day at the Hyatt Congress Centre in Baku. For some reason the press office was still totally deserted when the games started (don't worry, ten minutes later it was packed as usual), and this was probably an omen for the round to come: no less than six games ended in a draw. Wang Yue was the only player to win after his opponent Sergey Karjakin blundered in a rook ending. The Chinese now shares the lead with Alexander Grischuk. Cheparinov scored his first half point.[/lang_en]


[table=253]

[lang_nl]De eerste patij die was afgelopen in deze vijfde ronde was de derby tussen de "jongens van Bakoe", Gashimov-Mamedyarov. Zoals verwacht waren ze niet al te vervelend naar elkaar toe en eindigde de partij in een bloedeloze half-half. Na de partij zei Gashimov dat hij 15.De5 van plan was maar toen opeens 15?¢‚Ǩ¬¶Ld6 zag. Hij was 'vergeten dat dat toch mogelijk was vanwege de invoeging van ?¢‚Ǩ¬¶h6 en Lh4 in de stelling'. Waar hij op doelde was de truc 16.Dxd6 gevolgd door Lxh7+ met pionwinst. Ondergetekende schoot hem na de persconferentie aan omdat ik een lek had gevonden: ook met de loper op g5 en de pion op h7 is ...Ld6 een goed antwoord op De5 omdat Dxd6, Dxd6, Lxh7+ niet werkt vanwege ...Pxh7, Txd6, Lxf3 met stukwinst.

In Navara-Bacrot kwam de Chebanenko-variant van het Slavisch op het bord. Navara was ontevreden over zijn voorbereiding maar wat wil je, als zwart met een sterke nieuwtje als 12...Le7! komt aanzetten. Beide spelers vonden zwart beter staan na de opening. Maar Navara ging gewoon erg nauwkeurig spelen en een potremise stelling kwam op het bord waarin de spelers nog vele zetten moesten doen om de 'locale regels' te gehoorzamen. "Ik besloot om maar door te gaan met kleine dreigingen in de stelling te brengen. De Sofia-regel is niet slecht, maar soms is het belachelijk," zei Navara. "Maar we vinden altijd wel een manier om remise te maken." Met die woorden kon Etienne Bacrot het alleen maar eens zijn.

Persconferentie Navara-Bacrot


Carlsen-Kamsky begon met een theoretische discussie in een modieuze variant van de Caro-Kann. Carlsens 19.g4 was nieuw en helemaal niet gek. Hij kon weer zijn normale spel hanteren: vindingrijk en energiek. Zwart besloot wijs de pion snel weer terug te geven met 21?¢‚Ǩ¬¶Lf6! en na 23.Lb4 had hij 23?¢‚Ǩ¬¶Te8 als alternatief, maar Kamsky vond dat te passief. Volgens de Amerikaanse GM "had wit steeds lichte druk maar stond zwart solide genoeg om het te houden." Mis trouwens niet de Engelstalige versie van Shipovs liveanalyse van de partij.

Persconferentie Carlsen-Kamsky


Vanuit de opening kwam wit erg lekker te staan in Grischuk-Adams. "10...e5 was duidelijk te voorbarig," zei Grischuk, "want 11.bxc5 bxc5 12.d4 is gewoon uitstekend voor wit. Maar daarna was het niet eenvoudig want die zwarte stukken gaan steeds overal heen; hij staat erg actief. Tenminste, het is imaginaire activiteit, maar toch, het is ook lastig om je te verdedigen tegen imaginaire activiteit." Adams zei dat hij "waarschijnlijk twee systemen door elkaar haalde" in de opening en ook hij vond 11.bxc5 bxc5 12.d4 erg sterk. "Ik dacht dat mijn stelling snel in elkaar zou storten maar 19?¢‚Ǩ¬¶La4 was een goeie zet." Volgens Grischuk leek zijn koningsloper voorbestemd om naar d5 te gaan maar eenmaal gearriveerd was er niks beters dan hem af te ruilen, wat tot een gelijke stelling leidde. Sergey Shipov kon ook geen verbetering van het witte spel vinden in deze partij: "Daarvoor hebben we waarschijnlijk iemand als Kramnik nodig."

Een interessant eindspel kwam op het bord in Radjabov-Inarkiev, die nogal origineel van start waren gegaan. "Als ik deze zetten in een amateurpartij gezien had, dan had ik gezegd dat ze de basisprincipes van schaakopeningen niet kennen, merkte Sergey Shipov op. Maar een diepere analyse maakte duidelijk dat de twee GMs in werkelijkheid vrij normaal en nauwkeurig speelden. Een scherpe serie zetten leidde tot een pluspion voor zwart, maar wit had goede compensatie. Met Lf5 op zet 29 of 30 had hij het zwart moeilijker kunnen maken volgens Shipov.

Persconferentie Radjabov-Inarkiev


In zijn eigen woorden had Wang Yue "met geluk" gewonnen van Karjakin. En inderdaad, normaal gesproken is remise in de Berlijnse Muur van het Spaans niet alleen een voor de hand liggend resultaat, maar ook het beste wat zwart kan bereiken. Dus wat gebeurde er? Met enkele fijne zetjes had Wang Yue gelijk spel bereikt en toen verloor Karjakin opeens wat concentratie. Hij speelde een paar dubieuze zetten (25.Rd2?!, 28.Bb2?!), volgens to Sergey Shipov, en na het uitstekende antwoord 28?¢‚Ǩ¬¶Lg5! kwam wit in de problemen..

Karjakin wist zich eruit te redden maar maakte toen alsnog een grote fout in het toreneindspel. In plaats van het automatische 36.Txe6? was het noodzakelijk om de koning te activeren met de zet 36.Kf2! waarop 36...Ta3 37.Ke3! Txb3+ 38.Ke4 Tc3 39.Tg6+! Kh5 40.Txe6 Txc4+ 41.Kf5 genoeg moet zijn voor remise.

Persconferentie Karjakin-Wang Yue


In Cheparinov-Svidler, de laatste partij van de dag, ging de Bulgaar vanaf zet ?ɬ©?ɬ©n voor remise en niemand nam het hem kwalijk. Zwart stond aanvankelijk beter in het eindspel (Svidler: "hoe simpeler de stelling wordt, hoe prettiger zwart staat") maar tot Svidlers verbazing leidde 30?¢‚Ǩ¬¶h5 slechts tot gelijk spel.

"Het ziet er zo lelijk uit om daar te slaan met wit, maar Ivans spel toonde aan dat het waarschijnlijk gewoon de beste zet is. Nadat de Rus 41.cxb5 cxb5 42.Tc2 toeliet moest hij zelf opeens in de verdediging, maar het was vrij eenvoudig remise te houden.

Persconferentie Cheparinov-Svidler


Morgen is de eerste van twee rustdagen. Ronde 6 wordt zondag gespeeld.

Links:

[/lang_nl][lang_en]The first game that ended in the fifth round was the derby between "the guys from Baku", Gashimov-Mamedyarov. As could be expected, they were quite nice to each other and drew without much of a fight. After the game, Gashimov said he had intended 15.Qe5 but then saw it would fail to 15?¢‚Ǩ¬¶Bd6. He argued that since the moves ?¢‚Ǩ¬¶h6 and Bh4 had been played, 16.Qxd6 doesn't work. Your humble round report author had to correct him, because even with the black pawn on h7 and the bishop on g5, White's idea Qxd6, Qxd6, Bxh7+ doesn't work because of ...Nxh7, Rxd6, Bxf3 winning a piece.

In Navara-Bacrot, the Chebanenko Variation of the Slav Defence was played. Navara wasn't satisfied about his preparation but hey, what can you do when Black comes up with a strong novelty as 12...Be7!. Both players thought Black was better after the opening. But then Navara just played very accurately and a dead drawn position was reached in which the players had to make many more moves, to "obey the local law". "I just decided to play on and create some little threats. The Sofia rule isn't bad, but sometimes it's a bit ridiculous," Navara said. "But we always find a way to draw anyway." Etienne Bacrot could only agree with those words.

Press conference Navara-Bacrot


Carlsen-Kamsky started with a theoretical discussion in a topical line of the Caro-Kann Defence. Carlsen's 19.g4 was a novelty, and a very interesting one. It allowed him to play in his usual style again: skilfully and energetically. Black wisely decided to return the pawn with 21?¢‚Ǩ¬¶Bf6! and after 23.Bb4 he has 23?¢‚Ǩ¬¶Re8 as an alternative, but Kamsky thought it to be too passive. According to the American GM, "White was pressing all the time but Black was solid enough to hold it." Don't miss the English version of Shipov's live analysis of this game, by the way.

Press conference Carlsen-Kamsky


White got a very nice position out of the opening in Grischuk-Adams. "10...e5 was clearly premature," Grischuk said, "because this 11.bxc5 bxc5 12.d4 is just very good for White. But then it was not so easy, because Black's pieces are always jumping; he's very active. OK, it's illusory activity, but it's also difficult to defend against illusory activity." Adams said he "probably mixed up two systems" in the opening and found 11.bxc5 bxc5 12.d4 very strong. "I thought my position would collapse soon but 19?¢‚Ǩ¬¶Ba4 was a good move." According to Grischuk, his king's bishop looked to be destined for the d5 square but having arrived there, there was nothing better than to exchange it, which led to an equal position. Sergey Shipov couldn't find a better way to play for White in this game: "For this we probably need somebody like Kramnik."

An interesting ending was reached in Radjabov-Inarkiev, which started quite originally. "If I had seen these moves in an amateur game, I would have told them that they don't know opening principles," Sergey Shipov remarked. But a more profound analysis showed that the two GMs actually played quite reasonable and accurately. A sharp series of moves resulted in an extra pawn for Black, but White had good compensation. With Bf5 on move 29 or 30 he could have made life a bit more difficult for Black, according to Shipov.

Press conference Radjabov-Inarkiev


In his own words, Wang Yue was "lucky to win this game" against Karjakin. And indeed, normally in the Ruy Lopez Berlin Wall a draw is both a likely result and the best Black can hope for. So what happened? After some fine defensive moves, Wang Yue had managed to equalize and then suddenly Karjakin lost his concentration and played a few dubious moves (25.Rd2?!, 28.Bb2?!), according to Sergey Shipov, and after the excellent reply 28?¢‚Ǩ¬¶Bg5! White faced some serious problems.

Karjakin managed to keep things together but then made a big mistake in the rook ending. Instead of the automatic 36.Rxe6? it was necessary to activate the king with the move 36.Kf2! when 36...Ra3 37.Ke3! Rxb3+ 38.Ke4 Rc3 39.Rg6+! Kh5 40.Rxe6 Rxc4+ 41.Kf5 should be enough to draw.

Press conference Karjakin-Wang Yue


In Cheparinov-Svidler, the last game that finished today, the Bulgarian went for the draw from move one, to get rid of that annoying zero in the standings, and he succeeded. At some point he even seemed close to a win. At the press conference Svidler compared the game to his encounter with Ivanchuk of last year and was of the opinion that "the simpler the position gets, the more attractive it starts to look for Black." In the ending Black was slightly better at some point but to Svidler's surprise, 30?¢‚Ǩ¬¶h5 seems to lead to equality only.

"It looks ugly to take there, but Ivan's play in the game showed that it's probably the best move." After the Russian allowed 41.cxb5 cb5 42.Rc2 he suddenly had to go into defence move himself, but it wasn't too difficult to hold it.

Press conference Cheparinov-Svidler


Tomorrow is the first of two rest days; Sunday round 6 will be played.

Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

muzio's picture

hi team! Peter, i'm really enjoying these posts from Baku. especially, that you focus in on key moments of the game (i don't have time to analyze all these games each day!). i'm glad Cheparinov is not on 0 points anymore. regardless of handshake policy, he is a very inventive player - and, as a spectator, i prefer to not have runaway leaders in the early rounds. i hope to see all players build up their score and let the true fighters prevail towards the end of the contest.
best wishes from montpellier

matthew's picture

am i the only one who gets no picture on these video's?

Eiae's picture

They need to spice up these press conferences. There are no real professional (English speaking) journalists covering chess, so put the focus on the internet audience and make a relaxing show of it. Get a more entertaining guy as host, one that has actually prepared some good questions to fill in the embarrassing pauses where the so-called journalists do not have any. You can't expect the camera man to be the only one with some interesting questions.
And please do not ask Radjabov about variations, it makes your head spin. :)

Go Wang. I actually voted for him. Not because I expected him to win, but because he had no votes at all at that point. ;)

Eiae's picture

Mat, videos work fine for me. Got the latest Flash player?

Latest articles