Reports | December 05, 2006 14:54

Van Wely wins birthday tournament Karel van Delft

[lang_nl]Op 23 november werd de Apeldoornse duizendpoot Karel van Delft vijftig jaar. Om dit te vieren hadden Merijn en Marijke van Delft een wel heel bijzonder cadeau voor hun vader bedacht: een snelschaaktoernooi waarin de cr?ɬ®me de la cr?ɬ®me van de Nederlandse ?ɬ©n Apeldoornse schaakwereld vertegenwoordigd was, en bovendien een hele hoop vrienden, bekenden en familie. Goed voor een feestelijke dag vol gedenkwaardige activiteiten.[/lang_nl][lang_en]On November 23, Apeldoorns chess centipede Karel van Delft turned fitfy. To celebrate this, Merijn and Marijke van Delft had come up with a highly unusual present for their father: a blitz tournament with the creme de la creme of the Dutch and Apeldoorn chess world, and on top of that a lot of friends and relatives. More than sufficient for a cheery day full of memorable activities.[/lang_en]

[lang_nl]Het toernooi werd afgelopen zaterdag gehouden in het Denksportcentrum in Apeldoorn, waar een nietsvermoedende Karel 's middags rond halftwee met een taxi aankwam. Weliswaar zat er al een aardig aantal mensen te snelschaken, onder wie uw reporters van Doggers-schaak, maar Karel kon toen nog niet bevroeden wat hem allemaal te wachten zou staan. E?ɬ©n voor ?ɬ©?ɬ©n kwamen ze binnen, al dan niet vergezeld van vriendin: de kersverse IM's Robert Ris en Thomas Willemze, de gebroeders Alexander en Lucien van Beek, de Homburg Apeldoornse IM's Van de Oudeweetering, Hoffmann, Souleidis en Sievers, en even later moet het Karel zijn gaan dagen: dit was niet zomaar een toernooitje, dit was een supertoernooitje. Daar kwamen Dani?ɬ´l Stellwagen en Erwin l'Ami binnenlopen, en plotseling zag men ook de Hamburgse topgrootmeester Jan Gustafsson rondschuifelen. De Deense GM-in-Apeldoornse-dienst Sune Berg Hansen was zelfs helemaal vanuit Kopenhagen overgevlogen om bij het jublieumtoernooi aanwezig te kunnen zijn. En toen ook nog Loek van Wely met zijn vrouw Marion in de deuropening verschenen, was de basis gelegd voor een toernooi dat door zijn bezetting nu al geslaagd was - vooral toen de indeling voor de eerste ronde werd opgelezen: aan bord 1 Karel van Delft tegen Loek van Wely.

Het toernooi zelf was ontspannen en uitstekend georganiseerd. Huisschakers streden naast wereldtoppers. Debuterend wedstrijdleider Merijn van Delft schroomde niet tijdens het oplezen van de indeling af en toe een ironische opmerking te plaatsen en de muziek in de speelzaal aan te laten staan.

Dat de laptop en de printer het halverwege het toernooi begaven, deerde hem ogenschijnlijk niet - een echte zoon van zijn vader, zullen we maar zeggen. Pas toen Jan Gustafsson tijdens een ronde opeens een tikje lijzig 'Arbiter, arbiter!' begon te roepen, meende ik even paniek in Merijns ogen te zien. Hij zou toch niet ?ɬ©cht hoeven te gaan wedstrijdleiden? Nadat hij de aandacht van de wedstrijdleider had, vroeg Gusti tot Merijns opluchting: "Arbiter, is this your CD?" Op dat moment klonk net de Turkse camp-hit 'Simarik' van Tarkan uit de speakers.

Maar laat uit bovenstaande anekdote niet het misverstand ontstaan dat er niet serieus geschaakt werd! Er stond prijzengeld op het spel, en het was duidelijk dat de topspelers wilden laten zien dat ze superieur waren aan de jonge snelschaakhonden die in het denksportcentrum rondzwierven. Loek van Wely bouwde een indrukwekkende 100%-score uit, totdat hij een stuk weggaf tegen de Duitse IM Michael Hoffman. Zijn voorsprong was echter zo groot, dat hij het zich zelfs kon veroorloven een halfje tegen ondergetekende te verspelen.


Foto: Henk Vinkes

Achtervolgers Gustafsson en l'Ami morsten net iets meer punten, laatstgenoemde overigens eveneens tegen ondergetekende. Men ziet, schrijven over schaken doet wonderen voor je niveau...

Naast het geweld aan de top was vooral het optreden van het Apeldoornse jeugdtalent Stefan Kuipers indrukwekkend. Hij draaide continu aan de hoogste borden mee en wist daar zich uitstekend staande te houden. Na vijftien ronden en veel bier, broodjes en muziek later, was Loek van Wely de terechte winnaar. Met 13,5 uit 15 bleef hij Erwin l'Ami (12,5) en Jan Gustafsson (12) ruim voor. Maar voordat de prijzen werden uitgereikt, hadden Merijn en Marijke nog meer voor hun vader in petto.

Allereerst nam Yochonan Afek, IM, einspelcomponist en jarenlange vriend van Karel, het woord. Hij had een fraaie studie gemaakt ter ere van Karels vijftigste verjaardag.

Wit speelt en wint. Afek vroeg de zaal de slotzet van de studie te roepen. Na korte tijd riep l'Ami als eerste het juiste antwoord. Afek legde de studie zelf uit:

Daarna was het woord aan Martin van Dommelen. Hij had een grote bos bloemen in zijn handen en vertelde dat hij Karel enige tijd geleden bij de Schaakbond genomineerd had als 'Vrijwilliger van het jaar'. De bos bloemen bewees dat die titel dit jaar inderdaad naar Karel gegaan was. Applaus.

Een mooie bekroning van Karels vele, ja zelfs ontelbare organisatorische activiteiten op het gebied van schaken. Zoals Van Dommelen terecht opmerkte was Karels visie, het combineren van topschaak met breedteschaak, op zijn verjaardag weer eens treffend en succesvol in de praktijk gebracht. Nadat applaus geklonken had, ging Merijn over tot de prijsuitreiking met de woorden "Da's mooi, nu snel over naar meer aardse zaken: de prijsuitreking..." Een zoon van zijn vader, zullen we maar zeggen. De volledige eindstand vindt u hier in PDF.

Na het toernooi was er meer soep, meer broodjes en meer bier. Sinterklaas kwam ook nog langs, en speelde een kleine match (1-1) tegen Karel. Er werd fanatiek gesnelschaakt door de bekende verslaafden (ik noem een Henk-Jan Visser, ik noem een Ramon Koster), er werd gekaart door de bekende spelletjesfreaks (ik noem een Mark van Schaardenburg, ik noem een Marion van Wely) en Erwin l'Ami vermaakte ge?ɬØnteressseerden met bevindingen die hij gedaan had naar aanleiding van het bestuderen van een oude partij Euwe-Capablanca, Karlsbad 1929. (Wie durft te beweren dat de jeugd van tegenwoordig zijn klassiekers niet kent?)

Euwe-Capablanca
Karlsbad 1929

Stelling na 32.La6.

Capablanca speelde hier 32...Pd6? en Euwe en Kasparov analyseren 32...Td4 33.Pxc8 Txe4+ 34.Kd3 Ta4 35.Lc4 Txa7 36.Pxa7 Kb8 tot winst voor wit. l'Ami's voorstel is 36...g5!?. Speel de partij en de uitgebreide analyse van Erwin l'Ami hier na.

En later op de avond was er ook nog een muziekquiz met vijftig popnummers uit de afgelopen vijftig jaar. De lijst met nummers die men voor de quiz had samengesteld vindt u hier in PDF. Pas ver na twaalfen kwamen er taxi's voorrijden die de nog overgebleven schakers terug naar de stad vervoerden. De gemiddelde Elo-rating in de Apeldoornse muziektempel Gigant is die avond waarschijnlijk nog nooit zo hoog geweest.

En Karel van Delft zelf? Aan de ontroerde grijns op zijn gezicht was te zien dat hij intens genoot van de aandacht, de ontspannen sfeer en de oprechte waardering die alle aanwezigen hem betoonden.


Foto: Marco Beerdsen

Om die sfeer recht te doen, volgen hier nog wat meer impressies van het toernooi en de avond. Heel aardig natuurlijk, maar je moet erbij geweest zijn.

Stellwagen-Van Wely
Apeldoorn, 2006

Van Wely-Gustafsson
Apeldoorn, 2006
http://www.youtube.com/watch?v=jiBo54yHDDo[/lang_nl] [lang_en]The tournament was held last Saturday at the Chess center in Apeldoorn, where a still unknowing Karel arrived around half past two in the afternoon by taxi. Although there were a few people playing blitz already, including your reporters from Doggers-schaak, Karel could not suspect what was awaiting him. One after another they arrived, sometimes accompanied by their partners: young and recent IMs Robert Ris and Thomas Willemze, the brothers Alexander and Lucien van Beek, Homburg Apeldoorn IMs Van de Oudeweteering, Hoffmann, Souleidis and Sievers, and a little later it must have dawned on Karel: this wasn't just a little tournament, this was a little supertournament. There were Dutch top-GMs Daniel Stellwagen and Erwin l'Ami, and one also noticed German Grandmaster Jan Gustafsson shuffling through the room. Danish GM Sune Berg Hansen had even flown all the way from Kopenhagen to attend the tournament. And when Loek van Wely came in with his wife Marion, the tournament was already a success because of the participants list alone - especially when the pairing for the first round was announced: Karel van Delft vs. Loek van Wely on board 1.

The tournament itself was relaxed and extremely well organised. Amateurs and pros played side by side. Debutant arbiter Merijn van Delft didn't hesitate to cast an ironic remark occasionally while reading the pairing, and allow music to play played in the playing hall.

The fact that the laptop and the printer crashed halfway the tournament, didn't seem to bother him at all - truly his father's son. Only when during a round Jan Gustafsson started calling 'Arbiter, arbiter' in a drawling manner, I detected a trace of panic in Merijn's eyes. Surely he didn't have to be a real arbiter? After he got the arbiter's attention, Gusti asked, to Merijn's relief, 'Arbiter, is this your CD?' At that moment, the Turkish camp-hitsong 'Simarik' by Tarkan sounded through the speakers.

But don't for one instant let this story make you think there wasn't any serious chess! There was money at stake, and it was clear that the top seeded players wanted to show their superiority over the young blitz maniacs hovering around the Chess center. Loek van Wely blasted out an impressive 100% score, only to blunder a piece by German IM Michael Hoffman. His lead was, however, so big, that he could even afford to spill half a point to yours truly.


Photo: Henk Vinkes

Jan Gustafsson and Erwin l'Ami were on Loek's heels, but lost a few more half points, last mentioned also against your truly, by the way. Which proves that writing about chess really does improve your chess skills...

Besides the crunching at the top, the performance of young Stefan Kuipers from Apeldoorn was particularly impressive. He stayed among the top boards during the whole tournament. After fifteen rounds, a lot of beer, sandwiches and soup, Loek van Wely was the clear winner. With 13,5 out of 15 he stayed well ahead of Erwin l'Ami (12,5) and Jan Gustafsson (12). But before the prizes were awarded, Merijn and Marijke had another surprise for their father.

First, IM Yochonan Afek, International Master, endgame composer and long time friend of Karel, took over the microphone. He had composed a beautiful study in honour of Karel's 50th birthday.

White to play and win. Afek asked the audience to find the final move of the solution. After a short while, l'Ami was the first to spot the correct solution. The full study was explained by Afek himself:

After that, Martin van Dommelen had prepared a speech. He had with him a huge flower bouquet, and explained that some time ago he'd nominated Karel for the Chess Federation's 'Volunteer of the Year'. The flowers proved that the title had, indeed, gone to Karel this year. Applause.

A deserved reward for Karel's many, even uncountable, organising activities in chess. As Van Dommelen remarked pointely, Karel's vision, which is to combine top chess with broad chess, was in fact succesfully brought into practise on this very day. After some more applause, Merijn went on with the prize ceremony with the words: "Right... now over to more earthly business, the prizes.." A true son of his father. The compete standings can be viewed here in PDF.

After the tournament, there was more beer, more sandwiches, more soup. Sinterklaas [Dutch Santa Claus] also showed up, and played a small match (1-1) with Karel. There was fanatical blitz playing by the usual addicts, card playing by the usual game freaks, and Erwin l'Ami amused a crowd with his findings in the classic game Euwe-Capablanca, Karlsbad 1929. (Who dares to say today's youth doesn't know its classics anymore?)

Euwe-Capablanca
Karlsbad 1929

Position after 32.Ba6.

Capablanca played 32...Nd6? and Euwe and Kasparov analysed 32...Rd4 33.Nxc8 Rxe4+ 34.Kd3 Ra4 35.Bc4 Rxa7 36.Nxa7 Kb8 to a win for White. l'Ami's suggestion is 36...g5!?. Replay the game and some extensive analysis by Erwin l'Ami here.

Later in the evening there was also a music quiz with fifty pop songs of the past fifty years. The list of songs that were featured in the quiz can be viewed here in PDF. Only way past midnight did taxi's bring the remaining chess players back to the city. The average Elo-rating in Apeldoorn pop temple 'Gigant' has probably never been so high.

And Karel himself? Well, judging from the sentimental grin on his face, he tremendously enjoyed the attention, the relaxed atmosphere and the true appreciation from all who were present.


Photo: Marco Beerdsen

To stay in this very atmosphere, here some more video impressions of the event. Very nice of course, but really, you had to be there.

Stellwagen-Van Wely
Apeldoorn, 2006

Van Wely-Gustafsson
Apeldoorn, 2006
[/lang_en]

Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

gBunny's picture

leuk artikel! alleen was het volgens mij everyway that i can ofzo van sertab (een of ander songfestival nummer) waar Gusti de arbiter voor riep! :) (verlies ik elo punten door dit te weten?!)

gBunny's picture

vette shit ik ben voor een edit knop :)

Bert de Bruut's picture

Het is hier aanraken is zetten Bunny

rapanui's picture

Verhip Bunny, je zou best 'ns gelijk kunnen hebben. Die nummers lijken trouwens behoorlijk op elkaar als je het mij vraagt.

gBunny's picture

die nummers lijken totaal niet op mekaar, om te beginnen is de taal al anders! uiteraard heeft de bunny op dit punt gelijk! :)
aanraken = zetten is een belachelijke regel trouwens ;)

rapanui's picture

Bunny, ik had het over de muziek, niet over de lyrics want die zijn in beide gevallen onverstaanbaar. Beide nummers hebben wel dat typische Turkse tempo, volgens mij ook dezelfde instrumentatie, en probeer jij die stemmen maar eens uit elkaar te houden ;-)

rapanui's picture

En ja, ik weet dat Tarkan een man is en Setrab een vrouw... ;-)

GroteG's picture

Ik mis nog de uitslag van de muziekquiz, en tevens de score van Vissertje.

rapanui's picture

Hm, tsja, die uitslagen van de quiz... daar zou je Merijn nog maar eens op moeten aanspreken, die weet er meer van ... ;-)

doggy's picture

Vissertjes score stond in de PDF. Hij werd 14e.

GroteG's picture

De score van Vissertje bij de quiz bedoel ik natuurlijk.

rapanui's picture

Visser heeft tijdens de gehele quiz (meer dan drie uur) zitten vluggeren met Kuipers en Pruijssers.

doggy's picture

Erwin, zou je iets meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het volgende: in je analyse geef je na 36...g5 37.Ke4 Pg7 38.f4 de zet 38...gxf4 met een uitroepteken ('39.Kxf4 Kb8=')maar na 37.f4!? slaat zwart niet op f4 maar houdt hij na 37...Pg7 38.fxg5 hxg5 ook remise. Is dit wel consequent?

Merijn's picture

De uitslag van de quiz is ten onder gegaan in het feestgedruis :) Bij het nakijken speelden met name Fred van der Meer (mijn oom) en Schaar een prominente rol, af en toe onderbroken door wat gebeuk op de klok...

Latest articles