Reports | September 14, 2006 3:00

Sympathetic and slightly naive

[lang_nl]Iedere Nederlander kent Roel van Duijn, en iedere Nederlandse schaker kent het Roel van Duijn-gambiet, dat ontstaat na 1.e4 c5 2.a3!? Er is al vaker over zijn gambiet geschreven; ooit had Schaaknieuws een stuk erover en begin dit jaar wijdde Gert Ligterink er een artikel aan op zijn schaakblog. In Nederland zijn er een aantal sterke spelers die het gambiet af en toe spelen: GM Yge Visser is de bekendste (zie het artikel van Ligterink) en verder weet ik van Eelco Kuijpers en Gertjan van der Hoeven dat zij op zet twee regelmatig hun a-pion opspelen. Tegen laatstgenoemde kreeg ik het gambiet vorige week op het bord.[/lang_nl]

[lang_en]Every Dutchman has heard of Roel van Duijn, and every Dutch chess player has heard of the Roel van Duijn Gambit, which starts after 1.e4 c5 2.a3!? It's not the first time someone has written about his gambit; Schaaknieuws wrote about it and early this year, Gert Ligterink wrote an article about the gambit on his chess blog. In Holland, there are a number of strong players who frequently play the gambit: GM Yge Visser is the most well-known (see Ligterink's article) and I also know that Eelco Kuijpers and Gertjan van der Hoeven sometimes move their a-pawn on move 2. Actually Van der Hoeven played the gambit against me last week.[/lang_en]

[lang_nl]
Van der Hoeven-Moll
Amsterdam 2006

Wat te doen? Wits tweede zet ziet er beslist sympathiek uit, maar ook een tikje na?ɬØef - net als de politieke opvattingen van Van Duijn zelf dus. Ik wist vaag dat 2...g6 de theoretische voortzetting is (o.a. gespeeld door Carlsen), en dat wit gevaarlijke compensatie krijgt na 2...e6 3.b4!.

Wanneer je geconfronteerd wordt met een scherp gambiet waarvan je het fijne niet afweet, loont het altijd de moeite te bedenken hoe je het gambiet zou kunnen (en willen) weigeren. In mijn geval viel mijn oog direct op de volgende zet:

2...Pf6! - een zet die ik ook wel eens tegen het systeem 2.b3 heb gespeeld. Zwarts idee is volkomen logisch en moet daarom wel goed zijn. De logica achter de paardzet is als volgt: wit moet ofwel e4 dekken, ofwel e4-e5 spelen. Dekken kan met Pc3, maar dit blokkeert de loper die waarschijnlijk naar b2 wil (na b2-b4), of met d2-d3, maar dit verhindert de scherpe zet Lf1-c4 en trouwens ook Lf1-b5. Blijft over de pion op te spelen.

3. e5 Pd5 Als wit nu zijn loper naar b2 speelt, blokkeert zijn e-pion het zicht op de zwarte koningsstelling. Bovendien wit wit zijn pion graag dekken met d2-d4, maar daarvoor is een voorbereidend c2-c3 wel zo prettig. Vandaar dat 4.c4 (de meest gespeelde zet) nu beslist nadelen heeft. De beste zet lijkt me 4.Pf3, maar dit is natuurlijk niet in stijl van het gambiet: wit kan dan immers net zo goed op de tweede zet al Pf3 spelen. Vandaar misschien dat Van der Hoeven, net als de meeste witspelers, hier koos voor:

4.d4?! cxd4 5.Dxd4 e6 6.c4 Pc6 7.De4 f5! 8.De2

Het ziet er allemaal niet echt harmonisch uit voor wit, maar misschien gaat het. Wie mooi wil zijn moet tenslotte een beetje pijn lijden. Ik speelde hier 8...Pde7, wat op zich geen slechte zet is, maar wel als je de computer aanzet. (De partij eindigde na vele avonturen in remise.) Het beest suggereert namelijk het fantastische

8...Da5+!! en zwart staat al bijna gewonnen. De belangrijkste pointe is 9.Ld2 Pdb4!! en wint, bijv. 10.Lc3 (10.Pf3 Pc2+ 11.Kd1 Da4! 12.Pc3 Db3 -+) 10...Pd4! 11.axb4 Dxa1 -/+. Ook na 9.Dd2 Pdb4! 10.Pc3 Pd4! wint zwart altijd een pion. Al dit fraais lijkt een prima rechtvaardiging voor zwarts tweede zet. >> speel deze analyses na

Tot slot waag ik mij - als onwetende in deze materie - aan een suggestie: hoe provocerend en leuk het ook moet zijn om een zet als 2.a3 te spelen, misschien is 2.b4!? toch een beter idee. Als zwart op b4 slaat, komen soortgelijke varianten als na 2.a3 en 3.b4 op het bord, en als zwart niet op b4 slaat, heeft wit in elk geval geen tijd verloren met het misschien overbodige a2-a3, maar kan meteen aan de slag met zijn activiteit.

Actie, geen tijd te verliezen - dat lijkt me bij uitstek een motto waar Roel van Duijn het mee eens kan zijn.[/lang_nl]

[lang_en]
Van der Hoeven-Moll
Amsterdam 2006
Now what? White's second move definitely looks sympathetic, but also a little na?ɬØve - in fact exactly like the political ideas of Van Duijn himself. I vaguely knew that 2...g6 is supposed to be the theoretical continuation (played by Carlsen, amongst others), and that White gets dangerous chances after 2...e6 3.b4!.
When confronted with a sharp gambit of which you don't know the exact details, it is usually a good idea to think of a way how to decline the gambit. In my case, I immediately wanted to play the move:

2...Nf6! -a move I also used to play against the 2.b3 system. Black's idea is perfectly logical and therefore can't be wrong . The logic behind the move is as follows: White must either protect e4, or play e4-e5. Protection is possible by Nc3, but this blocks the bishop that probably wants to go to b2 (after b2-b4), or by d2-d3, but this prevents the sharp move Bf1-c4 and also Bf1-b5. So it remains to push the pawn.

3. e5 Nd5 Now if White develops his bishop to b2, his e-pawn is blocking the sight of Black's kingside. On top of that, White will want to protect his pawn with d2-d4, but this really requires c2-c3. That's why 4.c4 (the most frequently played move) has some major drawbacks. To me the best move seems to be 4.Nf3, but clearly this is not in the style of the gambit: after all, White may just as well play Nf3 on the second move instead. Perhaps this is the reason why Van der Hoeven, like most White players, opted for:

4.d4?! cxd4 5.Qxd4 e6 6.c4 Nc6 7.Qe4 f5! 8.Qe2

It all really doesn't look very harmonic for White, but perhaps he's still OK. It won't come smooth, anyway. In this position I played 8...Nde7, actually not a bad move, until you turn on the computer. (The game ended in a draw after many adventures.) In fact, the Beast suggests the fantastic move

8...Qa5+!! and Black is almost winning. The most important point is 9.Bd2 Ndb4!! and wins, e.g. 10.Bc3 (10.Nf3 Nc2+ 11.Kd1 Qa4! 12.Nc3 Qb3 -+) 10...Nd4! 11.axb4 Qxa1 -/+.
Also, after 9.Qd2 Ndb4! 10.Nc3 Nd4! Black wins a pawn in any case. All these lines look like a perfect justification of Black's second move. >> replay this analysis

Finally, being completely ignorant in these variations, I nevertheless would like to make a suggestion: I'm sure it must be provocative and fun to play a move like 2.a3, but perhaps 2.b4!? is still a better idea. If Black takes on b4, similar variations can arise as after 2.a3 and 3.b4, and if Black doesn't take on b4, White at least didn't lose any time with the perhaps superfluous a2-a3 - and can instead start his activities right away.

Action, no time to lose - I can think of no better a slogan that Roel van Duijn would support.[lang_en]

Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

Pieter's picture

Hoi Rapanui,

Ook ik, als groenlinkser, heb veel sympathie voor Roel van Duijn. A3 is subtiel, b4 zou meer iets zijn voor de SP van Marijnissen. Al is Greco de geestelijk vader van dat gambiet.

De analyse die je geeft is intressant, maar er is al een partij mee gespeeld Collas - van Elst 2005 (zie chessbase). Wit won die, maar zeker niet overtuigend. Dus nieuw is Da5+ niet. Waarschijnlijk wel sterk.

Groet Pieter.

rapanui's picture

Dank voor de aanvulling, Pieter. Merkwaardig dat die partij van Van Elst bij mij niet in de selectie zat toen ik de stelling opzocht in mijn database. Kennelijk was de zet ook door 'gewone stervelingen' te vinden: ikzelf heb de zet in elk geval geen seconde overwogen...

kamiel's picture

Het zal wel niet over het bord gevonden zijn want geloof het of niet; dit alles is gewoon de hoofdvariant tegen 2. ... Pf6 in GM bezgodovs boek "challenge the sicilian with 2.a3". Hij analyseert exact het zelfde tot en met 11. ... Dxa1 en analyseert zelfs nog verder de varianten 12.Dd1!? en 12.Dh5+!?. Zijn commentaar na zet 11: "So, black has won the exchange. I am not sure however that he has equalised and we cannot even think about him having the advantage ... "

Latest articles