Reports | November 08, 2006 6:23

Rare mistake of Geurt Gijssen

[lang_nl]Russian Chess FederationEen fout maken is menselijk. Dit gezegde is vanaf vandaag ook van toepassing op opperarbiter Geurt Gijssen, de Pierluigi Collina onder de schaakscheidsrechters (en dan heb ik het niet over hun uiterlijk maar over het respect dat beide heren afdwingen in hun tak van sport!). Hij keurde vandaag onterecht een remiseclaim goed, van niemand minder dan Magnus Carlsen in zijn partij tegen Alexander Morozevich, vandaag in de tweede ronde van het Tal Memorial. Gijssen kwam zelf achter zijn fout.[/lang_nl][lang_en]Russian Chess FederationMaking mistakes is a human thing. This saying can be applied to Geurt Gijssen as from today. Gijssen, the Pierluigi Collina of chess arbiters (and I'm not speaking about their appearance but about the amount of respect in the worlds of soccer and chess), granted a draw claim unjustfully to no one less than Magnus Carlsen in his game against Alexander Morozevich, today in the second round of the Tal Memorial. Gijssen discovered his mistake himself.[/lang_en]

[lang_nl]Dit opmerkelijke bericht van Gijssen, hoofdarbiter bij het Tal Memorial, werd vanavond op de toernooisite geplaatst:

"Vanavond, tijdens de partij Morozevich-Carlsen, benaderde dhr. Carlsen dhr. Dubov en zei dat hij van plan om 46...Dc7 te spelen, waarna drie keer dezelfde stelling zou ontstaan. Mr. Dubov belde mij en dhr. Carlsen en ik gingen naar de analyseruimte. Toen vond ik dhr. Morozevich en vertelde hem over dhr. Carlsens claim, en nodigde hem uit om de notatieformulieren te controleren. Dhr. Morozevich zei me dat hij deze controle niet hoefde bij te wonen en het aan mij overliet.

Dhr. Carlsen en ik speelden de partij na en kwamen tot de conclusie dat inderdaad drie keer dezelfde stelling was ontstaan. De spelers tekenden de notatieformulieren.

Naderhand begon ik te twijfelen en ik begon de partij opnieuw te onderzoeken. Mijn conclusie was dat inderdaad drie keer dezelfde stelling was ontstaan, maar niet steeds met dezelfde speler aan zet. Dit betekent dat de claim onterecht was en mijn beslissing ook onterecht.

Ik vertelde dit vervolgens aan dhr. Carlsen en hij was onmiddellijk bereid de partij verder te spelen. De organisatoren probeerden dhr. Morozevich te pakken te krijgen, maar die was nergens te vinden. Dhr. Kuzmin, zijn coach, vertelde de organisatoren dat volgens hem de remise gehandhaafd zou moeten blijven.

Dhr. Carlsen heeft de hele tijd gewacht om verder te gaan met de partij en heeft de eindstelling niet geanalyseerd."

Artikel 9.2 van de FIDE Regels van het Schaakspel zegt:

"De partij is remise, als een aan zet zijnde speler terecht claimt dat dezelfde stelling voor minstens de derde keer (niet noodzakelijkerwijs door opeenvolgende herhaling van zetten)

a) tot stand gaat komen, als hij eerst zijn zet op zijn notatieformulier noteert en de arbiter meedeelt dat hij deze zet gaat spelen,
b) of zojuist tot stand is gekomen, en de speler die remise claimt aan zet is.

Stellingen bedoeld onder (a) en (b) worden geacht dezelfde te zijn, als dezelfde speler aan zet is, stukken van dezelfde soort en kleur dezelfde velden bezetten, en de zetmogelijkheden van alle stukken van beide spelers dezelfde zijn. Stellingen zijn niet dezelfde als een pion die en passant had kunnen worden geslagen niet langer op deze wijze kan worden geslagen of als het recht om te rokeren, tijdelijk of blijvend is veranderd."

Een best wel tricky regel, die Gijssen natuurlijk kende. Een vergissing is menselijk.

De partijen van ronde 1-2, inclusief Morozevich-Carlsen, kunnen hier worden nagespeeld. Over de boeiende eerste ronde van het toernooi schreef Chessbase hier al het een en ander.

Postscript:
De partij Morozevich-Carlsen eindigt met 45...Db6 maar ik ga ervan uit dat de zet 46.Le3 ook gespeeld is, waarna 46...Dc7 zorgt voor tweemaal dezelfde stelling met wit aan zet. Na 39.Kg2 ging het om dezelfde stelling met zwart aan zet.[/lang_nl][lang_en]This remarkable message by Gijssen, chief arbiter at the Tal Memorial, was put onto the tournament website tonight:

"Tonight during the game Morozevich-Carlsen, Mr. Carlsen approached Mr. Dubov to say that he intended to play 46... Qc7 whereupon the same position will arise for the third time. Mr. Dubov called me and Mr. Carlsen and I went to the analyzing room. Then I found Mr. Morozevich and informed him about Mr. Carlsen's cliam, inviting him to check the scoresheets. Mr. Morozevich informed me that he did not want to attend the checking and left it to me.

Mr. Carlsen and I replayed the game, coming to the conclusion that the same position indeed repeated three times on the board. The players signed the scoresheets.

Afterwards I had my doubts and on my own initiative again investigated the game. My conclusion was that the same position appeared three times on the board, but not with the same player having the move. It means that the claim was wrong and my decision was wrong as well.

I informed Mr. Carlsen about it and he was immediately ready to continue the game. The organizers tried to reach Mr. Morozevich, but he was nowhere to be found. Mr. Kuzmin, his coach, informed the organizers that, in his opinion, the draw should stand.
All this time Mr. Carlsen was waiting for the game to continue and did not analyze the resulting position."

Article 9.2 of the FIDE Laws of Chess says:

"The game is drawn, upon a correct claim by the player having the move, when the same position, for at least the third time (not necessarily by a repetition of moves)

a) is about to appear, if he first writes his move on his scoresheet and declares to the arbiter his intention to make this move, or
b) has just appeared, and the player claiming the draw has the move.

Positions as in (a) and (b) are considered the same, if the same player has the move, pieces of the same kind and colour occupy the same squares, and the possible moves of all the pieces of both players are the same. Positions are not the same if a pawn that could have been captured en passant can no longer in this manner be captured or if the right to castle has been changed temporarily or permanently."

Quite a tricky rule, which Gijssen knew of course. Making a mistake is a human thing.

The games of rounds 1-2, including Morozevich-Carlsen, can be replayed here. Chessbase already wrote about the exciting first round over here.

Postscript:
The game Morozevich-Carlsen ends with 45...Qb6 but I assume the move 46.Be3 had also been played, after which 46...Qc7 brings the position for the second time on the board with White to move. After 39.Kg2 it was the same position with Black to move.
[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

wilhelm's picture

l.s.

Hoe verhoudt fideregel 9-2 zich tot het verbod[ nieuw] om een zet te noteren voor dat deze uitgevoerd wordt?

doggy's picture

Ik vermoed dat als je je zet noteert en daarna direct naar de arbiter loopt, deze niet de claim zal afwijzen omdat je je zet al hebt opgeschreven. Ook denk ik niet dat je claim wordt afgewezen als je alleen maar zegt dat drie keer dezelfde stelling gaat ontstaan, zonder de zet op te schrijven. Maar als er echte artibers zijn die dit lezen: we horen het graag!

GroteG's picture

Wat is er nou tricky aan deze regel?

doggy's picture

Dat lijkt me wel duidelijk. Iedereen onthoudt 'drie keer dezelfde stelling' maar dat daar nog wat voorwaarden verbonden zijn vergeten de meesten weer. Ok?ɬ©, dat ligt natuurlijk niet aan de regel maar aan 'de meesten', maar ik noem de regel dan tricky.

Thijs van Steveninck's picture

In een van zijn Schaakcuriosaboeken heeft Tim Krabbe zich uitvoerig met deze problematiek beziggehouden. Ik kan het nu niet nakijken, maar het ging volgens mij om de vraag of er nog sprake was van dezelfde positie als bijv. konings- en dametoren van positie verwisseld waren.

Martien's picture

In de cursus die opleidt tot arbiter wordt veel aandacht besteed aan dit punt, omdat het inderdaad tricky is. Het is inderdaad het tweede deel van dit artikel:Stellingen bedoeld onder (a) en (b)..., wat goed moet worden geinterpreteerd. In de praktijk nemen spelers de beslissing van de arbiter meestal over. Grappig natuurlijk dat hiermee op topnivo ook fouten worden gemaakt.Overigens treedt bij een onterechte claim artikel 9.5.b in werking en dient er 3 minuten bedenktijd te worden toegevoegd aan de tegenstander.Maar het blijft een lastig artikel.

Bert de Bruut's picture

Gijsen maakt vaker fouten, recentelijk nog het ten onrechte toekennen van een reglementair(e) nul/punt.

Bosbob's picture

Wat de bruut Kramnik-Topalov??? hij hield zich gewoon aan de regels van de arbitragecomissie en die van de Fide

Rini Luyks's picture

N.a.v. het bovenstaande kommentaar: hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Peter, ik heb zojuist naar je mail-adres een kuriositeit uit Geurt's (en mijn) S.M.B.-tijd gestuurd (past niet in dit kommentaarvakje).
"Gijssen, de Pierluigi Collina onder de schaakscheidsrechters", vind ik wel een goeie.

Jan van den Ende (arbiter)'s picture

In artikel 8.1 van de Fideregels staat: Het is niet toegestaan zetten vooraf te noteren, tenzij de speler remise claimt op grond van artikel 9.2 of 9.3.
als je remise claimt dat dezelfde stelling drie keer gaat ontstaan na jouw zet en je hebt hem nog niet genoteerd dan word alleen verzocht de zet te noteren en dan word daarna de claim in behandeling genomen.

Bert de Bruut's picture

Inderdaad Bosbob, hij hield zich aan de regels in plaats van zelf even na te denken...

Latest articles